April 22 2019 21:31:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 13. augustâ.
NEPLP ziņasNEPLP vçrtç komerctelevîziju realizçto sabiedriskâ pasûtîjuma daïu ðâ gada jûlijâ

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13. augusta sçdç apstiprinâja programmasRîga TV24 (AS ¥TV Latvija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada jûlijâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kompensçti 27 363 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja programmasRe:TV (SIA ¥Vidzemes televîzija´) sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada jûlijâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu realizçtie darbi kopumâ kompensçti 29 608 eiro apmçrâ.

Komerctelevîziju realizçto sabiedriskâ pasûtîjuma daïuNEPLP vçrtç katru mçnesi (finanðu dokumenti, katra medija veidoto raidîjumu un siþetu atbilstîba konkursa par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komercmedijiem nolikumam, siþetu un raidîjumu atbilstîba sabiedriskâ pasûtîjuma gada plânam un raidîjumu koncepcijâm), bet reizi ceturksnî, piesaistot neatkarîgus ekspertus, tiek vçrtçta TV programmu satura kvalitâte.

Izveido darba grupu LTV un LR sadarbîbai, pieòem lçmumu par studijas izbûvi Doma laukumâ 8

NEPLP 13. augusta sçdç izveidoja darba grupu SIA ¥Latvijas Televîzija´ (LTV) un SIA ¥Latvijas Radio´ (LR) sadarbîbai, kurâ iekïauti NEPL padomes locekle Dace Íezbere (darba grupas vadîtâja), NEPL padomes loceklis Dainis Mjartâns, LTV un LR valdes locekïi un pârstâvji no LR5 un sabiedrisko mediju ziòu portâla LSM.lv.

NEPLP atcçla agrâk pieòemto lçmumu par multimediju studijas izbûvi Zaíusalâ un atbalstîja LR valdes iniciatîvu veidot multimediju studiju LR5 un citu programmu satura veidoðanai Doma laukumâ 8, kâ arî pieòçma lçmumu lûgt Finanðu ministriju LTV pieðíirto valsts dotâciju studijas izveidei pârcelt LR budþetâ.

Prçmç LTV valdi par uzdevumu izpildi 2014. gadâ

Òemot vçrâ valsts LTV darbîbas rezultâtus 2014. gadâ, vidçja termiòa darbîbas stratçìijas izpildi un kapitâlsabiedrîbas darbîbas rezultâtus saskaòâ ar tai definçtajiem finanðu un nefinanðu mçríiem, NEPLP atbalstîja lçmuma projektu par prçmiju noteikðanu LTV valdes locekïiem. Ðâdu lçmumu NEPLP pieòçma, òemot vçrâ LTV valdei izvirzîto uzdevumu izpildi 2014. gadâ.

LTV 2014. gada Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumi un to izpildes rezultāti:

LTV kanālu skatīšanās laika daļas pieaugums 4+ par 10% (CSOV%). Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa ir augusi par 4%.
LTV kanālu skatīšanās laika daļas pieaugums 35-64 par 15% (CSOV%). Uzdevums izpildīts daļēji. LTV kanālu skatīšanās laika daļa auditorijā 35–64 ir augusi par 8%.
Līdz 2014. gada beigām palielināt LTV interneta platformu (LTV.lv + LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju līdz 120 000 unikālajiem lietotājiem mēnesī. Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV interneta platformu sasniegtā auditorija 2014. gada decembrī – 194 000 unikālo lietotāju.
Palielināt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti līdz 65%. Uzdevums izpildīts ar uzviju. LTV auditorijas apmierinātība ar saturu ir augusi no 52% 2012. gadā līdz 70% 2014. gadā.
Panākt LTV reklāmas ieņēmumu palielinājumu par 17%. Uzdevums izpildīts ar uzviju. Pēc provizoriskajiem datiem reklāmas ieņēmumi 2014. gadā pieauguši par 31%.

Bez augstâk minçtajiem kopçjiem LTV vadîbas mçríiem, NEPLP bija izvirzîjusi uzdevumus arî satura uzlaboðanâ, mârketingâ un paðreklâmâ, finansçjuma pieaugumâ (LTV paðu ieòçmumi 2014. gadâ pieauga par 10%, jeb 470 tûkstoðiem eiro).

Pârskats par LTV Sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2014. gadâ pieejams ðeit.

Lemj par LR dividendçm

NEPLP pieòçma lçmumu par LR 2014. gada peïòas izlietojumu un dividendçs izmaksâjamo peïòas daïu ar mçríi saglabât dividendes kapitâlsabiedrîbas rîcîbâ. Saskaòâ ar gada pârskatu, 2014. gadu LR ir noslçgusi ar 147 877 eiro peïòu. Saskaòâ ar likuma ¥Par valsts un paðvaldîbu kapitâla daïâm un kapitâlsabiedrîbâm´ un Ministru kabineta Noteikumu Nr. 1471 nosacîjumiem, dividendçs izmaksâjamâ peïòas daïa (90% no peïòas) ir 133 089 eiro.

Piemçro administratîvos sodus LTV un OTV

NEPLP pieòçma lçmumu sodît LTV par Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa (LAPK) 201.5 panta piektajâ daïâ paredzçtâ administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu un uzlika administratîvo sodu – naudas sodu 2500 eiro apmçrâ. Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatçja, ka ðâ gada 25. jûnijâ demonstrçtâ dokumentâlâ filma ¥Gambija – otra Jamaika´ satur siþetus, kas neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam (siþeti par marihuânas audzçðanu un lietoðanu). LTV neapstrîd ðajâ administratîvajâ lietâ konstatçtos faktus.

NEPLP pieòçma lçmumu sodît SIA ¥Ogres Televîzija´ par LAPK 166.13 panta otrajâ daïâ paredzçtâ administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu programmâ ¥OTV´ un uzlika administratîvo sodu – naudas sodu 5000 eiro apmçrâ. Pârbaudot programmas ¥OTV´ ierakstus par laika posmu no 2015. gada 17. februâra lîdz 14. aprîlim, NEPLP konstatç, ka programmâ vairâkkârt reklamçts azartspçïu pakalpojumu sniedzçjs ¥OPTIBET´.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.