April 24 2019 19:12:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 16. martâ
NEPLP ziņasAdministratîvi soda LTV, LR, SWH un Voxell

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 16. marta sçdç par konstatçtajiem pârkâpumiem uzlika administratîvos sodus VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV), AS "Radio SWH", SIA "Voxell Baltic" un VSIA "Latvijas Radio" (LR).

Pârbaudot programmas LTV1 ierakstus 2015. gada oktobrî, novembrî un decembrî, NEPLP konstatçja, ka programmâ vairâkkârt pârkâpts reklâmas apjoma ierobeþojums vienâ raidstundâ (konstatçti pieci ðâdi pârkâpumi). Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (EPLL) nosaka, ka sabiedriskajiem medijiem reklâmas apjoms nedrîkst pârsniegt 10% katrâ raidstundâ (t.i. 6 minûtes stundâ). Òemot vçrâ konstatçtos pârkâpumus, NEPLP pieòçma lçmumu uzlikt LTV administratîvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmçrâ.

Pârbaudot AS "Radio SWH" programmas "Radio SWH Gold" ierakstus no 2015. gada 28. septembra lîdz 4. oktobrim, NEPLP konstatçja, ka programmâ ir pârkâpti "Radio SWH Gold" apraides atïaujas pamatnosacîjumi (programma 100% jâveido latvieðu valodâ, taèu tajâ tika pârraidîtas ziòas krievu valodâ). "Radio SWH" atzîst programmas apraides atïaujas pârkâpumu. Òemot vçrâ minçtos pârkâpumus, NEPLP pieòçma lçmumu uzlikt AS "Radio SWH" administratîvo sodu – naudas sodu 500 eiro apmçrâ.

Pârbaudot AS "Radio SWH" programmas "Radio SWH" ierakstus 2015. gada novembrî, NEPLP konstatçja ilgstoðas reklâmas (reklâmas siþets, kas pârsniedz 90 sekundes) izvietojumus, kas nav atdalîti no pârçjâs programmas likumâ noteiktajâ kârtîbâ, tâ, lai klausîtâji pilnîbâ un nepârprotami atpazîtu ilgstoðu reklâmu. Par konstatçtajiem pârkâpumiem, NEPLP pieòçma lçmumu izteikt AS "Radio SWH" brîdinâjumu.

Pârbaudot SIA "Voxell Baltic" programmas "Multimania" ierakstus no 2015. gada 27. jûlija lîdz 2. augustam, NEPLP konstatçja, ka programma pilnîbâ tiek demonstrçta sveðvalodâ. Òemot vçrâ, ka SIA "Voxell Baltic" apraides atïaujâ noteikts, ka 70% no nedçïas raidlaika jânodroðina latvieðu valodâ, bet 30% - sveðvalodâs, NEPLP konstatçja EPLL pârkâpumu. SIA "Voxell Baltic" pârstâvis Arnis Kupriðs sçdç atzina programmâ pieïauto pârkâpumu un norâdîja, ka galvenâ TV kanâla auditorija ir NVS valstis (aptuveni 12 miljoni mâjsaimniecîbu). Uzòçmums ir apòçmies Latvijâ tirgû nodroðinât apraides atïaujâ noteikto valodas proporciju. NEPLP pieòçma lçmumu uzlikt SIA "Voxell Baltic" administratîvo sodu – naudas sodu 1000 eiro apmçrâ, kâ arî vienojâs noslçgt administratîvo lîgumu ar SIA "Voxell Baltic" par minçtâ pârkâpuma novçrðanu.

Pârbaudot LR programmas "Latvijas Radio 2" 2015. gada 13. oktobra ierakstus, NEPLP konstatçja, ka raidîjumâ "Autodroms" tiek popularizçts viens konkrçts uzòçmums, proti, tiek detalizçti aprakstîta uzòçmuma darbîba, vairâkkârt pieminçts tâ nosaukums, uzòçmuma piedâvâtie pakalpojumi, akcijas. Paziòojums nav nepârprotami nodalîts no citâm programmas daïâm. LR savos paskaidrojumos atzîst, ka minçtâ intervija satur reklâmas pazîmes, kas uzskatâms par darba un disciplînas un LR normatîvo aktu pârkâpuma, taèu LR rîcîbâ nav informâcijas, ka ðî bûtu bijusi iecerçta kâ reklâma un LR nepiekrît tam, ka intervija bûtu kvalificçjama kâ slçpts audio komerciâls paziòojums. LR informç, ka civiltiesiskâs attiecîbas ar attiecîgâ raidîjuma autoru ir pârtrauktas. Par slçpta audio komerciâla paziòojuma izplatîðanu NEPLP pieòçma lçmumu uzlikt LR administratîvo sodu – naudas sodu 700 eiro apmçrâ.

Groza retranslâcijas un apraides atïaujas

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "M.L.Grupa" izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas "Ìimenes TV" raidîðanai.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "Kopideja" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ.

NEPLP anulçja elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "Multitone Balt" izsniegto retranslâcijas atïauju.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "Infonet Sistçmas" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi februârî

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS ´4.vara¡ (programma "Sportacentrs.com TV") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada februârî. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu februârî realizçtie darbi tiks kompensçti 35 546 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko februârî izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis AS ´TV Latvija¡ (programma ´Rîga TV24¡). NEPLP apstiprinâja izpildîtos darbus 9 925 eiro apmçrâ, kâ arî nolçma kompensçt izmaksas 13 452 eiro apmçrâ par dokumentâlâs filmas "Okupâcijas muzejs" sagatavoðanu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.