December 10 2018 17:31:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Par NEPLP priekðsçdçtâja vietnieci apstiprina Daci Íezberi
NEPLP ziņasPar NEPLP priekðsçdçtâja vietnieci apstiprina Daci Íezberi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 7. janvâra sçdç Padomes priekðsçdçtâja vietnieka amatâ apstiprinâja Daci Íezberi, kura NEPL padomes locekles amatâ nodroðina VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) pârraudzîbu.

Izsludina konkursu par radio raidîjumu veidoðanu Latgalç

NEPLP 7. janvâra sçdç izsludinâja konkursu par raidîjumu veidoðanu latvieðu valodâ 2016.gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida radio programmas. Konkursa priekðmets ir kultûras un sabiedriski politisku radio raidîjumu (latviski/latgaliski) veidoðana Latgales reìionâ.

Konkursa finansçjums ir 35 571 eiro. Sabiedriskais pasûtîjums paredzçts reìionâlajiem un vietçjiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem un producentu grupâm Latgales reìionâ.

«Minçtais finansçjums ir puse no 71 tûkstoða eiro, kas pieðíirti sabiedrîbas saliedçðanas, nacionâlâs identitâtes un valsts valodas pozîcijas nostiprinâðanas pasâkumu îstenoðanai Latgalç. Otra finansçjuma puse bûs paredzçta televîzijas raidîjumu veidoðanai Latgalç, - par to NEPLP sludinâs atseviðíu konkursu nâkamajâ sçdç,» norâda NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

Saskaòâ ar konkursa nolikumu, pretendentiem dokumenti jâiesniedz lîdz 20.janvârim, pretendentu izvçrtçðana un lçmuma pieòemðana notiks lîdz 4.februârim.

Konkursâ aicinâti piedalîties reìionâlie un vietçjie radio, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ un producenti vai producentu grupas, kas noslçguðas vienoðanos par raidlaiku reìionâlajos un vietçjos radio, kas atrodas (juridiskâ adrese) Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ.

´Dautkom TV¡ rîcîbâ nodod LTV7 raidîjumus

NEPLP atbalstîja LTV priekðlikumu 2016.gadâ nodot SIA "Dautkom TV" bezatlîdzîbas lietoðanâ LTV7 raidîjumus krievu valodâ "Ðovakar". Nodevuma mçríis ir stiprinât Latvijas informatîvo telpu krievvalodîgo auditorijâ un nodroðinât objektîvu un vispusîgu informâciju par notikumiem Latvijâ un pasaulç. Nododamo ziòu krievu valodâ skaits ir 255 ziòu raidîjumi. "Dautkom TV" ir vienîgais vietçjais televîzijas kanâls Daugavpilî.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.