October 24 2020 18:01:52
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Uìis Polis: Cik Saeimas deputâtu bûs gatavi dancot pçc 'Radio SWH' jauno îpaðnieku stabules?
Radio ziņasJa nu kâds vçl nezina - AS "Radio SWH" (tâlâk SWH) ir pârdota. Pçc publiski pieejamiem datiem SWH vienîgais akcionârs tagad ir "Cinamon Holding OÜ", kam juridiskâ adrese ir Igaunijâ. SWH Padomç tagad ir Krievijas pilsone Tatiana Tolstaya, par kuras biznesa vçrienu Baltijâ varat lasît ðeit.Kâds ir galvenais secinâjums, kas, manuprât, izriet no ðîs informâcijas?

Krievija, ar savu biznesmeòu palîdzîbu, ir nopirkusi Latvijas treðo populârâko radio grupu ar 324 000 klausîtâju nedçïâ ( #1 Latvijas radio grupa - 624 000; #2 SuperFM grupa - 380 000).*

Latvijas - Krievijas ðî brîþa attiecîbu kontekstâ tâ noteikti nav nekâda labâ ziòa, tâpçc nekaunîba, ar kâdu SWH cenðas izkïût no ðîs situâcijas, pelna ievçrîbu. Uz viòu versiju par zagïu vidû populâro uzmanîbas novçrðanas triku saucot: "Íeriet zagli!", ðobrîd ir uzíçries ne viens vien Saeimas deputâts. "Latvieðu valoda ir apdraudçta! Nekavçjoties jâsamazina krievu staciju skaits! Kremlis jau izmanto Latvijas krievu stacijas!" - apmçram ðâdi paziòojumi sâka plûst no SWH populârâ runasvîra uzreiz pçc tam, kad SWH tika pârdots un vietu SWH Padomç ieòçma Krievijas pilsone.

Jauno SWH îpaðnieku mçríis ir vienkârðs un sens kâ pasaule: skaldi un valdi. Noalgo daþas populâras sejas, kas tev kalpos par izkârtni, un sûti viòas pie Saeimas deputâtiem ar vienu mçríi - ar nacionâla rakstura meliem tos uzrîdît spçcîgâkajam no SWH konkurentiem. Ja seja bûs atpazîstama un uzticîbu raisoða, tad jebkuri meli izklausîsies ticami. Tik ticami, ka neviens pat nepajautâ - kur ir pierâdîjumi?

Ja jau SWH tik tieðâm iestâjas par krievu radiostaciju skaita samazinâðanu Latvijâ, tad kâpçc tâ neatsakâs no SWH+ tiesîbâm raidît krieviski Rîgâ, Liepâjâ, Daugavpilî, Rçzeknç un Ventspilî?

Kâpçc SWH nenâk klajâ ar aicinâjumu Latvijas radiostacijâm - apmainîsim visi savas krievu staciju apraides atïaujas pret latvieðu! Tâ vietâ skan aicinâjums - slçgsim konkrçtas krievu stacijas. Bet ne SWH+.

Kâpçc SWH konsekventi iestâjas pret "Latvijas komerciâlo radiostaciju asociâcijas" priekðlikumu sekot Lietuvas piemçram un noteikt, ka vienîgâ reklâmas valoda radio çterâ ir latvieðu valoda? Tas automâtiski nodroðinâtu latvieðu valodas lietojumu ikvienâ krieviski raidoðajâ stacijâ lîdz pat 20%.

Mana pârliecîba ir: tâpçc, ka SWH jaunie, patiesie îpaðnieki ir Krievijas pilsoòi un viòi, ja vien ir uzticami savas valsts pilsoòi, par ko man nav pamats ðaubîties, kalpos Krievijas interesçm.

Balsojot "par" deputâta A.Krauzes priekðlikumu, deputâti atïaus daþâm vietçjam krievu stacijâm turpinât, es pasvîtroju, turpinât raidît krieviski. SWH apgalvojumi par krievu radiostaciju skaita palielinâðanos ir meli.

Balsojot "pret" ðo priekðlikumu deputâti, bez jebkâda pamatojuma, liegs daþâm krievu stacijâm turpinât raidît krieviski, kas tikai palielinâs SWH+ un lîdz ar to SWH jauno îpaðnieku ietekmi, kâ krieviski raidoðo radiostaciju, tâ arî krievu vidû.

Gan likumdoðana, gan skaitïi un fakti ir deputâta Krauzes priekðlikuma pusç. Pçc bûtîbas, tie deputâti, kas noraidîs ðo priekðlikumu, tâdçjâdi atzîs, ka viòiem ir çrtâk dejot pçc SWH jauno îpaðnieku stabules, nekâ risinât jautâjumus Latvijas interesçs.

*TNS Latvija "Radio:vasara.2015"
Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: SWH Politika Kašķi 
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM