August 03 2020 21:04:05
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 28. janvârî
NEPLP ziņasKonkursâ par radio raidîjumu veidoðanu Latgalç uzvar "Lietiðíâ Latgale"

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 28. janvâra sçdç apstiprinâja uzvarçtâju konkursâ par radio raidîjumu veidoðanu latvieðu valodâ 2016.gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Konkursâ uzvarçja producentu grupa SIA "Lietiðíâ Latgale", kas piedâvâ veidot radio raidîjumus "Pi myusium Latgolâ" latvieðu un latgalieðu valodâs. Raidîjumus iecerçts pârraidît vietçjâs un reìionâlajâs radiostacijâs ("Latgales Radio", "Ef-Ei", "Divu Krastu Radio", "Radio Marija Latvija"), kâ arî internetâ.

Producentu grupa sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros veidos divus raidîjumus nedçïâ ar kopçjo oriìinâlsatura garumu – 40 minûtes (iknedçïas raidîjums par kultûru un vçsturi, kâ arî raidîjums par sabiedriski politiskâm tçmâm). Konkursa finansçjums ðim gadam ir 35 571 eiro.

Kâ jau ziòots, konkursu par raidîjumu veidoðanu latvieðu valodâ 2016. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida radio programmas NEPLP izsludinâja 7. janvârî. Konkursâ bija aicinâti piedalîties reìionâlie un vietçjie radio, un producenti vai producentu grupas, kas atrodas Latgales plânoðanas reìionâ, kâ arî Latgales kultûrvçsturiskajâ teritorijâ.

Izsludinot èetrus konkursus par radio un TV programmu veidoðanu Latgalç, NEPLP ðâ gada sâkumâ uzsâka ieviest ´Latgales elektronisko mediju programmu,¡ kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

Palielina LTV un LR valdes atalgojumu

Òemot vçrâ, ka ir stâjuðies spçkâ Ministru kabineta (MK) noteikumi "Par publiskas personas kapitâlsabiedrîbu un publiski privâto kapitâlsabiedrîbu valdes un padomes locekïu skaitu atbilstoði kapitâlsabiedrîbas lielumu raksturojoðiem râdîtâjiem, valdes un padomes locekïu mçneða atlîdzîbas maksimâlo apmçru," NEPLP pieòçma lçmumu palielinât valsts SIA ´Latvijas Televîzija¡ (LTV), valsts SIA ´Latvijas Radio¡ (LR) valdes locekïu mçneða atlîdzîbas apmçru par 25%. Papildu budþets ðim mçríim nebûs nepiecieðams.

Lemjot par LTV un LR valdes locekïu atalgojumu, NEPLP vadîjâs no MK noteikumiem, kas paredz pârskatît valsts kapitâlsabiedrîbu valdes locekïu atlîdzîbu, òemot vçrâ atalgojumu, ko saòem lîdzîgu kapitâlsabiedrîbu valdes locekïi. Saskaòâ ar SIA "Fontes Vadîbas konsultâcijas" veikto pçtîjumu par valdes locekïu atalgojumu Latvijâ, LTV un LR vales locekïu atlîdzîba ir aptuveni 40% lîmenî no vidçjâ vadoðu darbinieku atalgojuma lîdzîga izmçra uzòçmumos. Trîs valdes locekïu LTV un trîs valdes locekïu LR atlîdzîba paðlaik ir aptuveni 3000 eiro ("uz papîra", jeb ietverot visus nodokïus).

NEPLP un abu sabiedrisko mediju valdes locekïu noslçgtajos darba lîgumos noteikts, ka atalgojuma lîmenis tiek pârskatîts vienu reizi gadâ, òemot vçrâ likumu izmaiòas, kas regulç atalgojuma lîmeni.

NEPLP 28.janvâra sçdç apstiprinâja grozîjumus TV kanâla Re:TV (SIA "Vidzemes Televîzija") 2016. gada sabiedriskajâ pasûtîjumâ.

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM