April 22 2019 21:30:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Izveido LTV valdes locekïu kandidâtu nominâcijas komisiju
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 29. februâra sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïu kandidâtu nominâcijas komisijas sastâvu. Tajâ iekïauti:
  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja);

  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska (komisijas locekle);

  • NEPLP Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);

  • NEPLP Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes locekle Baiba Strautmane (komisijas locekle);

  • LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis).

Komisijâ iekïauts arî neatkarîgais eksperts ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne.

Nominâcijas komisijas uzdevums ir izvçrtçt LTV valdes kandidâtus un izvirzît kandidâtu ievçlçðanai katra valdes locekïa amatâ.

Nominâcijas komisija:
  • detalizçti definç valdes kandidâtu novçrtçðanas kritçrijus, pamatojoties uz valdes locekïiem nepiecieðamo kompetenèu un profesionâlâs pieredzes prasîbu aprakstu, kâ arî kandidâtu atbilstîbas novçrtçðanas metodes;

  • pieòem lçmumu par kandidâtu atbilstîbas novçrtçðanas kârtîbu;

  • ir tiesîga îstenot kandidâtu novçrtçðanas procesu vairâkâs kârtâs, ietverot sâkotnçjo pârbaudi, lai pârliecinâtos par kandidâtu atbilstîbu pamatprasîbâm, un kompetenèu un profesionâlâs pieredzes novçrtçðanu saskaòâ ar nominâcijas komisijâ apstiprinâto kritçriju sarakstu;

  • aizpilda kandidâtu atbilstîbas vçrtçðanas veidlapu un apkopo rezultâtus;

  • novçrtç NEPLP iesniegtâ kandidâtu sarakstâ iekïauto personu atbilstîbu un sagatavo priekðlikumus par ieteicamajiem kandidâtiem katram valdes locekïu amatam.

Kâ jau ziòots, NEPLP 24. februâra sçdç pieòçma vienbalsîgu lçmumu izsludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm: valdes loceklis finanðu vadîbas jautâjumos un valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos. Òemot vçrâ likuma par publisku kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu nosacîjumus, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem.

Esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð noslçdzas ðâ gada aprîlî.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.