December 10 2018 18:01:39
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV valdes konkursâ saòemti 8 pieteikumi
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) lîdz 17. marta plkst. 16.00 ir saòçmusi astoòus pieteikumus konkursâ uz diviem VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïu amatiem: valdes loceklis finanðu vadîbas jautâjumos un valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos.

Saskaòâ ar NEPLP apstiprinâto nolikumu konkursam uz LTV valdes locekïu amatiem, ko ir izskatîjusi un apstiprinâjusi LTV valdes locekïu kandidâtu Nominâcijas komisija, pretendentu vçrtçðana var notikt vairâkâs kârtâs. Pretendentu vçrtçðanas termiòus Nominâcijas komisija nosaka brîvi pçc saviem ieskatiem, bet tas nevar bût ilgâks par 31. martu. Nominâcijas komisijas rekomendçtos atbilstoðâkos kandidâtus NEPLP aicinâs uz interviju slçgtâ Padomes sçdç.

Konkursa nolikumâ fiksçtas ðâdas prasîbas pretendentiem:
 • valsts valodas un vismaz divu sveðvalodu, no kurâm viena ir Eiropas Savienîbas oficiâlâ valoda, zinâðanas valdes locekïa uzdevumu profesionâlai izpildei nepiecieðamâ apjomâ;

 • atbilstoða augstâkâ izglîtîba (akadçmiskâ augstâkâ vai otrâ lîmeòa augstâkâ izglîtîba), kas nodroðina nepiecieðamo zinâðanu un kompetenèu kopumu, lai profesionâli pildîtu valdes locekïa uzdevumus konkrçtajâ amatâ kapitâlsabiedrîbâ:
  -- valdes loceklim programmu attîstîbas jautâjumos – augstâkâ izglîtîba sociâlajâs zinâtnçs, komunikâcijas zinâtnç, mediju, komunikâcijas vai kultûras vadîbâ;
  -- valdes loceklim finanðu jautâjumos – augstâkâ izglîtîba biznesa vadîbâ, ekonomikâ vai finansçs.

 • vismaz 5 gadus ilga darba pieredze plaðsaziòas lîdzekïu jomâ vai uzòçmumu vadîbâ, kas nodroðina nepiecieðamo iemaòu kopumu, lai profesionâli pildîtu valdes locekïa uzdevumus konkrçtajâ amatâ kapitâlsabiedrîbâ.

 • nevainojama reputâcija.

 • spçja garantçt LTV darbîbas politisko neitralitâti un redakcionâlo neatkarîbu, prasme strâdât ar radoðiem cilvçkiem, izpratne par modernajâm tehnoloìijâm un mediju industriju, prasme veidot uzòçmuma stratçìiju un pârvaldît tâ finanðu resursus, spçja formulçt, skaidrot un pârstâvçt LTV viedokli gan Latvijâ, gan ârvalstîs;

 • profesionâlâs kompetences valdes loceklim programmu attîstîbas jautâjumos:
  -- izpratne par valsts kapitâlsabiedrîbu darbîbu;
  -- izpratne par mediju sabiedrisko atbildîbu un sabiedriskajiem medijiem (misija, vîzija, mçríi un darbîbas specifika);
  -- izpratne par organizâciju pârvaldîbu;
  -- izpratne par sabiedriskâ medija misiju un lomu demokrâtiskâ sabiedrîbâ;
  -- satura un programmu plânoðanas, veidoðanas un izplatîðanas, finanðu, personâla, administratîvo resursu vadîbas un attîstîbas procesu vadîba;
  -- darba, mçríu plânoðanas, organizçðanas, kontroles funkciju vadîba;
  -- komandas veidoðanas un attîstîbas spçjas;
  -- spçja vadît cilvçkus un procesus;
  -- organizâcijas pârstâvçðana valsts iestâdçs, sabiedriskâs organizâcijâs Latvijâ un ârzemçs;
  -- prasme lietot modernos multimediju (audio, video) rîkus.

 • profesionâlâs kompetences valdes loceklim finanðu vadîbas jautâjumos:
  -- izpratne par valsts kapitâlsabiedrîbu darbîbu;
  -- izpratne par mediju sabiedrisko atbildîbu un sabiedriskajiem medijiem (misija, vîzija, mçríi un darbîbas specifika);
  -- izpratne par organizâciju pârvaldîbu;
  -- izpratne par sabiedriskâ medija misiju un lomu demokrâtiskâ sabiedrîbâ;
  -- biznesa, finanðu, personâla un administratîvo resursu vadîbas un attîstîbas procesu un funkciju vadîba;
  -- darba, mçríu plânoðanas, organizçðanas, kontroles funkciju vadîba;
  -- komandas veidoðanas un attîstîbas spçjas;
  -- spçja vadît cilvçkus un procesus;
  -- organizâcijas pârstâvçðana valsts iestâdçs, sabiedriskâs organizâcijâs Latvijâ un ârzemçs;
  -- prasme lietot modernâs multimediju sakaru iekârtas un biznesa vadîbas IT sistçmas.
  -- sociâlâs kompetences: augsta atbildîbas sajûta un precizitâte, labas komunikâcijas spçjas, radoða pieeja darbam, mçrítiecîba, stratçìiskâ un konceptuâlâ domâðana, labas saskarsmes un prezentâcijas prasmes.

Nominâcijas komisijas uzdevums ir izvçrtçt LTV valdes kandidâtus un izvirzît kandidâtus ievçlçðanai katra valdes locekïa amatâ.

Nominâcijas komisijâ ir iekïauti: NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja); NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska, Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders, Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes locekle Baiba Strautmane, LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis. Komisijâ iekïauts arî neatkarîgais eksperts ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne.

Kâ jau ziòots, NEPLP 24. februâra sçdç pieòçma vienbalsîgu lçmumu izsludinât konkursu uz divâm LTV valdes locekïu vietâm: valdes loceklis finanðu vadîbas jautâjumos un valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos. Òemot vçrâ likuma par publisku kapitâlsabiedrîbu pârvaldîbu nosacîjumus, NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem.

Esoðâs LTV valdes pilnvaru termiòð noslçdzas ðâ gada 8. aprîlî.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.