April 24 2019 19:12:38
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

PBK sods; 10 000 par vienpusçju Ukrainas konflikta atspoguïoðanu.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 22. oktobra sçdç pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ¥Pirmais Baltijas kanâls´ (PBK) par administratîvâ pârkâpuma izdarîðanu laika posmâ no 2015.gada 16. lîdz 22.februârim. Par konstatçtajiem pârkâpumiem PBK piemçrots naudas sods 10 tûkstoðu eiro apmçrâ.

Pârbaudot NEPLP veiktos programmas ierakstus par laika posmu no 2015.gada 16. lîdz 22.februârim, tika konstatçts, ka virknç PBK ziòu raidîjumu siþetos par karadarbîbu Ukrainâ informâcija tiek pasniegta vienpusçji.

Tâ, piemçram, 16.februâra PBK ziòu raidîjuma siþetâ par karadarbîbu Ukrainâ, Donbasâ, kurâ tâ dçvçtâs ´Doòeckas tautas republikas¡ (DTR) pârstâvji pârmet Ukrainas valdîbas (dçvçta par ´Huntu¡) spçkiem pamiera noteikumu neievçroðanu. Ukrainas valdîbas pârstâvju viedoklis, ne arî atðíirîgs viedoklis siþetâ un visâs ziòâs netiek atspoguïots.

17.februâra ziòu raidîjumâ ´Laiks¡ pârraidîts siþets, kurâ stâstîts par 2014.gada 2.maija notikumiem Odesâ. Autori ziòu formâ pauþ viedokli par minçto notikumu kâ ´Maidana pretinieku masveida slepkavîba¡, ´rûpîgi iepriekð izplânota ar labi sagatavotiem provokatoriem¡ no Ukrainas valdîbu atbalstoðo spçku puses. Minçtâ versija tiek pasniegta kâ neapðaubâmi pierâdîta, bez citu viedokïu atspoguïoðanas. Siþeta veidotâji pauþ pârliecîbu, ka Ukrainas varasiestâdes nav ieinteresçtas patiesîbas noskaidroðanâ.

20.februâra siþetâ par Ukrainu stâstîts par Maidana notikumu gadadienas piemiòas mîtiòu Kijevâ, iedzîvotâjiem prasot no varasiestâdçm aktîvâk izmeklçt Maidana upuru nogalinâðanas apstâkïus. Tiek stâstîts, ka varasiestâdes it kâ veicot izmeklçðanu, bet gada laikâ izmeklçðana stâvot uz vietas. Tiek atspoguïoti viedokïi par to, ka izmeklçðana slçpj ´patiesîbu, kas var apdraudçt esoðo reþîmu¡ – snaiperi, kuri ðâvuði uz demonstrantiem esot bijuði nevis valdîbas spçki, bet gan provokatori. Tiek pausts viedoklis, ka izmeklçðanas komisijas vadîtâjs saistîts ar ðiem snaiperiem. Ukrainas valdîbas izvirzîtâs versijas (piemçram par snaiperu saistîbu ar Kremli) siþeta veidotâjs dçvç par ´murgainâm¡, norâdot, ka tam neesot zinâmi pierâdîjumi. Tâlâk siþetâ tiek stâstîts par spiedienu uz tiesu, kura nav paturçjusi apcietinâjumâ bijuðo Reìionu partijas deputâtu. Turpinâjumâ stâstîts par Ukrainâ esoðajâm ´nacionâlistu bandâm¡, par kurâm Ukrainas vçstniekam jautâjuði Vâcijas þurnâlisti. Tiek atspoguïoti Maidanu notikumus nosodoði viedokïi. Atseviðíi viedokïi tiek pasniegti ziòu formâ. Citi viedokïi ðajos jautâjumos netiek atspoguïoti, ne ðajâ, ne citos raidîjuma siþetos.

Arî citos NEPLP pârbaudîtajos PBK ziòu raidîjumos no 16. lîdz 22. februârim ir konstatçti lîdzîgi pârkâpumi, proti, siþetos par konfliktu Ukrainâ, Ukrainas puses viedoklis atspoguïots netiek.

NEPLP secina, ka minçtajos raidîjumos nav ievçrots Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 24.panta ceturtajâ daïâ noteiktais: ´Elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem. Komentârus un viedokïus atdala no ziòâm un nosauc viedokïa vai komentâra autoru.¡

Pârbaudîtajos raidîjumos ir konstatçjama:

viedokïu daudzveidîbas neesamîba, kad pretrunîgos, neviennozîmîgi vçrtçtos jautâjumos tiek atspoguïots vienas iesaistîtâs puses viedoklis, neatspoguïojot, vai acîmredzami negatîvi, tendenciozi atspoguïojot otras puses viedokli;
ziòu nenodalîðana no viedokïiem, kad ziòas formâ tiek sniegts vçrtçjums;
atseviðíos gadîjumos - ziòu avota nenorâdîðana.

Turklât pârbaudes ietvaros NEPLP konstatçjusi, ka raidîjumos latvieðu valodâ (vai starp latvieðu valodâ ieskaòotiem raidîjumiem) ir reklâmas krievu valodâ. EPLL 28.panta sestajâ daïâ noteikts, ka raidîjumos ievieto reklâmu raidîjuma valodâ vai valsts valodâ. Saskaòâ ar NEPLP konstatçto, ðis noteikums laika posmâ no 2015.gada 16.februâra lîdz 22.februârim sistemâtiski nav ievçrots, ievietojot reklâmu krievu valodâ filmâs un citos raidîjumos, kuru valoda (saskaòâ ar EPLL 32.panta ceturto daïu) ir latvieðu valoda, vai starp raidîjumiem, kuru valoda ir latvieðu valoda.

NEPLP secina, ka SIA ´Pirmais Baltijas kanâls¡ ir pârkâpusi EPLL 24.panta ceturto daïu un 28.pantu, izdarot Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksa 201.5 panta piektajâ un devîtajâ daïâ paredzçtos pârkâpumus. Nosakot soda apmçru, NEPLP òçma vçrâ to, ka PBK gada laikâ ir atkârtoti izdarîjusi lîdzîgs pârkâpumu, par kuru ir jau administratîvi sodîta.

www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP PBK Sodi Kašķi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.