September 25 2018 10:44:38
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

21-04-2017 12:16
Tā tēma atkal ir Ok, video salaboti, bet lūdzu kad liec video, paskaties lai nav ierobežojumi rādīšanai LV.

20-04-2017 13:23
Vispirms vīriem melnā, jāparunā ar lapas hostingu. Cool

Bûvvalde uzdod veikt Âgenskalna TV toròa ekspertîzi
ZiņasRîgas pilsçtas bûvvalde veikusi vizuâlu vçsturiskâ Âgenskalna radio un televîzijas toròa apsekoðanu un secinâjusi, ka tas varçtu bût bîstams iedzîvotâjiem, tâdçï toròa îpaðniekam - mediju grupas "Mix Media Group" uzòçmumam SIA "RNR Ltd" - uzdots lîdz mçneða beigâm pasûtît neatkarîga eksperta slçdzienu par bûvi un iesniegt to bûvvaldç, pastâstîja bûvvaldes pârstâve Ilze Þûka.

Þûka uzsvçra, ka bûvvalde torni Nometòu ielâ 62 paðlaik nav atzinusi par bîstamu.

Bûvinspektors 22.februârî torni tikai apskatîjis no publiski pieejamâs ârtelpas, turklât bûvvaldes kompetencç neietilpst bûvju tehniskâ stâvokïa novçrtçjums.

Bûvinspektors konstatçjis, ka tornis vizuâli ir sliktâ tehniskâ stâvoklî, pretkorozijas krâsojums no visâm metâla daïâm laika gaitâ ir nodrupis un visas toròa metâliskâs daïas un to savienojoðie elementi ir stipri korodçjuði jeb klâti ar rûsas kârtu. Toròa pakâje ir nesakopta - tur mçtâjas dzeloòdrâtis, teritorija nav ierobeþota, lîdz ar to ir brîva piekïuve atvçrtai elektropieslçguma kastei uz toròa balsta.

Vizuâli tornis, bûvinspektora ieskatâ, atrodas pirmsavârijas stâvoklî, un tâ turpmâkâ ekspluatâcija var kïût bîstama apkârtnes iedzîvotâjiem, garâmgâjçjiem un blakus esoðajâm bûvçm. Tâpat bûvvalde torni uzskata par pilsçtvides ainavu degradçjoðu.

Pamatojoties uz Bûvniecîbas likumu un Vispârîgajiem bûvnoteikumiem, uzòçmumam "RNR Ltd" nosûtîts atzinums, kurâ uzdots veikt toròa detalizçtu tehnisko izpçti, lai noskaidrotu visu konstrukciju noturîbu, un to, kâ novçrst tehniskajâ apsekoðanâ konstatçto bîstamîbu, kâ arî to, vai tornis ir droðs turpmâkajâ ekspluatâcijâ.Tehniskâs apsekoðanas atzinums uzòçmumam bûvvaldç jâiesniedz lîdz 31.martam.

Papildus bûvvalde vçrð uzmanîbu, ka "RNR Ltd", pamatojoties uz Civillikumu, ir jâuzòemas atbildîba par toròa tehnisko stâvokli, uzòçmumam ir pienâkums, lai aizsargâtu sabiedrisko droðîbu, turçt savu bûvi tâdâ stâvoklî, ka no tâs nevar rasties kaitçjums ne kaimiòiem, ne garâmgâjçjiem, ne arî bûves lietotâjiem.

"RNR Ltd" ir viens no Andrejam Feldmanim piederoðâs mediju grupa "Mix Media Group" uzòçmumam. Mediju grupa apvieno radio stacijas «Radio Baltkom», "Mix FM" un "Jumor FM", portâlu krievu un latvieðu valodâ "MixNews.lv".

Kâ aìentûrai LETA atklâja "RNR Ltd" juriste Gaïina Ðevðeïova, uzòçmums jau vasarâ pasûtîjis un veicis apjomîgu toròa ekspertîzi pie kvalificçta eksperta, un 100 lapu biezajâ atzinumâ, kas lielâ darba apjoma dçï saòemts nesen, pausts «viennozîmîgs viedoklis par to, ka tornis nav bîstams, tam nedraud sagâðanâs vai citi "force majeure" apstâkïi».

Ðevðeïova norâdîja, ka ap torni nav aplikts þogs, jo tâda tur nav bijis nedz padomju laikos, nedz neatkarîgas Latvijas laikâ, nedz tad, kad tas piederçjis valstij, nedz arî iepriekðçjo îpaðnieku laikâ, un ðis jautâjums esot aktualizçts tikai pçdçjâ laikâ, kad par torni parâdîjusies pastiprinâta interese.

Viòa piebilda, ka bûvvaldes prasîbas saòemtas pçc tam, kad par tâm tapis zinâms no medijiem, bet lîdz 31.martam uzòçmums iesniegs konkrçto atzinumu.

Kâ liecina Zemesgrâmatâ pieejamâ informâcija, SIA "RNR Ltd" torni ar zem tâ esoðo zemesgabalu iegâdâjâs 2013.gada sâkumâ par 100 000 latu (142 286 eiro).

Tornî ir izvietoti "Mix Media Group" radiostaciju raidîtâji.

«Iepriekð maksâjâm par îri citam îpaðniekam, bet, kad tas nolçma torni pârdot, mçs piekritâm to iegâdâties,» sacîja Ðevðeïova, piebilstot, ka torni savu antenu izvietoðanai îrç arî citi uzòçmumi.

Saskaòâ ar "Firmas.lv" informâciju uzòçmums "RNR Ltd" pilnîbâ pieder Feldmanim. Uzòçmums 2014.gadâ apgrozîja 695 675 eiro un nopelnîja 59 858 eiro. Finanðu dati par pagâjuðo gadu vçl nav pieejami.

Tornis Âgenskalnâ blakus toreizçjai Latvijas Televîzijas (Telecentra) studijai tika uzcelts 1955.gadâ, un bija pirmais televîzijas tornis Rîgâ. Pçc televîzijas pârvâkðanâs uz Zaíusalu, tornis vairs netiek izmantots tâ sâkotnçjiem mçríiem. Pçdçjâs desmitgadçs to izmantojuði privâti uzòçmumi datu pârraides pakalpojumu sniegðanai.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
81 #1 marsinsh
on March 12 2016 09:17:02
Iekrita ðis teikums acî:
Tâpat bûvvalde torni uzskata par pilsçtvides ainavu degradçjoðu.
Tas nozîmç, ka tâ ir pirmâ nagla zârkâ.
Mix grupai, SuperFM grupai un Pikam sâk sûdu smaka parâdîties gaisâ ...
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
· Ā tas tā ja nezini k...
· RDS signāls jaucas M...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

Radio releju antenas...

Radio releju antenas...
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.