December 10 2018 17:32:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP lemj sludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm un pagarinât lîgumu ar Ivaru Belti
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. februâra sçdç izvçrtçja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes priekðsçdçtâja Ivara Beltes, valdes locekïa programmu attîstîbas jautâjumos Sergeja Òesterova un valdes locekïa finanðu un tehnoloìiju jautâjumos Mâra Skujiòa darbîbu LTV valdç no 2103. lîdz 2016. gadam. Esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð noslçdzas ðâ gada aprîlî.

Òemot vçrâ LTV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, LTV attîstîbu kopumâ, sasniegto auditoriju, zîmola attîstîbu, LTV darbinieku pausto viedokli ð.g. 18. februârî, kâ arî neatkarîgâ eksperta (Vidzemes Augstskolas pçtnieks Dr. sc. comm. Jânis Buholcs) atzinumu, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu izsludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm: valdes loceklis finanðu vadîbas jautâjumos un valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos.

Òemot vçrâ likuma par publisku kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu nosacîjumus, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem.

Kâ sçdç norâdîja par LTV darbîbas pârraudzîbu atbildîgâ NEPL padomes locekle Dace Íezbere: «Atbalstu lîguma pagarinâðanu ar valdes priekðsçdçtâju, jo redzu viòa vîziju LTV turpmâkajai attîstîbai, novçrtçju lîdz ðim sasniegto un òemu vçrâ arî viòam pausto kolektîva atbalstu. Turklât, LTV ir uzsâkti vairâki nozîmîgi projekti, kuri ir jâturpina un te ïoti bûtisks ir un bûs esoðâ LTV vadîtâja ieguldîjums.»

Kâ jau ziòots ð.g. 18. februârî notika NEPLP izbraukuma sçde LTV, kurâ LTV Arodbiedrîba pauda atbalstu I.Beltem darba turpinâðanai LTV valdes priekðsçdçtâja amatâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV Konkursi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.