April 24 2019 19:12:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP iedzîvina Latgales elektronisko mediju programmu
NEPLP ziņasNEPLP iedzîvina Latgales elektronisko mediju programmu

Izsludinot èetrus konkursus par radio un TV programmu veidoðanu Latgalç, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) ir sâkusi ieviest ´Latgales elektronisko mediju programmu,¡ kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

Kâ norâda NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartâns, «Latgales mediju programma ir pasâkumu un aktivitâðu kopums, kas balstâs uz sabiedrisko pasûtîjumu sabiedriskajiem un komercmedijiem, kâ arî ietver tehniskos risinâjumus apraides uzlaboðanai. Îpaða uzmanîba ðajâ programmâ tiks pievçrsta satura raþoðanas atbalstam vietçjâs radiostacijâs, kas Latgalç joprojâm ir nozîmîgs informâcijas avots un sasniedz ievçrojamu auditoriju.»

Satura raþoðanai reìionâlo un vietçjo radio un TV programmu veidoðanai konkursu kârtîbâ NEPLP ðogad kopumâ novirzîs 142 000 eiro. Lielâkâ daïa no ðîs summas domâta Latgales komerciâlo radiostaciju kapacitâtes stiprinâðanai, ziòu, diskusiju un analîtisko raidîjumu veidoðanai latvieðu, latgalieðu un krievu valodâ. NEPLP ´Latgales elektronisko mediju programma¡ paredz arî vietçjo un reìionâlo TV atbalstu, taèu ðim mçríim finansçjumu pilnâ apjomâ netika pieðíirts.

2016. gadam ir nodroðinâts finansçjums iknedçïas raidîjumam latgaliski Latvijas Radio pirmajâ programmâ, kâ arî NEPLP veicinâjusi LTV7 programmas ziòu krievu valodâ translâciju Daugavpils vietçjâ kabeïtelevîzijâ Dautkom TV.

Dainis Mjartâns: «Valsts droðîba lielâ mçrâ ir atkarîga no tâ, cik kvalitatîvs un sabiedrîbu uzrunâjoðs ir paðmâju mediju raþots saturs. Lai mazinâtu ârvalstu informâcijas avotu ietekmi uz Latvijas sabiedrîbu, ir jâstiprina paðmâju plaðsaziòas lîdzekïi, - primâri tas jâdara tur, kur mçs esam visvairâk ievainojami un tas ir Latvijas pierobeþâ, Latgalç.»

"Latgales elektronisko mediju programma" tiek îstenota sadarbojoties NEPLP, Kultûras ministrijai, Latvijas Valsts radio un televîzijas centram, VAS "Elektroniskie sakari" un citâm valsts institûcijâm.

Latvijas radio (LR) Latgales multimediju studijas projekts

Otrs nozîmîgs pasâkums ¥Latgales elektronisko mediju programmas¡ ietvaros ir LR multimediju studijas izveide Latgalç. Ðim mçríim Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisija vienojâs pârdalît budþeta finansçjumu no Latvijas TV, 2016. gadâ paredzot ðim mçríim 155 000 eiro. Studijas uzdevums bûs nodroðinât reìionâlâs informâcijas plûsmu visâm LR programmâm, veidot un pârraidît reìionâlo saturu LR4 programmâ, veidot saturu portâlam LSM.lv, kâ arî attîstît kopprojektus ar LTV.

Dainis Mjartâns: «Latvijas Radio studijas izveide jâskata kopumâ ar tiem soïiem, kurus NEPLP sadarbîbâ ar citâm institûcijâm sistemâtiski ir veikusi informatîvâs telpas stiprinâðanai Latgalç. Palielinâta apraides jauda, kâ arî nodroðinâta LR4 programmas dzirdamîba visâ Latgales teritorijâ. Vairâkus gadus pçc kârtas esam novirzîjuði 71 tûkstoti eiro gadâ satura veidoðanai Latgales vietçjâs un reìionâlajâs televîzijâs un radiostacijâs, kâ arî producentu grupu atbalstam, kas gatavo programmas latvieðu un latgalieðu valodâ.»

Òemot vçrâ, ka Latgalç krasi izjûtama divu atðíirîgu informatîvo telpu esamîba, ko pastiprina brîvi uztveramâs kaimiòvalstus televîziju programmas, un iedzîvotâji ir pakïauti atðíirîgai informâcijai un interpretâcijai par nacionâlajiem, starptautiskajiem, ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras procesiem LR studija kalpos tam, lai pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji pastiprinâti tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu. Studija ir priekðnoteikums tam, lai palielinâtu sabiedrisko mediju auditoriju Latgalç, kâ arî, lai stiprinâtu latgalieðu identitâti un valodu.

NEPLP ir lûgusi LR valdi ðomçnes nâkt klajâ ar Latgales studijas koncepciju, paredzot arî iespçju izveidot mobilu studiju, lai pçc iespçjas aptvertu satura raþoðanai visu Latgales teritoriju, arî apdzîvotâs vietas pierobeþâ.

LR studija, kur saturu veidos finansiâli un tehnoloìiski nodroðinâti þurnâlisti, padomes skatîjumâ bûs ieguldîjums neatkarîgas þurnâlistikas attîstîbai Latgalç.

Òemot vçrâ, ka NEPLP «Latgales elektronisko mediju programma" paredz veicinât þurnâlistikas apguvi un mediju speciâlistu sagatavoðanu Latgales reìionâlajâs augstskolâs, NEPLP atzinîgi novçrtç Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmijas lçmumu no nâkamâ mâcîbu gada piedâvât akadçmisko maìistra studiju programmu "Reìionâlie mediji un komunikâcija».

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR LTV Latgale 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.