July 16 2019 13:25:39
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Sportacentrs.com TV" piedâvâjums uzvar bezmaksas virszemes apraides konkursâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 12.novembra sçdç iepazinâs ar pretendentu pieteikumiem NEPLP izsludinâtajâ konkursâ par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim, kas veido televîzijas programmu un nodroðina tâs apraidi raidîjumu veidoðanai par aktîvu dzîvesveidu.

Izvçrtçjot iesniegtos dokumentus, kâ arî uzklausot pretendentu piedâvâjumus par iecerçm attiecîbâ uz sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, NEPLP pieòçma lçmumu par konkursa uzvarçtâju atzît sporta TV kanâla "Sportacentrs.com TV" (SIA "4.VARA") iesniegto pieteikumu. Pretendents savâ pieteikumâ norâda, ka 2016.gadâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros paredzçts nodroðinât 260 sporta pasâkumu tieðraides (Latvijas un Baltijas lîmeòa èempionâti daþâdos sporta veidos).

Lîgums ar konkursa uzvarçtâju tiks slçgts uz vienu gadu – lîdz 2016.gada beigâm - ar iespçju to pagarinât.

NEPLP pretendentus vçrtçja pçc ðâdiem kritçjiem (tos pieteikumus, kas bija sagatavoti atbilstoði nolikuma prasîbâm):
  • 2106.gada sabiedriskâ pasûtîjuma gada plâns par raidîjumu apjomu un laika grafiku, ieskaitot sabiedriskâ pasûtîjuma raidîjumu saturisko koncepciju;

  • sabiedriskâ pasûtîjuma raidîjumu vizuâlais (grafiskais) piedâvâjums;

  • sasniedzamâ auditorija;

  • finanðu izmantoðanas plâns, salîdzinot ar citâm lîdzîgu sabiedriskâ pasûtîjuma raidîjumu izmaksâm;

  • tehniskais nodroðinâjums.

Konkursu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïas nodoðanu komerciâlajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim NEPLP izsludinâja 27. augusta sçdç. Konkurss tika izsludinâts, lai Latvijas iedzîvotâjiem virszemes apraidç bez maksas tiktu nodroðinâta iespçja skatîties vçl vienu TV kanâlu.

Paredzçtais finansçjums 2016. gadam ir 348 603 eiro, lîdzîgs finansçjuma apjoma paredzçts arî nâkamajiem diviem gadiem, taèu tas var tikt samazinâts atbilstoði kopçjam sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei atvçlçtajam budþetam.

Saskaòâ ar apstiprinâto konkursa nolikumu, jaunajai TV programmai jâbût orientçtai uz aktîva dzîvesveida popularizçðanu. Pretendenta veidotâs un izplatîtâs programmas vidçjâs diennakts raidlaiks nedçïas ietvaros nedrîkst bût mazâks par 18 stundâm, un vismaz 20% no nedçïas raidlaika apjoma ir jâbût Latvijâ veidotiem raidîjumiem valsts valodâ.

Konkursâ tika pieòemti pieteikumi no juridiskâm personâm – komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, kas reìistrçti Latvijâ.

Kâ jau ziòots, NEPLP 2. jûlijâ pieòçma lçmumu izslçgt SIA ´Ogres Televîzija¡ (programma "Ogres TV") no galalietotâjiem bez maksas izplatâmo televîzijas programmu zemes apraidei ciparformâtâ saraksta, òemot vçrâ no VAS ´Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs¡ (LVRTC) saòemto informâciju par pirmstermiòa lîguma izbeigðanu ar SIA ´Ogres Televîzija¡. LVRTC pieòçma ðâdu lçmumu, jo "Ogres TV" bija izveidojies ievçrojams parâds par saòemtajiem apraides pakalpojumiem. Ðobrîd virszemes apraidç bez maksas Latvijâ ir skatâmi èetri televîzijas kanâli: LTV1, LTV7, "Re:TV" un "RîgaTV 24."

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 9

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.