April 22 2019 21:25:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP Latgales programmas ietvaros attîstâs sadarbîba starp Latvijas Radio un Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmiju
NEPLP ziņas15. martâ Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmiju (RTA) apmeklçja Latvijas Radio valdes priekðsçdçtâjs Aldis Pauliòð, valdes loceklis tehniskâ nodroðinâjuma jautâjumos Uldis Lavrinoviès un Latgales multimediju studijas izveides projekta vadîtâjs Dzintris Kolâts. Tikðanâs laikâ tika noslçgts sadarbîbas lîgums par prakses vietu nodroðinâðanu studiju programmâ "Reìionâlie mediji un komunikâcija" studçjoðajiem.

RTA strâdâ pie jaunas akadçmiskâ maìistra studiju programmas "Reìionâlie mediji un komunikâcija", kuras îstenoðanu plânots uzsâkt septembrî, savukârt jau ðovasar Rçzeknç uzsâks darbu Latvijas Radio multimediju studija. Ðis ir viens no uzdevumiem, kas tiek ieviests Latgales elektronisko mediju programmas ietvaros, ko iedzîvinâjusi Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) un kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

RTA maìistra studiju programmas "Reìionâlie mediji un komunikâcija" mçríis ir sagatavot kvalificçtus speciâlistus darbam reìionâlajos medijos, kas pârzina reìiona specifiku un problemâtiku, prot kritiski un analîtiski izvçrtçt informâciju un pârvalda jaunâkâs informâcijas un komunikâcijas tehnoloìijas.

Ðî bûs pirmâ programma Latvijâ, kuras pamatmçríis ir reìiona masu mediju studijas, jo paðlaik informâcijas un komunikâcijas zinâtnes virzienâ masu komunikâcijas problçmas reìionâ netiek atseviðíi akcentçtas, lai gan reìionos vietçjie plaðsaziòas lîdzekïi joprojâm ir nozîmîgi informâcijas vides veidotâji.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP RTA Latgale 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.