August 11 2020 04:32:40
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Starojuma eksperiments ðokç paðu pçtnieku - daudzviet Rîgâ tas ir ârkârtîgi augsts.
Uzmanību!Latvijas Universitâtes Atomfizikas un spektroskopijas institûta pçtnieks, vides zinâtnes maìistrs Jânis Blahins izmçrîjis elektromagnçtisko starojumu Rîgâ. Pçtnieks apgalvo, ka runa ir par elektromagnçtisko smogu.

Veikt mçrîjumus pçtnieku iedvesmojis nesen iegûts jauns elektromagnçtiskâ starojuma mçrîtâjs TM-195. ´Aparâts ir speciâli paredzçts ðâdu mçrîjumu veikðanai, un man paðam bija ïoti interesanti noskaidrot paðreizçjos elektromagnçtiskâ lauka râdîtâjus,¡ skaidro zinâtnieks.

Eksperiments ðokç pçtnieku

Eksperiments, kas daïçji veikts vienkârði brîvâ laika pavadîðanas labad, novedis Blahinu pie satraucoðiem secinâjumiem: ´Nevienâ instancç man neizdevâs noskaidrot normatîvus, cik liels starojums ir pieïaujams Latvijâ, taèu Starptautiskâ komisija aizsardzîbai pret nejonizçjoðo starojumu (ICNIRP) ir noteikusi iedzîvotâjiem pieïaujamos parametrus, proti, 5,5-14,8-10 (attiecîgi; volti, ampçri, vati). Pçc manas pastaigas Rîgas centrâ sapratu, ka galvaspilsçtâ ðîs normas tiek pârkâptas pat simts reiþu, un tas nu nekâdi nevar bût pieòemami!¡

Tagad pa mobilo runâ no attâluma

Pirmais ar elektromagnçtiskâ starojuma râdîjumiem pârsteidzis pçtnieka mobilais telefons ; no 13-2-30 lîdz 28-3-50 pieliekot pie auss. ´Kopumâ pârbaudîju piecus daþâdus mobilos telefonus, un râdîjumi attâlumâ, kâds sarunas laikâ parasti ir no auss, mani ðokçja. Kopð tâ brîþa savu telefonu cenðos lietot caur skaïruòa reþîmu,¡ atklâj Blahins.

Pastaigu pa Zaíusalu pçtnieks sâcis ar trolejbusa pieturu uz Salu tilta, kur aparâts râdîjis 7-10-80, tâtad krietni virs pasaulç pieòemtâs normas.

Grib aizsegties ar kartonu

´Nokâpjot lejâ, pie ûdens, starojums pat nedaudz pastiprinâs. Acîmredzot ar sâkotnçjo radiovilni summçjas atstarojums no tilta metâla konstrukcijâm. Kâdus 200 metrus tuvâk Zaíusalas tornim, uz smilðainâ piekrastes ceïa, nokrîtas starp 3-4-20. Nokâpjot lejup tos pâris soïus pa nogâzi, kas noved pludmalç, redzu 0,7-1,6-0,23 guïus augstumâ (tâtad krietni zem normas ; Red.), kâdu ieòemam sauïojoties,¡ stâsta pçtnieks,

´Kâds vîrs man pienâca klât un, râdot kartona gabalu, vaicâja vai tad nevarot no radioviïòiem vienkârði aizsegties. Sen, Èernobiïas notikumu laikâ, veèiòas no turienes ciemiem klâstîja, ka no radioaktivitâtes nebaidâs, jo dzeramo ûdeni novârot divreiz,¡ atceras Blahins. ´Komunistu armijâ daþi ðoferi cerçja ðòabja trûkumu organismâ aizstât ar tosolu, atindçðanai virsû uzkoþot gana sâlîtu guríîti. Par noþçlu, rezultâts tam visam, protams, bija bojâeja.¡

Kas apstaro Lucavsalu?

Pçtnieks veicis plaðus mçrîjumus arî Lucavsalâ, kur oficiâlajâ pludmalç sagaidîjis kârtçjais pârsteigums ; 6-3-30 (trîsreiz pârsniegta ir vatu norma – Red.): ´Ilgi nevarçju saprast, kas tik ïoti apstaro Lucavsalu. Biju arî Dzirnavu un Krasta ielas apkârtnç, un ¥Latvijas Televîzijas¡ studija ir gandrîz blakus – atdala tikai ûdens. Uz studijas jumta ir pamatîga antena, kura, kâ man ðíita, ir uztveroðâ, taèu nekâ – starojums piekrastç ir 5,6-16-36, tâtad – raidoðâ. Lûk, kas papildus tik spçcîgi apstaro Lucavsalas peldvietu!¡

Rekordliels starojums Âgenskalnâ

Pçdçjais pârbaudîtais objekts eksperimentâ ; Âgenskalns. ´Izpilddirekcijas çkas pieturâ Zeïïu ielas malâ râdîjumi bija 7,4-18,4-102! Tirgus malâ zem toròa 9,4-23-10, un turpat pie Talsu ielas mormoòu mâjas ir 8,1-22-87. Tâtad neesmu pârliecinâts, cik droði âgenskalnieði var gulçt.¡
Pçtnieks arî salîdzinâjis mçrîjumus pie daþâdâm slimnîcâm. Pie Stradiòa slimnîcas vârtiem aparâts uzrâdîjis 2,9-7-12, pie Bçrnu slimnîcas galvenajiem vârtiem – 0,53-1,1-0,28 lielu starojumu.

Par kaitîgumu zinâtnieki strîdas

´Runâjot par pasaulç pieòemtâm normâm un regulâm, jâpiemin, ka par elektromagnçtiskâ lauka patieso ietekmi uz cilvçku joprojâm notiek strîdi un diskusijas. Ir tâdi, kas apgalvo, ka tas ir ïoti kaitîgs un ir tâdi, kas sludina pretçjo. Eiropas un starptautiskâs komisijas ir pieòçmuðas kaut kâdas normas, taèu tâs ir vairâk kâ kompromiss starp abiem apgalvojumiem,¡ stâsta zinâtnieks.
Blahins atklâj, ka vides vai apdzîvojamo zonu starojuma normatîvus Latvijâ nav izdevies atrast ne vietnç likumi.lv, ne Ministru kabineta, ne Veselîbas ministrijas mâjaslapâs. Kâdreiz esot bijis darbavietu normatîvs, taèu kopð 2012. gada tas ir atcelts, un vietâ nekas nav nâcis.

Edvîns Rakickis

Avots: www.kasjauns.lv
Komentāri
19 #1 Yahoo
on September 15 2015 15:29:53
Ir kâdam idejas, kapçc to tekstu zem "news" nevar normâli izrediìçt? Sad
81 #2 marsinsh
on September 16 2015 09:43:36
Hehe virs TV mâjas takð ir 4 FM raidîtâji Smile Un âìîtî vispâr ir èupa ar FM raidîtâjiem, tâpçc neizbrîna rezultâti Smile Ka no tiem draòíiem jâturas pa gabalu, bûtu tâka skaidrs, un apbûve Zaíusalâ pie TV toròa tâka nebûtu pieïaujama, bet ko nu es Smile
10 #3 Sarkangalvīte
on September 16 2015 11:53:32
Nu ko, Rîgai jauns ìçrbonis freefm.lv/images/radioactive.png, uz kâ izstrâdi noteikti tçrçta liela nauda, un pie Rîgas robeþas laiks sâkt tirgot folija mçteïus, cepurîtes. Cool
231 #4 Minivat
on September 16 2015 15:58:09
Jâ, ar to elektromagnçtisko starojumu interesanti. Kad Ulbrokâ darbojâs vidçjo viïòu raidîtaji, tad veèi esot garaþas gaismojuði. Nu íipa novelk divas drâtis un vidû spuldzîti. Pats neredzçju,bet neona lampiòa aizdegâs no daudziem raidîtâjiem. Kautkâ nav manîti masu apbedîjumi Ulbrokâ, bet tur starojums noteikti bija daudz stiprâks par FM raidîtâjiem. Interesanti, ka, rakstâ pieminçtais mçraparâts, sâk mçrît tikai no 50MHz. Vai tad zemâkas frekvences cilvçkam veselîgas Grin? Ja zin fizikas likumus, tad mobilais telefons pie auss rada daudz lielâku elektromagnçtisko lauku galvâ, kâ 1kW FM raidîtajs, ar labâm antenâm, blakus tornim. Jçga no tiem mçrijumiem maza, vajag tak mçrît pa frekvencçm un noskaidrot, kurð raidîtâjs konkrçti pieíçza to gaisu.
13 #5 ixilo
on September 16 2015 17:33:30
Agenskalna lielâkais spamotâjs ir PIKs ar savam nopuvuðajðm antenðm un pagâjuðâ gadsimta raidîtâju!!!
2 #6 princ_fm
on September 16 2015 19:29:24
Vçl vajag pamçrît vai naktis nav pa tumðu ,vakar likâs kad tur arî problçma Wink
13 #7 ixilo
on September 16 2015 20:07:40
Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM