December 10 2018 17:33:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 14. janvârî
NEPLP ziņasNEPLP lemj sagaidît Satversmes tiesas spriedumu pirms lemt par valodu maiòu radio programmâs

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14. janvâra sçdç pieòçma lçmumu atlikt komerciâlo radiostaciju iesniegumu izskatîðanu par valodas proporciju maiòu radio programmâs (gadîjumos, kad esoðâs apraides atïaujas nosaka latvieðu valodas un sveðvalodu proporciju 50%/50%) lîdz Satversmes tiesa pieòems nolçmumu lietâ, kas ierosinâta pçc SIA ´Krievu Hîtu radio¡ pieteikuma.

Izsludina konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu

NEPLP 14. janvâra sçdç izsludinâja konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai – vietçjâs TV programmas veidoðanai Daugavpilî. Konkursa mçríis ir îstenot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlo stratçìiju 2012. - 2017. gadam un veicinât tâdu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbu, kas savu programmu veido Latvijâ.

Konkursa dalîbniekiem izvirzîtas prasîbas veidot informatîvi izklaidçjoðus raidlaiku vismaz seðas stundas diennaktî, nodroðinât latvieðu valodas lietojumu programmâ vismaz 40% apmçrâ, veidot ziòas ne mazâk kâ 105 minûtes nedçïas raidlaika (15 minûtes dienâ). Darbîba programmai jâuzsâk 15 mçneðu laikâ no dienas, kad stâsies spçkâ lçmums par konkursa rezultâtiem.

Vietçjo TV programmu Daugavpilî var veidot izmantojot 24. televîzijas kanâla frekvences pieðíîrumu. Konkursa nolikumâ norâdîts, ka ðajâ frekvencç ir iespçjams veidot lîdz piecâm programmâm, lîdz ar to ir iespçjama raidîtâja kopçja izmantoðana vairâkiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem.

Anulç un groza retranslâcijas un apraides atïaujas

NEPLP 14. janvâra sçdç anulçja retranslâcijas atïauju elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim "KTV Serviss", kâ arî apstiprinâja grozîjumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA "Aquarelle", SIA "Radio Capital FM Liepâja" un SIA "Radio Jûrmala" izsniegtajâs apraides atïaujâs.

AVOTS: Link' target='_blank'>www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.