April 24 2019 19:20:54
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Uzklausa LTV valdes atskaiti par paveikto trîs gadu laikâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) izbraukuma sçdç Latvijas Televîzijâ (LTV) uzklausîja LTV valdes locekïu Ivara Beltes, Sergeja Òesterova un Mâra Skujiòa atskaiti par paveikto aizvadîto trîs gadu laikâ.

Uzrunâjot LTV kolektîvu, NEPLP un Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes pârstâvjus, Ivars Belte uzsvçra, ka kopð 2013. gada ir izdevies paveikt nozîmîgas pârmaiòas, stiprinot LTV saturu un zîmolu, þurnâlistu profesionalitâti, piesaistot skatîtâju uzmanîbu.

«Man ir lepnums par ziòu dienesta darbu, par darba organizâciju, uzdrîkstçðanos, par sareþìîtâm tieðraidçm, ko esam nodroðinâjuði, par jaunajiem seriâliem, balvu "Kilograms kultûras´ kopâ ar Latvijas Radio, par mûsu veidotajâm dokumentâlajâm filmâm, par LTV darbinieku atbildîbu,» uzrunâ sacîja I.Belte. Viòaprât, papildu LTV satura un tehnoloìiskajai attîstîbai, nozîmîgâkâs vçrtîbas, par kurâm arî turpmâk jârûpçjas LTV vadîbai, ir ziòu dienesta redakcionâlâ neatkarîba un LTV zîmols - uzticamîba, auditorijas piesaiste zîmolam.

S.Òesterovs savâ uzrunâ norâdîja, ka LTV trîs gadu laikâ ir godam pildîjusi un turpina pildît galveno sabiedriskâ medija uzdevumu – kalpot Latvijas sabiedrîbas interesçm. Paveikto darbu satura stiprinâðanâ pierâda, ka no ceturtâs vietas Latvijâ skatîtâko TV kanâlu topâ, LTV ir izdevies nostiprinâties otrajâ vietâ, uzsvçra S.Òesterovs.

LTV Arodbiedrîbas valdes priekðsçdçtâja Sarmîte Plûme sçdes dalîbniekus informçja, ka arodbiedrîbas valdes sçdes darba kârtîbâ izskatîti divi jautâjumi - par atbalsta izteikðanu darba turpinâðanai LTV valdes locekïiem Ivaram Beltem un Sergejam Òesterovam. Arodbiedrîbas septiòi valdes locekïi vienbalsîgi atbalstîjuði to, lai LTV valdes priekðsçdçtâja amatâ darbu turpinâtu I.Belte, bet S.Òesterova turpmâko darbîbu valdç atbalstîjuði daþi no arodbiedrîbas valdes locekïiem.

Òemot vçrâ, ka ðâ gada aprîlî noslçdzas esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð, NEPLP ðobrîd veic nepiecieðamos priekðdarbus, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ, likumâ noteiktâ kârtîbâ, tiktu izraudzîta jauna LTV valde. 24. februârî NEPLP tiksies ar LTV valdes locekïiem, lai vçrtçtu katra valdes locekïa darbu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.