April 22 2019 23:20:05
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

AT par labu AKKA/LAA no LTV piedzen vairâk nekâ 600 000 eiro.
Latvijas TelevīzijaAugstâkâs tiesas (AT) Civillietu palâta ðodien par labu Autortiesîbu un komunicçðanâs konsultâciju aìentûrai/Latvijas Autoru apvienîbai (AKKA/LAA) no VSIA «Latvijas Televîzija» (LTV) piedzina kopumâ 644 732 eiro strîdâ par autortiesîbu pârkâpumu un zaudçjumu piedziòu.

Kâ informçja AT preses sekretâre Baiba Kataja, Civillietu tiesu palâta 3.decembrî daïçji apmierinâja biedrîbas AKKA/LAA prasîbu un LTV pretprasîbu. Tiesa noteica, ka biedrîbas AKKA/LAA un LTV noslçgtâ licences lîgumâ paredzamais atlîdzîbas lielums 2005. un 2006.gadâ ir 2% no licences lîgumâ definçtajiem ieòçmumiem un 2007. un 2008.gadâ - 1,5% no licences lîgumâ definçtajiem ieòçmumiem.

Tâpat AT piedzina no LTV biedrîbas AKKA/LAA labâ atlîdzîbu par laiku no 2005.gada 1.janvâra lîdz 2008.gada 31.decembrim 637 836 eiro apmçrâ, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai 1865 eiro apmçrâ un ar lietas veðanu saistîtos izdevumus advokâta palîdzîbas samaksai 5030 eiro apmçrâ.

Pilns tiesas spriedums tiks sagatavots 18.decembrî, un pçc ðî datuma lietas dalîbnieki to 30 dienu laikâ varçs pârsûdzçt kasâcijas kârtîbâ AT Civillietu departamentâ.

Jau ziòots, ka pçrn AT Civillietu departaments atcçla apelâcijas instances spriedumu daïâ par atlîdzîbas apmçru. Kâ aìentûru LETA toreiz informçja Kataja, kasâcijas instances tiesa nosprieda atcelt AT Civillietu tiesu palâtas spriedumu daïâ, ar kuru licences lîguma konkrçtâ punktâ paredzçtais atlîdzîbas lielums noteikts 1,5% no licences lîgumâ definçtajiem ieòçmumiem, un daïâ, ar kuru no LTV par labu AKKA/LAA par laiku no 2005.gada 1.janvâra lîdz 2008.gada 31.decembrim piedzîta atlîdzîba 354 563,57 latu (504 498 eiro) apmçrâ, tiesas izdevumi 2875,54 latu (4091,52 eiro) apmçrâ un izdevumi advokâta palîdzîbas samaksai 3535,14 lati (5030 eiro).

Atceltajâs daïâs lieta tika nodota jaunai izskatîðanai apelâcijas instances tiesâ. Pârçjâ daïâ, proti, daïâ, ar kuru atzîts par noslçgtu uz laiku lîdz 2012.gada 31.decembrim AKKA/LAA un LTV licences lîgums par muzikâlo darbu izmantoðanu tâ 2005.gada 19.aprîïa redakcijâ kasâcijas instances tiesa spriedumu atstâja negrozîtu, un spriedums ðajâ daïâ ir stâjies spçkâ, jo kasâcijas sûdzîbâs nebija apstrîdçts.

Kâ ziòots, ðajâ lietâ AKKA/LAA no LTV vçlçjâs piedzît kompensâciju pçc tiesas ieskata par autortiesîbu pârkâpumu par laiku no 2005.gada 1.janvâra lîdz 2007.gada 28.februârim 1 142 946 latu (1 626 265,64 eiro) apmçrâ un zaudçjumu atlîdzîbu par laiku no 2007.gada 1.marta lîdz 2008.gada 31.decembrim 1 529 422 latu (2 176 171,45 eiro) apmçrâ.

Kâ izriet no prasîbas pieteikuma, starp pusçm 2001.gada martâ tika noslçgts licences lîgums, ar kuru LTV tika pieðíirtas tiesîbas izmantot AKKA/LAA pârstâvçto autoru muzikâlos darbus pârraidîðanai çtera programmâs 2001.gada garumâ, tomçr pçc lîguma beigðanâs LTV nenoslçdza jaunu, bet tik un tâ turpinâjusi izmantot muzikâlos darbus.

Savukârt 2004.gada beigâs puses noslçdza izlîgumu, saskaòâ ar kuru atbildçtâja par darbu izmantoðanu 2004.gadâ samaksâja 74 424 latus (105 895,8 eiro), vçlâk par darbu izmantoðanu 2005.gadâ LTV samaksâja daïçju atlîdzîbu 79 857 latus (113 626,27 eiro). 2007.gada 15.maijâ puses noslçdza lîgumu, saskaòâ ar kuru atbildçtâja par darbu izmantoðanu 2006.gadâ samaksâja daïçju atlîdzîbu - 95 000 latu (135 172,82 eiro). 2008.gada martâ puses noslçdza lîgumu, saskaòâ ar kuru atbildçtâja par darbu izmantoðanu 2007.gadâ samaksâja daïçju atlîdzîbu 114 000 latu (162 207,39 eiro) apmçrâ.

Atbilstoði Autortiesîbu likumam par autoratlîdzîbas lielumu, maksâðanas kârtîbu un citiem noteikumiem, ar kâdiem izdod licences un iekasç paredzçto atlîdzîbu, AKKA/LAA vienojas ar darbu izmantotâjiem. Lai nodroðinâtu vienlîdzîgu attieksmi pret visâm raidorganizâcijâm, AKKA/LAA nosaka attiecîgus tarifus. Atbilstoði tiem atbildçtâjai par laiku lîdz 2007.gada jûlijam bûtu bijusi jâmaksâ autoratlîdzîba 5,5% apmçrâ no tâs gada ieòçmumiem, ievçrojot muzikâlo darbu izmantojuma îpatsvaru tâs programmâs 30%-40% apmçrâ. Vçlâk tarifi samazinâjâs lîdz 1,5%-2%.

LTV iepriekð norâdîja, ka kopð 2005.gada sâkumâ muzikâli darbi tika raidîti bez licences lîguma AKKA/LAA vainas dçï. Puðu sarakste apliecina, ka atbildçtâja vairâkkârt izrâdîja vçlçðanos noslçgt licences lîgumu un vienoties ar prasîtâju par samçrîgu un ekonomiski pamatotu atlîdzîbas apmçru, jo vispârçjâ licence ir bûtisks pamatnosacîjums atbildçtâjas komercdarbîbas veikðanai. Tomçr atbildçtâjas mçìinâjumi beidzâs bez rezultâtiem, jo prasîtâja uzskatîja, ka tâs faktiskais monopolstâvoklis ïauj vienpusçji noteikt tarifus.

AT Civillietu tiesu palâta apelâcijas instancç daïçji apmierinâja gan AKKA/LAA prasîbu, gan LTV iesniegto pretprasîbu. AT atzina par noslçgtu uz laiku lîdz 2012.gada 31.decembrim puðu licences lîgumu par muzikâlo darbu izmantoðanu tâ 2005.gada 19.aprîïa redakcijâ, paredzot, ka atlîdzîbas lielums ir 1,5% no licences lîgumâ definçtajiem ieòçmumiem. No LTV par labu AKKA/LAA tika piedzîta atlîdzîba par laiku no 2005.gada 1.janvâra lîdz 2008.gada 31.decembrim 3354 563,57 latu (504 498 eiro) apmçrâ. AKKA/LAA tika noteiktas tiesîbas par laiku lîdz sprieduma izpildei saòemt likumiskos 6% gadâ no parâda summas. Pârçjâs daïâs prasîba un pretprasîba tika noraidîta.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.