October 24 2020 17:18:49
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kâ sistemâtiski pârkrievo radio çteru Latvijâ.
Radio ziņasNo klusas un profesionâlas organizâcijas, kâda savulaik bija NRTVP, tagadçjâ NEPLP kïuvusi bezmaz visskandalozâkâ no visâm valsts iestâdçm. Lûk, vçl daþi fakti, kâ pçdçjo divu gadu laikâ NEPLP ir stiprinâjusi radio çtera pârkrievoðanu!

Aktuâlâs diskusijas par nesenajiem radiofrekvenèu darîjumiem «zem deía», kuru rezultâtâ veselas trîs firmas, kas katra juridiski tur savu FM frekvenci, nonâkðot kaut kâda jaunveidojama «Radio Marija Latvija» rîcîbâ, ir tikai viens no daudzajiem sistemâtiskajiem gâjieniem, ar kuriem Latvijas FM frekvenèu spektrs tieði paðreizçjâs NEPLP darbîbas laikâ slîd iekðâ ârvalstu satura ietekmç.

Jau daudzus gadus Rîgâ viss FM radioviïòu spektrs ir pilnîbâ izsmelts: nav vairs iespçjams pieðíirt jaunas frekvences radioaparâtiem uztveramajâ diapazonâ, lai tâs nesâktu pârklâties ar kâdu no jau esoðajâm radiostacijâm. Tâpçc cîòa par frekvencçm ir nopietna, jo FM frekvences atbrîvojas reti. Ja tomçr tâ notiek, tad likums paredz: NEPLP jâizsludina konkurss uz brîvo radio frekvenci, kurâ uzvar saturiskâkais piedâvâjums par jaunas programmas izveidi, veidotâjiem uzrâdot arî starta kapitâla esamîbu. Likums to nosaka ar domu — lai cîòâ par frekvencçm uzvar nevis nauda, bet gan idejiski labâkais saturs.

Lîdz brîdim, kad pie lietas íeras NEPLP.

Krievu saturs «Fit FM» vietâ

Ne reizi vien ir noticis tâ: jaunâ stacija, kâdu laiku pastrâdâjusi, paziòo — tâ nespçjot vairs finansiâli sekmîgi darboties, tâlab beigðot raidît oriìinâlsaturu un tâ vietâ retranslçðot sveðu saturu, sagatavotu ârzemçs. Trîsreiz varat minçt, kurâ tieði ârvalstî sagatavotu!

Piemçrs. SIA «Fit FM» 2005. gadâ uz desmit gadiem ieguva tiesîbas uz 99,5 MHz FM frekvenci Rîgâ ar uzstâdîjumu — veidot radiostaciju, kura centrçsies ap veselîga dzîvesveida tematiku. Piecus gadus tâ arî bija, taèu 2010. gadâ ekonomiskâs krîzes laikâ tika izmainîta licence, kura atïâva programmu slçgt. Tagad frekvencç skan «Jevropa Pïus» — kaut gan frekvences izmantoðanas atïauja paredzçja retranslâciju 0% apjomâ. Pagâjuðajâ gadâ NEPLP frekvenci nevis atòçma, kâ tas bûtu jâdara, bet legalizçja notiekoðo, izmainot nosacîjumus atïaujâ.

Otrs redzamâkais gadîjums — 88,6 MHz frekvence Rîgâ vçl 1999. gadâ tika nodota programmai ar nepârspçjami oriìinâlu nosaukumu — «RADIO 88,6». Tâs licences pagarinâjumam arî bija jâbeidzas pagâjuðogad. Bet jau daudzus gadus reâli ðajâ frekvencç skan krievu «Jumor FM», kaut gan atïauja paredzçja retranslâciju 0% apjomâ. Pagâjuðâ gada 27. februârî NEPLP legalizçja situâciju, apstiprinot raidîðanu sveðvalodâ 90% apjomâ. Dokumentus parakstîja vçlâk Saeimas atlaistais (un rajona tiesas amatâ atjaunotais) NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants — uz tâ nav redzami pârçjo padomes locekïu paraksti. Ir vçl treðais gadîjums, kad latvieðu radiostacijai izsniegtâ frekvencç gadiem raida kaut kâds «Golos Rossiji».

Atbildîgais par komercradio nozari - Mjartâns

NEPLP sastâvâ par ðo radiostaciju uzraudzîbu atbild tâs loceklis Dainis Mjartâns. Kad pagâjuðogad konstatçju augðminçtâs dîvainîbas ar licencçm, biju aizgâjis pie viòa aprunâties. Noskaidrojâs: valsts izsniegtâs trîs licences 2014. gada maijâ beidzas automâtiski. Jautâju — kad bûs konkurss uz 88,6 MHz frekvenci Rîgâ? (Tajâ brîdî bez çtera apraides bija palicis studentu radio NABA, kuras raidîjumu vadîtâju bçdu stâstus biju uzklausîjis.) No Mjartâna un NEPLP «juristes» Pelðes saòçmu atbildi: licenèu nosacîjumus sistemâtiski un gadiem ilgi nepildoðie, Krievijas saturu prettiesiski retranslçjoðie komersanti jau iesnieguði NEPLP dokumentus, ka plâno darît tieði to paðu tâlâk, un NEPLP viòiem bez ierunâm parakstîs ðos dokumentus. Tâ arî notika.

Tâpçc paðreizçjâs diskusijas un asumu apmaiòas saistîbâ ar frekvences turoðu firmu îpaðnieku maiòâm ir tikai turpinâjums procesiem, kas sâkuðies agrâk — vismaz pirms diviem gadiem. Tie nav izolçti gadîjumi, puve ir ielaista — çtera pârkrievoðana un radiobiznesa sistemâtiska nonâkðana ârvalstnieku rokâs ir NEPLP standarta prakse. (Jâ, es domâju, ka radio tirgus nonâkðana citvalstu kapitâla kontrolç ir NEPLP politikas rezultâts. Redziet, ja licences nepildoðiem komersantiem NEPLP noòemtu nost frekvences un uz tâm izsludinâtu jaunus konkursus, Latvijas çtera profesionâïiem bûtu iespçjas pie viòâm arî kaut kâ tikt.)

Savâ 17. decembrî izplatîtajâ viedoklî Dainis Mjartâns norâda: «NEPLP ir elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu uzraugoðâ iestâde un tâs kompetencç ietilpst uzraudzît, vai to darbîba ir atbilstoða normatîvajiem aktiem, kâ arî apraides atïaujâ noteiktajam. Gadîjumos, kad tiek konstatçts, ka elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis pârkâpj normatîvo regulçjumu, NEPLP ir tiesîbas to sodît…» Interesanti: kad es viòam pagâjuðogad sacîju to paðu, norâdot konkrçtus pârkâpçjus, pârkâpumu veidus utt., tad NEPLP sistemâtiskos pârkâpçjus «sodîja», pârkâpumus uz tuvâkajiem desmit gadiem legalizçjot.

Vçrtçjums no malas: «Mjartâns Saeimas komisijas darba grupai sniedza ziòojumu par viòam uzdotajiem jautâjumiem. Pçc bûtîbas netika atbildçts neviens no jautâjumiem. Nesniedzot argumentâciju, NEPLP neatzina Raidorganizâciju asociâcijas un Reklâmu asociâcijas ekspertu sniegto mediju nozares problçmu analîzi. […] Neatzîstot norâdîto problçmu eksistenci, NEPLP nevar iesaistîties to risinâðanâ,» tâ Artusa Kaimiòa vadîtâ darba grupa Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijâ.

Nupat jau divus gadus mediju biznesa uzòçmçji, TV un radiostacijâs strâdâjoðie regulâri iznes uz ârpusi nozares problçmas, piedâvâjot risinâjumus. Uzkrîtoði, ka NEPLP nekad nav daïa no risinâjuma. NEPLP arvien izrâdâs daïa no problçmas.

Avots: Apollo.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM