December 10 2018 17:30:20
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mediju uzraugs par rupjîbâm çterâ 'Pieci.lv' piemçro 8000 eiro sodu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ceturtdien nolçmusi piemçrot valsts SIA "Latvijas Radio" naudas sodu 8000 eiro apmçrâ par rupju un nepieklâjîgu izteicienu izplatîðanu programmas "Latvijas Radio 5 - Pieci.lv" raidîjuma "Pilnîgs Vakars" rubrikâ "Pieliec punktu", pavçstîja NEPLP informâcijas centrâ.

Lçmums par administratîvâ soda piemçroðanu bijis vienbalsîgs.

Pârbaudot raidîjuma "Pilnîgs Vakars" ðâ gada 14., 21. un 28. aprîïa, 5., 12., 19. un 26. maija, kâ arî 2. un 9. jûnija ierakstus, NEPLP konstatçja, ka rubrikâ "Pieliec Punktu" izplatîti rupji un nepieklâjîgi izteicieni.

NEPLP konstatçjis, ka ðajos radio raidîjumos pârkâpts gan Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums, gan pieïauts Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ paredzçtais administratîvais pârkâpums.

"Radio savos paskaidrojumos nenoliedz NEPLP sâkotnçji konstatçto raidîjumu saturu un to, ka raidîjuma "Pilnîgs Vakars" rubrikâ "Pieliec punktu" izplatîti rupji un nepieklâjîgi izteicieni," teikts paziòojumâ.

Radio atzinis, ka, òemot vçrâ raidîjuma "Pilnîgs Vakars" definçto mçríi, auditorijas vecuma spektru, arî "Pieci.lv" rubrikas definçtos noteikumus un rubrikas jçgu, rubrika izveidota, pietiekamâ mçrâ nenodroðinot satura kvalitâtes prasîbas.

Tâpat pirms rubrikas izskançjuðo brîdinâjumu nevar uzskatît par pietiekamu un pamatotu darbîbu, lai nodroðinâtu Latvijas Radio kâ medija atbildîgu rîcîbu.

Radio norâdîjis, ka turpmâk, veidojot raidîjumus, notiks seviðía kvalitâtes prasîbu izvçrtçðana, piemçram, papildinot iekðçjos normatîvos aktus ar noteikumiem par necenzçtas un aizvainojoðas leksikas lietojumu, jaunu raidîjumu un rubriku apstiprinâðanas kârtîbu, kâ arî stiprinot satura kvalitâtes uzraudzîbas mehânismus un uzlabojot programmu vadîbu.

Jânorâda, ka NEPLP priekðsçdçtâjs jûnija beigâs nolçma uzsâkt lietvedîbu administratîvâ pârkâpuma lietâ par iespçjamo Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa pârkâpumu.

Pârbaude uzsâkta, pamatojoties uz NEPLP 25. jûnija atzinumu, kurâ secinâts, ka sabiedriskâ medija raidîjumos izplatot rupjus un nepieklâjîgus izteicienus, iespçjams, tiek pârkâpti Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteiktie sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmu veidoðanas principi.

Atsaucoties uz Valsts valodas aìentûras pausto, NEPLP secina, ka nenormçta valoda, tostarp rupji un nepieklâjîgi izteicieni, pçc sava rakstura un bûtîbas nav savienojami ar Latvijas Radio rîcîbas kodeksâ iekïauto prasîbu izklaides raidîjumos ievçrot vispârpieòemtas pieklâjîbas normas, jo ðâdus izteicienus (lamu vârdus) lieto, lai savu neapmierinâtîbu, saðutumu izteiktu rupjâ, nepieklâjîgâ veidâ vai lai kâdu apvainotu, nozâkâtu u.c.

Vçrtçjot ðo jautâjumu, NEPLP òçma vçrâ arî Latvijas Radio rîcîbas kodeksu, kas nosaka, ka radio çterâ nav pieïaujama þargona, vulgâru un rupju izteicienu lietoðana.

Jau vçstîts, ka raidîjuma "Pilnîgs vakars" rubrikâ "Pieliec punktu!" jaunieði, kuri sevi dçvç par reperiem, brîvrunas sacensîbâs aizrâvâs ar rupjîbu lietoðanu.

Saistîbâ ar to uz laiku no amata tika atstâdinâts rubrikas vadîtâjs Mârtiòð Pavasaris un "Pieci.lv" direktors Kârlis Dagilis, kurð paðlaik gan atjaunots amatâ.

Raidîjums raisîjis arî deputâtu iebildumus un kïuvis par vienu no ieganstiem NEPLP vadîtâja atbrîvoðanai no amata.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.