May 27 2020 09:24:19
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Âgenskalna sakaru tornis var kïût bîstams garâmgâjçjiem
ZiņasVizuâli radio-televîzijas tornis Nometòu ielâ 62, Âgenskalnâ, atrodas pirmsavârijas stâvoklî, un tâ turpmâkâ ekspluatâcija var kïût bîstama apkârtçjiem iedzîvotâjiem, garâmgâjçjiem un apkârtçjâm bûvçm, kâ arî uzskatâma par pilsçtvides ainavu degradçjoðu. Tâ secinâjis Rîgas pilsçtas bûvvaldes inspektors, kurð nesen apskatîja torni. Secinâts, ka SIA "RNR LTD" ir jâuzòemas atbildîba par toròa tehnisko stâvokli.TVNET jau ziòoja par iedzîvotâju sûdzîbâm saistîbâ ar ðo torni Âgenskalna centrâ.

LASI TVNET: Âgenskalna centrâ esoðais sakaru tornis izskatâs dzîvîbu apdraudoðs

Savukârt Rîgas domes Sabiedrisko attiecîbu nodaïas projektu koordinators Mârtiòð Vilemsons TVNET informçja, ka bûvinspektors 22.februârî apskatîjis radio-televîzijas torni Nometòu ielâ 62. Tika konstatçts, ka tornis vizuâli ir sliktâ tehniskâ stâvoklî, pretkorozijas krâsojums no visâm metâla daïâm laika gaitâ ir nodrupis un visas toròa metâliskâs daïas un to savienojoðie elementi ir stipri korodçjuði (klâti ar rûsas kârtu).Televîzijas toròa teritorija ir nesakopta – teritorijâ mçtâjas dzeloòdrâtis, teritorija nav ierobeþota, lîdz ar to ir brîva piekïuve toròa atvçrtajai elektropieslçguma kastei uz balsta.

Vizuâli tornis atrodas pirmsavârijas stâvoklî, un tâ turpmâkâ ekspluatâcija var kïût bîstama apkârtçjiem iedzîvotâjiem, garâmgâjçjiem un apkârtçjâm bûvçm, kâ arî uzskatâma par pilsçtvides ainavu degradçjoðu.

Televîzijas toròa tiesiskajam valdîtâjam SIA "RNR LTD" sagatavots atzinums, kurâ uzdots veikt toròa detalizçtu tehnisko izpçti, lai noskaidrotu visu toròa konstrukciju bîstamîbu un noturîbu un vai ir nepiecieðams pârtraukt toròa turpmâko ekspluatâciju, kâ novçrst tehniskajâ apskatç konstatçto bîstamîbu, kâ arî vai tornis ir droðs turpmâkai ekspluatâcijai. Tehniskâs apskates atzinums iesniedzams Bûvvaldç lîdz 31.03.2016.

Bûvvalde uzlikusi par pienâkumu lîdz 24.04.2016. izstrâdât un iesniegt bûvvaldç akceptçðanai izstrâdâtu bûvniecîbas ieceres dokumentâciju.

Papildus Bûvvalde vçrð uzmanîbu uz Civillikuma 863.pantu, proti, tam, kas bauda vai vçlas baudît kâdas lietas labumus, jâuzòemas arî ar ðo lietu saistîtie pienâkumi, kâ ari treðâs personas ðai lietai vai tâs dçï taisîtie izdevumi. 864.pants nosaka, ka visas uz lietu guloðâs nastas un apgrûtinâjumi jânes lietas îpaðniekam, 994. panta pirmajai daïai par nekustamâ îpaðuma îpaðnieku atzîstams tas, kas par tâdu ierakstîts zemesgrâmatâ.

Òemot vçrâ iepriekð minçto, SIA "RNR LTD" ir jâuzòemas atbildîba par toròa tehnisko stâvokli un ir pienâkums, lai aizsargâtu sabiedrisko droðîbu, turçt savu bûvi tâdâ stâvoklî, ka no tâ nevar rasties kaitçjums ne kaimiòiem, ne garâmgâjçjiem, ne arî bûves lietotâjiem.Savukârt VAS "Latvijas Valsts radio un televîzijas centrs" mârketinga daïas vadîtâja Vineta Sprugaine TVNET informçja, ka ðis tornis Âgenskalnâ nav LVRTC îpaðumâ jau kopð astoòdesmito gadu beigâm, kad apraides funkcijas sâka nodroðinât jaunuzceltais Zaíusalas TV tornis.

VAS LVRTC saimniecîbâ ir vairâk nekâ trîsdesmit toròi un masti visâ Latvijâ, tostarp septiòu toròu augstums pârsniedz 200 m.

Ðâda veida infrastruktûras objekta uzturçðana ietver gan regulâru toròa vispârçjâ tehniskâ stâvokïa un nesoðo konstrukciju pârbaudi un apkopi, gan pretkorozijas apstrâdi, kas ðâdâm bûvçm, òemot vçrâ vides faktoru ietekmi Rîgâ, veicama ne retâk kâ reizi 10 gados, ja vien iepriekð nav konstatçts, ka tâ veicams âtrâk. Vienlaikus viòa uzsvçra, ka objekta uzturçtâjam ir jânorobeþo brîva piekïuve ðâdâm bûvçm, jo nesankcionçta piekïuve ne vien potenciâli apdraud paðu personu, kas mçìina nokïût tornî, bet ðâdu darbîbu rezultâtâ atseviðíi toròa elementi var tikt bojâti, tâdçjâdi apdraudot ne tikai tornî izvietotâs iekârtas, bet arî apkârtçjâs çkas, bûves un to iedzîvotâjus, kâ arî tehnisko personâlu, kam ðie bojâjumi ir jâatklâj un jânovçrð.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
10 #1 Sarkangalvīte
on March 05 2016 13:47:03
Tas kâts atkal paliek populârs. Tam ir kâds skaidri zinâms iemesls, jeb tikai minçjumi par dziïi latviskâm darbîbâm? Cool
81 #2 marsinsh
on March 05 2016 15:00:12
Protams aizdoma jau pastâv, ja tuvumâ jau stâv vietçjie pisnesmenji ar flekðiem ... Tâ nokrâsot, savâkt apkârtni un bûtu miers. Âìîða iedzîvotâji protams pat nenojauð, ka kW tiek gâzti virsû no FM antenâm, bet tas liekas ka nevienu neuztrauc.
19 #3 Yahoo
on March 07 2016 23:10:22
Stulbi, ka raksta autors ir sajaucis toròa patiesâ îpaðnieka nosaukumu, jo nav tâda SIA "RVR LTD" (sajaukts ir visos portâlos kuri pârkopçjuði ðo ziòu)

Pareizâk laikam bûs ðis nosaukums: "RNR LTD" SIA
Zemâk kopija no Lursoft:

Nosaukums Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "RNR LTD"
Tiesiskâ forma Sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu
Reìistrâcijas numurs, datums 40103026811, 17.10.1991
SEPA identifikators LV58ZZZ40103026811
Dati no PVN maksâtâju reìistra
PVN maksâtâja numurs Statuss
LV40103026811
Skatît ES PVN reìistrâ
Juridiskâ adrese Kriðjâòa Valdemâra iela 8, Rîga, LV-1010
Iepriekðçjâs adreses
Adresç reìistrçti
Reìistrs, Ierakstîts reìistrâ Komercreìistrs, 06.11.2003
Reìistrâcijas apliecîba Nr. C22536. 06.11.2003
Pamatkapitâls Apmaksâtais pamatkapitâls - 30700.00 EUR (Reìistrçts UR 20.07.2015)
Reìistrçtais pamatkapitâls - 30700.00 EUR (Reìistrçts UR 20.07.2015)
Darbîbas veidi Radio programmu apraide (60.10, 2.0 red) (Avots: CSP, GP2014)
CSP - LR Centrâlâs statistikas pârvaldes, uzòçmuma norâdîtie galvenie darbîbas veidi.
UR - LR Uzòçmumu reìistrs. Uzòçmuma statûtos norâdîtie darbîbas veidi.
GP - uzòçmuma gada pârskatâ (gads) norâdîtie darbîbas veidi.
ZO.LV - biznesa kontaktu katalogâ www.zo.lv norâdîtie darbîbas veidi.
Dati atjaunoti Uzòçmumu reìistrâ 20.07.2015

Apgrûtinâjumi
Likvidâcijas process Nav
Aktuâls maksâtnespçjas process Nav
Aktuâli kavçtie maksâjumi Nav
Aktuâli komercíîlu akti Nav
Aktuâlie nodroðinâjumi Nav

Kontaktinformâcija
Tâlrunis +371 67001027
+371 67509381

Finanðu râdîtâji (par pçdçjo iesniegto gadu)
Gads (pçdçjais iesniegtais) 2014

Skatît detalizçti
Gada pârskati
Uzòçmuma izvçrstâ analîze
Finanðu analîze
Multi atskaite
Apgrozîjums 695675.00 EUR
Peïòa vai zaudçjumi pçc nodokïiem 59858.00 EUR
Likviditâte 0.35
Rentabilitâte (aktîvu atdeve) 16.64
Darbinieku skaits 18

Nodokïu maksâjumi valsts kopbudþetâ
Gads 2014
Kopçjie maksâjumi valsts kopbudþetâ 228.74 (tûkst. EUR)
Iedzîvotâju ienâkuma nodoklis 58.84 (tûkst. EUR)
Valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtâs iemaksas 50.60 (tûkst. EUR)
Avots: VID

Aktuâlie dati
Sakarâ ar grozîjumiem Komerclikumâ, kas saistîti ar amatpersonu pilnvaru termiòu, aicinâm papildus iepazîties ar statûtu jaunâko redakciju un dalîbnieku sapulces protokolu. Tâdçjâdi varçsiet pârliecinâties, ka valdes vai padomes locekïiem ðajos dokumentos nav noteikts pilnvaru beigu termiòð.
Valde
Persona Amats, Pârstâvîbas/ paraksta tiesîbas Laiks' Valsts
Feldmanis Andrejs (XXXXXX-XXXXX) Valdes priekðsçdçtâjs
Tiesîbas pârstâvçt atseviðíi No 22.10.2009 Latvijas Republika
81 #4 marsinsh
on March 11 2016 15:54:02
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/216945/buvvalde-liek-parbaudit-agenskalna-veca-tv-torna-drosibu
Iekrita ðis teikums acî:
Tâpat bûvvalde torni uzskata par pilsçtvides ainavu degradçjoðu.
Tas nozîmç, ka tâ ir pirmâ nagla zârkâ.
Mix grupai, SuperFM grupai un Pikam sâk sûdu smaka parâdîties gaisâ ...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM