December 16 2019 09:31:48
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP piesprieþ € 2500 sodu Latvijas Televîzijai; LTV valdi prçmçs
Latvijas TelevīzijaNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ðodien nolçma piespriest 2500 eiro sodu Latvijas Televîzijai (LTV) par tâdas filmas demonstrçðanu, kas var tikt uztverta kâ marihuânas popularizçðana. Savukârt LTV valde par veiksmîgu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi saòems prçmijas, TVNET informçja padomç.

NEPLP sçdç ðodien nolemts administratîvi sodît LTV par Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5. panta piektajâ daïâ paredzçtâ administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu ar naudas sodu 2500 eiro apmçrâ. Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatçja, ka ðâ gada 25.jûnijâ demonstrçtâ dokumentâlâ filma "Gambija – otra Jamaika" satur siþetus, kas neatbilst Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumam, proti, tajâ ietverti siþeti par marihuânas audzçðanu un lietoðanu. LTV neapstrîd ðajâ administratîvajâ lietâ konstatçtos faktus.

Savukârt SIA "Ogres Televîzija" (OTV) piespriests 5000 eiro sods par azartspçïu pakalpojumu reklamçðanu, norâda NEPLP.

Pârbaudot programmas OTV ierakstus laika posmâ no 2015.gada 17.februâra lîdz 14.aprîlim, NEPLP konstatçja, ka programmâ vairâkkârt reklamçts azartspçïu pakalpojumu sniedzçjs "Optibet". Padome nolçma televîzijai piespriest administratîvo naudas sodu 5000 eiro apmçrâ. Tâpat NEPLP sçdç nolemts prçmçt LTV valdi par uzdevumu izpildi 2014. gadâ.

Òemot vçrâ valsts LTV darbîbas rezultâtus 2014. gadâ, vidçja termiòa darbîbas stratçìijas izpildi un kapitâlsabiedrîbas darbîbas rezultâtus saskaòâ ar tai definçtajiem finanðu un nefinanðu mçríiem, NEPLP atbalstîja lçmuma projektu par prçmiju noteikðanu LTV valdes locekïiem. Ðâdu lçmumu NEPLP pieòçma, òemot vçrâ LTV valdei izvirzîto uzdevumu izpildi 2014. gadâ.

Uzskaitîto sasniegumu vidû ir tâdi panâkumi kâ LTV kanālu skatīšanās laika daļas pieaugums par 4%, tâdçjâdi izpildot uzdevumu daïçji - sâkotnçji plânots, ka skatîðanâs daïa augs par 10%. Daïçji izdevies sasniegt mçríi palielinât LTV kanālu skatīšanās laika daļu par 15% - LTV izdevies panâkt, ka kanālu skatīšanās laika daļa ir augusi par 8%.

Savukârt ar uzviju izdevies izpildît mçríi līdz 2014.gada beigām palielināt LTV interneta platformu sasniegto interneta auditoriju - plânoto 120 000 unikālo lietotāju mēnesī LTV interneta platformu sasniegtā auditorija sasniegusi 194 000 unikālo lietotāju. Tikpat veiksmîgi izdevies palielināt LTV auditorijas apmierinātību ar satura kvalitāti. Ðis uzdevums izpildîts ar uzviju - plânoto 65% vietâ apmierinâtîba pçrn sasniegusi 70%.

Ar uzviju sasniegts arî mçríis panâkt LTV reklāmas ieņēmumu palielinājumu - plânoto 17% vietâ pēc provizoriskajiem datiem reklāmas ieņēmumi 2014.gadā pieauguši par 31%.

Bez augstâk minçtajiem kopçjiem LTV vadîbas mçríiem NEPLP bija izvirzîjusi uzdevumus arî satura uzlaboðanâ, mârketingâ un paðreklâmâ, finansçjuma pieaugumâ. LTV paðu ieòçmumi 2014. gadâ pieauga par 10% jeb 470 tûkstoðiem eiro.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV OTV Reitingi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.