April 24 2019 19:13:44
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP soda LTV par pârkâpumiem raidîjumâ "Zili brînumi"
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 10. septembra sçdç pieòçma lçmumu par administratîvâ soda uzlikðanu 5000 eiro apmçrâ VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) par pieïautajiem reklâmas pârkâpumiem raidîjumos "Zili brînumi". Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatç, ka LTV1 pârraidîtajos raidîjumos "Zili brînumi" (raidîjumi bija çterâ no 2014. gada oktobra lîdz ðâ gada februârim) pieïauti vairâki pârkâpumi:
  • Raidîjumu vizuâlais noformçjums atgâdina zinâtkâres centra "Zili brînumi" noformçjumu, raidîjuma pauzçs tiek pârraidîts raidîjuma nosaukums ar Zinâtkâres centra "Zili brînumi" vizuâlo fonu (no VID sniegtâs informâcijas, kâ arî no publiski pieejamâs informâcijas izriet, ka biedrîbas "Vidzemes inovâciju un uzòçmçjdarbîbas centrs" struktûrvienîba Zinâtkâres centrs ´Zili brînumi¡ veic saimniecisku darbîbu - sniedz pakalpojumus, kuru mçríauditorija ir bçrni). Zinâtkâres centru ´Zili Brînumi¡ identificçjoða vizuâlâ fona raidîjumos ´Zili Brînumi¡ izmantoðana uzskatâma par slçptu audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu;

  • Vairâkos raidîjumos redzami daþâdi produkti un produktu zîmoli, to demonstrçðana vçrtçjama kâ slçpti audiovizuâli komerciâli paziòojumi (atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma sniegtajai slçptu audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu definîcijai).

LTV savos paskaidrojumos norâda, ka raidîjumu "Zili brînumi" veido neatkarîgais producents SIA "Brîvdienas", kurð uzvarçja LTV rîkotajâ konkursâ "Par populârzinâtniska raidîjuma bçrniem izveidi LTV". Saskaòâ ar noslçgtâ lîguma noteikumiem, neatkarîgais producents atbild par raidîjumu atbilstîbu likumdoðanas prasîbâm t.sk. neatkarîgajam producentam nav tiesîbu saòemt no fiziskâm vai juridiskâm personâm samaksu par piedalîðanos raidîjumos, neatkarîgais producents nedrîkst pieïaut raidîjumos slçptâs reklâmas izvietoðanu un neatkarîgajam producentam jâizvairâs iekïaut raidîjumos tâdu preèu, pakalpojumu, preèu raþotâju vai pakalpojumu sniedzçju vârda, firmas zîmes vai darbîbas attçlojumu, kas varçtu maldinât auditoriju.

LTV norâda, ka nav noslçgusi nekâdu lîgumu par produktu izvietoðanu raidîjumos ´Zili brînumi¡, kâ arî nav izvietojusi ðâdus uzrakstus. Ðâdus uzrakstus raidîjumâ izvietojis raidîjuma producents, tâdçjâdi pârkâpjot raidîjuma izveides lîgumu.

No neatkarîgâ producenta sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka Zinâtkâres centrs ar saviem materiâliem (ierîcçm un podestiem) ir devis materiâlu ieguldîjumu raidîjuma tapðanâ. Neatkarîgais producents ir atzinis, ka raidîjumâ ´Zili Brînumi¡ izmantots Zinâtkâres centru "Zili brînumi" identificçjoðs vizuâlais fons (logotips), jo zinâtkâres centrs ir viens no raidîjuma satura veidotâjiem.

NEPLP savâ lçmumâ uzsver, ka EPLL 25.pantâ ir noteikta elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu redakcionâlâ atbildîba, - efektîva kontrole gan attiecîbâ uz raidîjumu izvçli, gan attiecîbâ uz to organizâciju programmâs un katalogos (izòemot retranslâciju). Tâdçjâdi elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem ir noteikts pienâkums efektîvi kontrolçt raidîjumu saturu, gan to organizâciju savâs pârraidîtajâs programmâs un katalogos. Lîdz ar to, LTV ir redakcionâli atbildîga par konstatçtajiem EPLL pârkâpumiem raidîjumos ´Zili brînumi¡.

Lemjot par soda apmçru, NEPLP vadîjâs no ðâdiem apsvçrumiem:
  • Pârkâpumi ir veikti ilgstoðâ laika posmâ, reizi nedçïâ pârraidîtos 15 raidîjumos, laika posmâ no 2014.gada 25.oktobra lîdz 2015.gada 7.februârim. lîdz ar to tie uzskatâmi par ilgstoðiem pârkâpumiem, kuriem ir sistemâtisks raksturs;

  • Pârkâpumi veikti raidîjumos, kuru galvenâ mçríauditorija ir bçrni, tie ir saistîti ar raidîjuma auditorijas maldinâðanu, izvietojot raidîjumos slçptus audiovizuâlus komerciâlos paziòojumus;

  • Lietâ nav bûtiskas nozîmes tam, vai LTV bija apzinâti iecerçjusi konstatçtos slçptos audiovizuâlos komerciâlos paziòojumus, vai arî nepietiekami kontrolçjusi raidîjumu saturu. Likumâ noteikto pienâkumu neievçroðana, pieïaujot pârkâpumus savu programmu saturâ, nevar tikt uzskatîta par pamatu, lai mîkstinâtu administratîvo atbildîbu;

  • Par konstatçtajiem pârkâpumiem LTV ir saucama pie Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 panta devîtajâ daïâ paredzçtâs administratîvâs atbildîbas. Par ðajâ pantâ paredzçtâ pârkâpuma izdarîðanu juridiskâm personâm ir paredzçts administratîvais sods – naudas sods no septiòdesmit lîdz septiòtûkstoð simt eiro;

  • Saskaòâ ar NEPLP vadlînijâm sankciju piemçroðanâ par administratîvajiem un reklâmas pârkâpumiem, konkrçtais pârkâpums vçrtçjams kâ smags un par to vadlînijâs noteiktâ administratîvâ soda amplitûda ir naudas sods no 4200 lîdz 7100 eiro.


AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV Sodi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.