December 16 2019 10:01:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Rosinâs lîdz oktobra vidum pagarinât pieteikðanos uz NEPLP vakantâ locekïa amatu
ZiņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK) 16. septembra komisijas sçdç rosinâs lîdz oktobra vidum pagarinât pieteikðanâs termiòu uz Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) vakantâ locekïa amatu.

Laizâne skaidroja, ka viòai nâcies kontaktçties ar cilvçkiem, kuri esot stâstîjuði, ka nav zinâjuði par iespçju vai nav paguvuði pieteikties, jo kandidatûru izvirzîðanas process norisinâjâs vasarâ. Lîdz ar to politiíe aicinâs komisijas deputâtus lemt par pieteikðanâs termiòa pagarinâðanu.

Kâ ziòots, iepriekð komisija lîdz ðim pieteiktos kandidâtus plânoja uzklausît 16. septembra sçdç.

Lîdz 28.augustam, kad noslçdzâs kandidâtu izvirzîðanas termiòð, vakantajam NEPLP locekïa amatam atkârtoti tika izvirzîtas rakstnieces Evas Mârtuþas, þurnâlista Gunta Rozenberga un Komunikoloìisko pçtîjumu centra pârstâvja Aleksandra Mirlina kandidatûras.

Mârtuþu ðim amatam izvirzîjusi Latvijas Rakstnieku savienîba. Viòa bijusi AS "Lauku Avîze" izdevniecîbas literârâ redaktore, projektu vadîtâja, þurnâliste. Mârtuþa ieguvusi gan literatûras, gan teoloìijas maìistra izglîtîbu.

Rozenbergu izvirzîjusi Latvijas Þurnâlistu asociâcija. Paðlaik viòð ir Latvijas Radio raidîjuma "Pçcpusdiena" tematiskâ cikla "Eiro fokusâ" satura konsultants, bet lîdz ðim vairâkus gadus bija þurnâla "Bilance" galvenais redaktors. Iepriekð Rozenbergs daþâdos amatos strâdâjis vairâkos medijos. Viòð ieguvis profesionâlo maìistra grâdu þurnâlistikâ.

Mirlinu pieteikusi Latvijas Þurnâlistu savienîba, un viòð ir komunikâcijas un sabiedrisko attiecîbu kursu lektors. Mirlinam ir maìistra grâds komunikâciju zinâtnç.

Kandidâti bija jâizvirza tâdçï, ka Saeima ðî gada 8.jûlijâ no NEPLP locekïa amata atbrîvoja Ainâru Dimantu. Lîdz laikam, kad NEPLP bûs pilnâ sastâvâ, par tâs priekðsçdçtâja pienâkumu izpildîtâju apstiprinâta padomes locekle Aija Dulevska.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.