December 13 2018 13:11:01
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 4. janvârî
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 4. janvâra sçdç Padomes priekðsçdçtâja amatâ apstiprinâja Aiju Dulevsku, kura lîdz ðim bija NEPLP priekðsçdçtâja pienâkumu izpildîtâja. NEPLP priekðsçdçtâja vietnieka ievçlçðana iekïauta nâkamajâ NEPLP sçdç.

NEPLP vienbalsîgi vienojâs par ðâdu atbildîbas jomu sadalîjumu starp padomes locekïiem:

Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska koordinç NEPLP darbîbu, pârrauga grozîjumu projektu izstrâdi normatîvajos aktos, kas skar elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbu, kâ arî nodroðina pârraudzîbu pâr komerciâlo audioelektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (komercradio) jomu.

Padomes locekle Dace Íezbere nodroðina VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) pârraudzîbu.

Padomes loceklis Dainis Mjartâns nodroðina VSIA "Latvijas Radio" (LR) pârraudzîbu.

Padomes loceklis Ivars Zviedris nodroðina komerciâlo vietçjo un reìionâlo audiovizuâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu un kabeïtelevîziju uzraudzîbu.

Padomes loceklis Ainârs Dimants pârrauga un koordinç sabiedrisko mediju – LR un LTV – kopprojektus, kâ arî nodroðina komerciâlo nacionâlo un pârrobeþu audiovizuâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (komerctelevîzijas) darbîbas pârraudzîbu.

Apstiprina grozîjumus EPL attîstîbas stratçìijâ

NEPLP 4. janvâra sçdç apstiprinâja grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPL) nozares attîstîbas nacionâlajâ stratçìijâ 2012.-2017. gadam. Stratçìija papildinâta ar punktu, kas nosaka, ka apraides atïaujas NEPLP «prioritâri pieðíir tâdiem vietçjiem, reìionâlajiem, nacionâlajiem un pârrobeþu EPL, kuri apraidi veic galvenokârt latvieðu valodâ un kuru programmas darbîbas pamatnosacîjumi paredz lielâkoties Latvijâ veidotu saturu (izòemot audio programmas). Pieðíirot apraides atïauju, tiek òemta vçrâ mediju îpaðnieka reputâcija un darbîbas ilgtspçja, kâ arî valsts aizsardzîbas un droðîbas intereðu nodroðinâðana.»

Tâpat NEPLP papildinâja stratçìiju ar punktu, kas nosaka, ka «NEPLP atbalsta vienam komersantam izsniegto vairâku vietçjo un reìionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu, kuri saòçmuði apraides atïaujas radio programmas veidoðanai, bet veido vienu radio programmu saslçgðanos tîklâ vienas apraides atïaujas ietvaros. Ja apraides atïaujâs, pirms saslçgðanâs vienotâ tîklâ, ir noteikts pienâkums par vietçjâs informâcijas iekïauðanu, tad papildinâtâs apraides atïaujas ietvaros ðis pienâkums tiek saglabâts.» Tas nozîmç, ka radio, kas veido vienu radio programmu, bet agrâk saòçmuði vairâkas apraides atïaujas, varçs tâs apvienot vienâ apraides atïaujâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.