April 24 2019 19:15:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP brîdina «Rossija RTR» par programmas retranslâcijas ierobe
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nosûtîjusi informatîvu vçstuli Eiropas Komisijai, televîzijas programmas «Rossija RTR» veidotâjiem un Zviedrijas mediju regulatoram, kurâ brîdina par iespçju ierobeþot «Rossija RTR» retranslâciju Latvijâ, ja programmâ tiks pieïauti atkârtoti pârkâpumi, zinâja NEPLP.

Veicot «Rossija RTR» monitoringu, NEPLP konstatçjusi, ka 2015.gada 18. un 19.janvâra, kâ arî 6.jûlija raidîjumos saskatâmas naida kurinâðanas pazîmes.

«18. un 19.janvâra raidîjumos par notikumiem Ukrainâ, raidîjumu autori mçrítiecîgi cenðas auditoriju pârliecinât par noteiktu, raidîjuma dalîbnieku vairâkuma pârstâvçto uzskatu pareizîbu. Ðâdu «diskusiju» rezultâtâ raidîjuma auditorijai tiek pasniegts acîmredzami vienpusîgs faktu atspoguïojums un «diskusijas» dalîbnieku tendenciozâ atlase pati par sevi acîmredzami neatbilst vispârpieòemtiem þurnâlistikas un çtikas principiem,» teikts NEPLP paziòojumâ.

Tâpat konstatçts, ka vairâkâs raidîjuma epizodçs mçrítiecîgi izskan viedokïi par to, ka Ukraina ir faðistiska valsts, Ukrainâ pie varas ir noziedznieki, kuri neleìitîmi sagrâbuði varu, ka Ukraina ir deìenerçjusies valsts un tamlîdzîgi.

Òemot vçrâ minçto, secinâts, ka gan raidîjuma vadîtâjs, gan raidîjuma dalîbnieki mçrítiecîgi cenðas auditorijai veidot pret Ukrainu un Rietumu - Eiropas Savienîbas un NATO dalîbvalstîm - naidîgu viedokli.

«Savukârt 2015.gada 6.jûlijâ ziòu raidîjumâ izplatîts siþets par sadzîves konfliktu Jûrmalâ. No raidîjumu vadîtâju siþeta pieteikuma secinâms, ka siþeta mçríis ir skaidrot, vai etniska rakstura konflikti ir izplatîta problçma Latvijâ. Siþetâ atspoguïots tikai vienas no konfliktâ iesaistîtajâm pusçm paustais viedoklis, kura siþetâ attçlota kâ cietusî puse. Vienîgais viedokïa sniegðanai pieaicinâtais eksperts siþetâ norâda, ka Latvijâ pastâv ilgstoðs etnisks konflikts un valsts mçrítiecîgi izraisa ðâdu konfliktu, kâ arî norâda uz to, ka ðâdu politiku Latvijas valstij uzspieþot amerikâòi,» uzsver NEPLP.

Abos minçtajos gadîjumos NEPLP konstatçjusi Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) pârkâpumu pazîmes, uzskatot, ka ir izplatîts mudinâjums uz naida kurinâðanu, kâ arî aicinâjuma uz karu vai militâra konflikta izraisîðanu pârkâpumu pazîmes.

NEPLP arî norâda, ka Latvijas teritorijâ retranslçtâ «Rossija RTR» programma atrodas Zviedrijas jurisdikcijâ, tâpçc Latvija, konstatçjot EPLL pârkâpumus, nevar veikt aktîvas darbîbas minçtâ satura ierobeþoðanai vai sodît programmas veidotâju par Latvijas likumam neatbilstoða satura izplatîðanu, tomçr NEPLP ir tiesîbas ierobeþot programmas «Rossija RTR» retranslâciju Latvijas teritorijâ.

NEPLP vçstulç aicina programmas «Rossija RTR» veidotâju NCP «RUSSMEDIACOM» nodroðinât EPLL un Direktîvas noteikumu ievçroðanu turpmâkajâ programmas veidoðanâ.

Avots www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.