December 10 2018 18:08:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Dulevska: Tiesîbu pieðíirðana NEPLP bloíçt mâjaslapas palîdzçs apkarotu nelegâlos kabeïoperatorus.
NEPLP ziņasTiesîbu pieðíirðana Nacionâlajai elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei (NEPLP) atseviðíos gadîjumos pieòemt lçmumu par mâjaslapas bloíçðanu bûtu solis uz priekðu, lai apkarotu nelegâlos kabeïoperatorus, uzskata NEPLP priekðsçdçtâja pienâkumu izpildîtâja Aija Dulevska.

«Manuprât, tas ir ïoti liels solis uz priekðu, lai apkarotu nelegâlos kabeïoperatorus, kas izmanto intereneta platformu, lai nogâdâtu skatîtâjiem nelegâlu saturu. Tas atstâs pozitîvu ietekmi uz visiem legâlajiem uzòçmçjiem. Lîdz ar to nebûs tâ, ka tas, kurð vçlas pildît likumu un strâdât legâli, ir sliktâkâ situâcijâ nekâ tas, kurð vçlas strâdât nelegâli, un viòam neviens neko nevar padarît. Mums ar Satiksmes ministriju (SM) par ðo jautâjumu ir bijuðas diskusijas jau krietni ilgi. Ïoti apsveicami ir tas, ka SM ir nonâkusi lîdz praktiskam, ïoti konkrçtam ierosinâjumam,» informçja Dulevska.

Vienlaikus viòa uzsver - ja NEPLP tiek uzticçta papildu funkcija, tam ir jâseko lîdzi arî finansçjumam, jo patlaban kapacitâtes ðâdas funkcijas veikðanai nepietiekot.

Dulevska informçja, ka pagaidâm aprçíinu par nepiecieðamajiem cilvçku un finansiâlajiem resursiem nav. «Par ðo ideju runâjam teorçtiskâ lîmenî, ka tas varçtu notikt, bet praktiski neesam ar SM ðo jautâjumu izrunâjuði. Lîdz ar to SM ierosinâjums - tas, ka tas jau notiek tâdâ lîmenî, - mums ir jaunums. Tâpçc paðiem ir jâdarbojas, lai mçs izstrâdâtu finansiâlo pamatojumu. Ja NEPLP tiktu uzticçts ðâds pienâkums, protams, ka mçs ðo pienâkumu pildîtu,» informçja Dulevska.

Kâ skaidro NEPLP pârstâve, par paðreizçjo situâciju sûdzas kabeïoperatori, seviðíi mazie kabeïoperatori, norâdot, ka tâ ir negodîga konkurence, jo nelegâliem operatoriem nav jâmaksâ «pilnîgi nekas, ne nodokïi, nekas cits». «Viòi tikai iekasç naudu, kas ir daudz mazâka nekâ oficiâlajiem kabeïoperatoriem, un mierîgi dzîvo. Gan ar mazajiem, gan lielajiem kabeïoperatoriem ir bijuðas sarunas par ðo jautâjumu. Neviens nav tik liels, lai varçtu ïaut, ka Latvijâ darbojas nelegâla televîzijas programmas izplatîðanas sistçma,» sacîja Dulevska.

Pçc viòas teiktâ, patlaban vienîgais ceïð, kâ ar ðâdiem gadîjumiem cînîties, ir vçrsties tiesîbsargâjoðâs iestâdçs ar sûdzîbu par autortiesîbu pârkâpumu. Tomçr paðlaik, kâ liecinot pieredze, sûdzîbu izskatîðanas mehânisms ir ïoti smagnçjs un bieþi nerezultçjas ar panâkumiem.

Kâ ziòots, ðodien valsts sekretâru sanâksmç izsludinâts SM izstrâdâtais informatîvais ziòojums par priekðlikumiem televîzijas pakalpojumu sniedzçju internetâ uzraudzîbas uzlaboðanai. To vçl skatîs valdîba.

SM uzskata, ka, lai veicinâtu televîzijas satura internetâ legâlas aprites ievçroðanu un novçrstu autortiesîbu neievçroðanu, nepiecieðams definçt NEPLP tiesîbas apturçt nelikumîgo televîzijas satura pârraidîtâju interneta lapu darbîbu.

Avots: www.tvnet.lv
Komentāri
19 #1 Yahoo
on July 31 2015 12:39:11
Nu LV ietvaros apturçs tâs lapas.. un tâlâk? Smile Viss taèu tâ pat notiekâs Grin
231 #2 Minivat
on July 31 2015 13:24:02
Diezgan bezcerîgs pasâkums. Mrdus tecinâðanu un SAT skatîðanos vispâr nav iespçjams nekâ bloíçt. Internets arî ir pârâkmainîgs un vienmçr atradîsies kâda metode kâ apiet bloíçðanu. Paskat kâ ar torentiem, kurus nu nekâ nevar izíert. Ja jau nevar apkaro nelegâlâ alkohola tirdzniecîbu, kur miljoni grozâs, tad kâdu naudu vajag lai visam internetam izsekotu lîdz.
2 #3 princ_fm
on August 01 2015 15:11:05
Laikam doma bloíçt IP adreses no kurâm nodroðina IPTV. Pa sat ðârçm vienozîmîgi kad praktiski nav iespçjams to visu apturçt. Manâ skatîjumâ to izskaust var samazinot cenas oficâlajiem izplatîtâjiem lîz tâdâm paðâm cenâm kâ pirâtiskajâm tv un ierubît sodus gan ðâres devçjiem gan òçmçjiem. Tâ sakot lai ir bailes skatîties pirâtiski un lai baidîties nebûtu izdevîgi. NEPLP atkal kautko shçmo Smile,izformçs to kantori .... laika jautâjums.
81 #4 marsinsh
on August 02 2015 11:05:43
Tâ kâ tv skatos reti, kaut kâ pofig
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.