April 22 2019 23:56:23
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Reìionâlâs televîzijas apsprieþ satura kvalitâtes uzlaboðanas iespçjas
NEPLP ziņasPagâjuðâs nedçïas nogalç, 21. un 22. novembrî, norisinâjâs Reìionâlo un vietçjo televîziju seminârs, kurâ piedalîjâs 50 televîziju pârstâvji no deviòâm reìionâlâm televîzijâm, divâm studentu televîzijâm un producentu grupâm. Seminâru organizçja Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) sadarbîbâ ar Reìionâlo televîziju asociâciju un Re:TV. Seminâra mçríis – apspriest reìionâlo un vietçjo televîziju veidoto siþetu kvalitâti un kopîgi nonâkt pie konkrçtiem risinâjumiem satura uzlaboðanai.

Seminâra pirmâ diena sâkâs ar Latgales, Zemgales, Vidusdaugavas, Vidzemes un Kurzemes reìionâlo televîziju sagatavoto analîtisko siþetu analîzi. Darbus vçrtçja mediju jomas profesionâïi – Komunikoloìisko pçtîjumu centra pârstâvis Aleksandrs Mirlins, televîzijas reþisore Dita Torstere, LTV Ziòu dienesta raidîjumu vadîtâja un ziòu producente Sandra Zviedre un filmu producents Bruno Aðèuks.

Pirmâs dienas noslçgumâ TV operatoriem bija iespçja izmçìinât savas prasmes strâdâjot daudzkameru filmçðanas reþîmâ. Seminâra otrajâ dienâ, tâ dalîbnieki apmeklçja Re:TV studiju, kur notika montâþas reþisora Pçtera Sudakova lekcija par skaòas un montâþas programmâm.

Reìionâlo televîziju asociâcijas valdes priekðsçdçtâjs Jânis Galviòð pçc pasâkuma uzsvçra, ka seminâra dalîbnieku veikums ðoreiz saòçma îpaði profesionâlu un dziïu vçrtçjumu no piesaistîtajiem ekspertiem.

NEPL padomes loceklis I.Zviedris: «Vietçjo un reìionâlo televîziju piedâvâtâ satura reitingi LTV un RE:TV kanâlos, liecina par to, ka ðâds saturs Latvijas iedzîvotâjiem ir vajadzîgs. Taèu, strâdâjot ar mazajâm televîzijâm, esmu sapratis, ka ir iespçja ar esoðo spçles noteikumu ietvaros darbu uzlabot. Tas arî bija seminâra galvenais mçríis, kurð pateicoties paðu televîziju atsaucîbai un sadarbîbai ar ekspertiem tika realizçts sekmîgi.»

Ðâdu seminâru NEPLP organizç jau treðo gadu pçc kârtas.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.