December 10 2018 17:33:36
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Par NEPLP 7.decembra sçdç pieòemtajiem lçmumiem
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7.decembra sçdç iepazinâs ar revîzijas komisijas ziòojumiem par VSIA "Latvijas Televîzija" un VSIA "Latvijas Radio" saimniecisko darbîbu 2015.gada deviòos mçneðos.

Atïauj uzsâkt nekomerciâla kristîgâ radio darbîbu

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu SIA ¥Radio Augðdaugava´, SIA "QBS" un SIA "RETRO FM Liepâja" izsniegtajâs apraides atïaujâs. Visi trîs minçtie grozîjumi paredz radio programmas nosaukuma maiòu uz "Radio Marija Latvija", kas ir nekomerciâla radiostacija. "Radio Marija" misija pasaulç un Latvijâ ir darît klausîtâjiem pieejamu saturu, kas rodams baznîcas vidç. "Radio Marija" programmâ paredzçtas regulâras dievkalpojumu translâcijas, kâ arî daþâdi informatîvie un ziòu raidîjumi. "Radio Marija Latvija" îpaðnieks ir biedrîba "Radio Marija Latvija", radiostacija tiks pilnîbâ finansçta no ziedojumiem. "Radio Marija" ir kristîgâ radio tîkls, kas raida visâ pasaulç.

Pirms lçmuma pieòemðanas NEPLP konsultçjâs ar Latvijas Raidorganizâciju asociâciju un citâm elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares organizâcijâm par izmaiòu izdarîðanu radiostacijas apraides atïaujâ, kas paredz pâreju no komerciâla uz nekomerciâlu darbîbas modeli.

Noslçdzas konkurss par novadu ziòu siþetu veidoðanu

NEPLP 7.decembra sçdç apstiprinâja konkursa "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2016.gadâ" rezultâtus. Iepazîstoties ar saòemtajiem pieteikumiem, NEPLP par konkursa uzvarçtâjiem atzina SIA ´Skrundas TV¡ (Kurzemç), SIA ´Valmieras TV¡ (Vidzemç), SIA ´Latgales Reìionâlâ televîzija¡ (Latgalç) un SIA ´Televîzijas studija ´TV Spektrs¡¡ (Zemgalç).

Komersantu pieteikumi tika vçrtçti, òemot vçrâ ðâdus kritçrijus:
  • novadu TV ziòu saturiskais piedâvâjums;

  • novadu TV ziòu vizuâlais piedâvâjums t.sk. iepriekðçjâ dienâ veidots ziòu siþets, kas tiek prezentçts sçdes laikâ;

  • finansiâlâ kapacitâte;

  • plânotais finansçjuma izlietoðanas plâns;

  • novadu TV ziòu tehnoloìiskais nodroðinâjums.

Konkursa mçríis ir pasûtît ziòu siþetus no Latvijas novadiem sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai valsts SIA "Latvijas Televîzija". Konkursa finansçjums ir 244 259 eiro (t.sk. PVN).

Novadu TV ziòu siþeti tiek veidoti par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali (nodroðinot latgalieðu valodas lietoðanu). Konkursa finansçjums ir paredzçts kopumâ 301 siþeta izveidei vidçji 2 minûðu garumâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LTV Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.