April 22 2019 23:57:41
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 24. februârî
NEPLP ziņasApstiprina LTV sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. februâra sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2015. gadâ. Saskaòâ ar LTV iesniegto pârskatu, visi NEPLP izvirzîtie sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumi ir izpildîti. Sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumi un to izpilde 2015. gadâ:

Noturçt LTV kanâlu kopçjo skatîðanâs laika daïu (CSOV%4+) lielâku par 17%.Uzdevums izpildîts daïçji. LTV kanâlu skatîðanâs laika daïa 2015.g. ir 16,6%.
Noturçt programmas LTV1 skatîðanâs laika daïu auditorijâ 35–64 lielâku par 9%.Uzdevums izpildîts ar uzviju. LTV1 skatîðanâs laika daïa auditorijâ 35–64 ir 9,6%.
Lîdz 2015.g. beigâm palielinât LTV interneta platformu (LTV.lv + LSM.lv) sasniegto interneta auditoriju lîdz 240 000 unikâlajiem lietotâjiem mçnesî.Uzdevums izpildîts ar uzviju. LTV interneta platformu sasniegtâ auditorija 2015.g. novembrî un decembrî – attiecîgi 275 000 un 250 000 unikâlo lietotâju.
Palielinât LTV auditorijas apmierinâtîbu ar satura kvalitâti lîdz 70%.Uzdevums izpildîts ar uzviju. 2015.g. ar satura kvalitâti apmierinâti bija 75% LTV auditorijas.
Finansçjuma pieaugums attiecîbâ pret LTV 2014.g. + 7%, palielinot reklâmas ieòçmumus un sponsoru ieòçmumus par 15% attiecîbâ pret 2014.g.Uzdevums izpildîts daïçji. Pçc provizoriskajiem datiem, ieòçmumi no reklâmas un sponsoriem pieauga par 8%. Budþeta dotâcija 2015.g. palielinâjâs par 8% (ieskaitot t.s. jauno politikas iniciatîvu pieðíîrumus). Kopçjais finansçjums LTV samazinâjâs par 11%, jo samazinâjâs budþeta dotâcijas vienreizçjâm aktivitâtçm.


Kâ pârskatâ norâda LTV, 2015. gadâ LTV1 ir izdevies kïût par otro skatîtâko TV kanâlu Latvijâ, sasniedzot 9,7% lielu skatîðanâs laiku. Kopçjais LTV kanâlu rezultâts ir nedaudz sliktâks par plânoto – skatîðanâs laika daïa sasniegusi 16,6% plânoto 17% vietâ. LTV norâda, ka tas noticis objektîvu iemeslu dçï – par 1,5% ir samazinâjusies LTV7 skatîðanâs laika daïa (samazinâjâs sporta raidîjumu apjoms, jo 2015. gadâ nenotika Olimpiskâs spçles, Pasaules kauss futbolâ, KHL Jaunatnes lîgas spçïu translâcijas pârgâja pie komercmedijiem, samazinâjâs basketbola saturs).

Izvçrtçjot LTV veidotâ oriìinâlsatura apjomu un budþeta izpildi 2015. gadâ, LTV abâs programmâs izveidojusi saturu 2521 stundas garumâ, bet budþets oriìinâlsatura veidoðanai sasniedza 8,49 miljonus eiro (neskaitot sporta spçïu pârraides). Salîdzinâjumam – 2014. gadâ oriìinâlsatura apjoms sasniedza 2420 stundas, bet budþets sasniedza 7 miljonus eiro (neskaitot sporta spçïu pârraides). Pieaugumu kopçjâ oriìinâlsatura apjomâ LTV neïâva sasniegt sporta spçïu translâciju apjoma samazinâjums par 363,5 stundâm, kas pamatâ saistîts ar Olimpisko spçïu un Pasaules kausa futbolâ translâcijâm LTV7 programmâ 2014. gadâ, norâda LTV.

Vçrtçjot daþâdus satura virzienus, piemçram, ziòu raidîjumu apjoms 2015. gadâ kopumâ sasniedza 1227 stundas, bet budþets – 2,33 miljoni eiro (2014. gadâ 1006 stundas un 2,47 miljoni eiro). Informatîvi analîtisko programmu apjoms pçrn sasniedza 414 stundas, bet budþets – 1,6 miljoni eiro (2014. gadâ 378 stundas un 1,19 miljoni eiro). Bçrnu un pusaudþu programmu apjoms 2015. gadâ ir sasniedzis 151 stundu, ðo raidîjumu budþets – 783 tûkstoði eiro (2014. gadâ 51 stunda un 299 tûkstoði eiro).

NEPLP sçdç iepazinâs ar LTV finanðu un saimnieciskâs darbîbas operatîvajiem rezultâtiem 2015. gadâ. NEPLP uzklausîja LTV valdes ziòojumu, kâ arî LTV auditora – SIA "KPMG Baltics" – starpziòojumu par 2015. gada finanðu un saimnieciskâs darbîbas pârskatu un NEPLP revîzijas komisijas ziòojumu.

Atkârtoti izsludina konkursus par radio un TV raidîjumu veidoðanu Latgalç krievu valodâ

NEPLP 24. februâra sçdç izsludinâja konkursu par raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida radio programmas, kâ arî konkursu par raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida TV programmas.

Konkursa par radio programmu veidoðanu mçríis ir ziòu, diskusiju un analîtisko raidîjumu veidoðana elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida Latgalç, krieviski runâjoðâs auditorijas sasniegðanai. Ðî konkursa finansçjums ir 11 813 eiro.

Konkursa par TV programmu veidoðanu mçríis ir sabiedriski politisku raidîjumu veidoðana elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida TV programmas Latgalç. Konkursu finansçjums ir 20 tûkstoði eiro.

Konkursâ var piedalîties reìionâlie un vietçjie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi, kas nodroðina oriìinâlu audio un TV programmu veidoðanu un raidîðanu krievu valodâ Latgalç, kâ arî producenti vai producentu grupas, kas noslçguðas vienoðanos par raidlaiku reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos Latgalç.

Saskaòâ ar konkursu nolikumu, pretendentiem dokumenti jâiesniedz lîdz 7. martam, pretendentu izvçrtçðana un lçmuma pieòemðana notiks lîdz 24. martam.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS ´TV Latvija¡ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ð.g. janvârî.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.