April 22 2019 23:46:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV valdes priekðsçdçtâjs jau divas nedçïas prâto, ko atbildçt uz nepatîkamajiem jautâjumiem
Latvijas TelevīzijaLatvijas Televîzijas (LTV) valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte jau divas nedçïas prâto, ko atbildçt uz viòam 3. februârî nosûtîtiem jautâjumiem par LTV finansiâlo stâvokli un citâm nepatîkamâm tçmâm. Lai iezîmçtu LTV problçmu loku, publicçjam ðos pagaidâm neatbildçtos jautâjumus.


1) kâda saziòas valoda tiek izmantota, LTV valdes locekïiem pildot savus pienâkumus?

2) vai LTV vadîbas pârstâvju sapulcçs saziòai LTV valdes locekïi izmanto arî kâdu citu valodu, izòemot valsts valodu?

3) ja jâ, cik bieþi pçdçjâ gada laikâ tas noticis, kâdos gadîjumos, kâdu iemeslu dçï, kuri LTV valdes locekïi tâ rîkojuðies?

4) vai ðajos gadîjumos, LTV vadîbas pârstâvju sapulcçs saziòai izmantojot kâdu citu, nevis valsts valodu, LTV valdes locekïi pârçjiem sapulces dalîbniekiem ir nodroðinâjuði tulka pakalpojumu? Ja jâ, kâ notikusi tulka pakalpojumu apmaksa?

5) kâdu amatu Jûsu vadîtajâ SIA ieòem ... [ðo personu pagaidâm publiski nenosauksim - Pietiek]? Kâds ir minçtâs personas pienâkumu loks? Vai minçtâ persona ir apguvusi valsts valodu un to lieto saziòâ, pildot darba pienâkumus?

6) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Diskusija. Lielais jautâjums"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

7) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Viedokïu telpa"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

8) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Patiesîbas stunda"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

9) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Sporta diskusija"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

10) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Brînumskapja skola"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

11) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Zili brînumi"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

12) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Iebrauc kino"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

13) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Vakars ar Renâru Zeltiòu"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

14) vai LTV 2016. gadâ turpinâs pârraidît raidîjumu "Vecgada vakara programma"? Ja nç, kâdu tieði iemeslu dçï? Kas tieði pieòçmis lçmumu par minçtâ raidîjuma pârraidîðanas pârtraukðanu? Kâdu finansiâlu ekonomiju LTV dos minçtâ raidîjuma pârtraukðana?

15) vai LTV gatavojas kâ attîstâmu jaunu projektu îstenot projektu "Korespondents Maskavâ"? Ja jâ, kas tieði pieòçmis lçmumu par ðâda projekta îstenoðanu? Kâdas ir tâ izmaksas? Kâdu apsvçrumu dçï paðreizçjâ ìeopolitiskajâ situâcijâ LTV vçlas iedibinât korespondenta posteni tieði Krievijas Federâcijas galvaspilsçtâ?

16) kâdu iemeslu dçï LTV ir atteikusies sâkt jaunu raidîjumu par uzòçmçjdarbîbas jomu? Kas tieði pieòçmis ðâdu lçmumu?

17) kâdu iemeslu dçï LTV ir atteikusies sâkt vçstures tematikas raidîjumu ciklu krievu valodâ? Kas tieði pieòçmis ðâdu lçmumu?

18) kâds tieði bija LTV oriìinâlsatura apjoms 2015. gadâ (stundâs)?

19) kâds tieði bija LTV saòemtâs valsts dotâcijas apjoms 2016. gadâ?

20) kâds tieði ir paredzçtais LTV oriìinâlsatura apjoms 2016. gadâ (stundâs)?

21) kâds tieði ir LTV saòemamâs valsts dotâcijas apjoms 2016. gadâ?

AVOTS: www.pietiek.com
Ziņas birkas:
Tags: LTV Kašķi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.