April 22 2019 23:18:27
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV pienâcis taupîbas laiks - slçdz esoðos un atceï plânotos raidîjumus
Latvijas TelevīzijaFinansçjuma samazinâjuma dçï Latvijas Televîzijâ (LTV) vçrojams oriìinâlraidîjumu skaita un apjoma bûtisks samazinâjums, virknes nâkotnes projektu atlikðana, paklusâm notiekoðas darbinieku atlaiðanas, atalgojuma mainîgâs daïas «nogrieðana» un neziòa par darbu pçc sezonas beigâm, otrdien vçsta laikraksts "Diena".

«Pçc ilgâka laika, kad dzîvots trekno gadu reþîmâ, sabiedriskajâ televîzijâ nu pienâcis taupîbas laiks,» raksta «Diena».

Kâ norâda laikraksts, 2012.gadâ, kad pienâkumu pildîðanu sâka jaunâ valde ar Ivaru Belti priekðgalâ, LTV valsts dotâcijâ saòçma 7,78 miljonus latu jeb 11,08 miljonus eiro, bet reklâmas ienâkumos – 1,61 miljonu latu jeb 2,29 miljonus eiro. 2013. gadâ valsts dotâcijâ saòemti nepilni 8,72 miljoni latu jeb 12,4 miljoni eiro, bet reklâmas ienâkumi saruka lîdz 1,53 miljoniem latu jeb 2,18 miljoniem eiro. Savukârt 2014. gadâ LTV valsts dotâcijâ saòçma jau 13,07 miljonus eiro, palielinoties arî reklâmas ienâkumiem.

Kâ norâda laikraksts, ðogad kopçjâ valsts dotâcija LTV ir sarukusi par vairâk nekâ 300 tûkstoðiem eiro. Saskaòâ ar LTV "iekðçjiem" aprçíiniem - no 12,7 miljoniem eiro pçrn lîdz 12,4 miljoniem ðogad.

Rezultâtâ ir ieplânots no sabiedrîbas viedokïa "dramatisks LTV oriìinâlsatura apjoma samazinâjums" – no 3426 stundâm 2015.gadâ lîdz tikai 3207 stundâm ðogad. Pat 2014.gadâ LTV oriìinâlsatura apjoms bija lielâks – 3256 raidlaika stundas.

Kâ liecina laikraksta rîcîbâ esoðâ informâcija, sarakstâ, kuru LTV vadîba apzîmçjot ar kopçjo nosaukumu «raidîjumi, kurus neturpinâm lîdzekïu trûkuma dçï», ir "Brînumskapja skola", "Patiesîbas stunda", "Viedokïu telpa", "Diskusija. Lielais jautâjums", "Sporta diskusija", "Zili brînumi" un "Iebrauc kino", kâ arî "Vecgada vakara programma" un "Vakars ar Renâru Zeltiòu".

Tâpat atcelti arî plâni par jaunu vçstures tematikas raidîjumu ciklu krievu valodâ, kultûras izklaides formâta raidîjumu ar nosacîto nosaukumu "Maestro", oriìinâlseriâlu un jaunu nedçïas nogales izklaidçjoða ðova formâta raidîjumu. Pagaidâm vçl tiek plânots îstenot projektu "Korespondents Maskavâ".

Iemesli raidîjumu apjoma samazinâjumam esot plaðâki, jo dotâcijas samazinâjums atbilstoði paðas LTV datiem ir par nepilniem 2,4%, bet oriìinâlraidîjumu apjoms sarukðot par 6,4% jeb jeb 219 stundâm.

«Pçdçjos trîs gados LTV ir piedzîvojusi îstus treknos gadus, un tas noticis, «pateicoties» mâkai nevis pelnît, bet tçrçt,» raksta "Diena". «Îstais tçrçðanas «sprâdziens» notika 2014. gadâ: vçl gadu iepriekð LTV strâdâja 432 darbinieki, kuriem izmaksâtais atalgojums un sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas bija 6,833 miljoni eiro, bet 2014. gadâ darbinieku skaits pieauga jau lîdz 453 un personâla izmaksas - par vairâk nekâ diviem miljoniem eiro, lîdz 8,927 miljoniem eiro,» turpina laikraksts.

Kâ norâda "Diena", vçl pagâjuðâ gada septembra vidû noslçdzâs valsts LTV iepirkums, apliecinot sabiedriskâ medija gatavîbu komandçjumiem un darba braucieniem tçrçt 500 000 eiro. Lîdzîgâ iepirkumâ visas Satiksmes ministrijas darbinieku vajadzîbâm summa bija tikai par 60 000 eiro lielâka.

Tagad ir sâkta arî LTV darbinieku atalgojuma mainîgâs daïas samazinâðana, norâda "Diena", skaidrojot, ka LTV darbiniekiem atalgojumam ir divas daïas – "cietâ" un mainîgâ.

Kâ norâda LTV darbinieku arodbiedrîbas vadîtâja Sarmîte Plûme, pçdçjos divus gadus LTV ïoti labi dzîvojusi. «Mums bija labi budþeti raidîjumiem. Mçs varçjâm daudz atïauties. Tas bija patîkami. Bija daudz mçríprogrammu, piemçram, kultûras galvaspilsçta, bija Eiropas prezidentûra, Skolçnu dziesmu svçtki. Ðajâ gadâ nav neviena mçríprojekta, un mçs to izjûtam. Darbi noteikti ir samazinâjuðies. Arî oriìinâlstundu apjoms ir samazinâjies,» konstatç Plûme.

Savukârt citi LTV darbinieki «Dienai» prognozç, ka lîdz ar sezonas beigâm, kad beigsies daudzu regulâro raidîjumu raþoðana, runa bûs vairs nevis par atalgojuma mainîgo daïu, bet vienkârði par darbu kâ tâdu, un tad arî «nopirktâ» darbinieku lojalitâte valdei varçtu piedzîvot smagu pârbaudîjumu.

LTV uz laikraksta jautâjumiem atbildes nav sniegusi.

Kâ ziòots, LTV valdes pilnvaras beidzas 8.aprîlî. LTV valdes priekðsçdçtâjs ir Ivars Belte, valdes locekïi - Sergejs Òesterovs, kurð atbild par programmu attîstîbu, un Mâris Skujiòð, kura kompetencç ir finanðu un tehnoloìiju jautâjumi.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) pieòçmusi lçmumu veikt LTV valdes locekïu darbîbas izvçrtçjumu trîs virzienos lîdz 24.februârim.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV Finanses 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.