December 13 2018 14:08:00
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 30. jûlijâ
NEPLP ziņasApstiprina konkursa rezultâtus par bçrnu un jaunieðu raidîjumiem

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 30. jûlija sçdç apstiprinâja konkursa rezultâtus sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanai nacionâlajiem komerciâlajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas veido TV programmas un nodroðina to apraidi bçrnu un jaunieðu raidîjumu veidoðanai 2015. gadâ. Konkursâ tika apstiprinâti SIA "Vidzemes televîzija" un AS "TV Latvija" piedâvâjumi.
  • SIA "Vidzemes televîzija" (programma Re:TV) piedâvâjums paredz no ðâ gada 9. augusta veidot jaunu studijas diskusiju raidîjumus "Atvçrti pasaulei", kurâ tiks risinâtas sarunas par bçrniem un jaunieðiem interesçjoðâm tçmâm un jautâjumiem. Raidîjumos tiks demonstrçti arî paðu jaunieðu veidoti video un foto materiâli. Raidîjumi bûs redzami svçtdienâs no pulksten 20:30 lîdz 21:00. Kopumâ ðogad iecerçts izveidot 20 raidîjumus.

  • AS "TV Latvija" (programma Rîga TV24) piedâvâjums paredz veidot raidîjumu "Tete-a-tete ar Rîgu´. Raidîjuma mçríis ir izglîtot un iepazîstinât Latvijas jaunieðus ar kultûras daudzveidîbu, cilvçkiem un uzòçmumiem, kuri iedvesmo citus attîstîbai. Ðogad plânots izveidot 20 raidîjumus (26 min katrs), tie bûs redzami svçtdienâs ar atkârtojumiem pirmdienâs un sestdienâs.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu tâ mçríis ir sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðana nacionâlajiem komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem bçrnu un jaunieðu raidîjumu veidoðanai.

Kâ jau ziòots, NEPLP 2. jûlija sçdç pieòçma lçmumu izslçgt SIA ´Ogres Televîzija¡ (programma Ogres TV) no galalietotâjiem bez maksas izplatâmo televîzijas programmu zemes apraidei ciparformâtâ saraksta, òemot vçrâ no VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) saòemto informâciju par pirmstermiòa lîguma izbeigðanu ar SIA ´Ogres Televîzija¡. Ðâdu lçmumu LVRTC valde pieòçma, jo pçdçjâ gada laikâ SIA ´Ogres Televîzija¡ izveidojies ievçrojams parâds par saòemtajiem apraides pakalpojumiem. No ðâ gada 2. jûlija virszemes apraidç bez maksas Latvijâ ir skatâmi èetri televîzijas kanâli.

Atver pieteikumus radio programmas veidoðanai Ventspilî

NEPLP atvçra pieteikumus konkursâ par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâlâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Ventspilî 87,9 MHz frekvencç. Iepazîstoties ar pieteikumiem, NEPLP pieòçma lçmumu tâlâkai izskatîðanai virzît SIA "Radio Enetrprise" (TOP Radio) un AS "Radio SWH" pieteikumus. Òemot vçrâ, ka netika iesniegti visi konkursa nolikumâ noteiktie dokumentu, tâlâk netiek skatîts SIA "Venstpils Radio" pieteikums.

Apstiprina LR gada pârskatu, izsniedz un groza apraides atïaujas

NEPLP 30. jûlija sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Radio" (LR) 2014. gada finanðu pârskatu.

NEPLP izsniedza apraides atïauju elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "ArtLab" pârrobeþu elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai, programmas "NuArt TV" raidîðanai.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Lattelecom" izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas "360TV" raidîðanai.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.