December 10 2018 18:15:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu Latgalç krievu valodâ uzvar Dautkom TV
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 23. marta sçdç apstiprinâja uzvarçtâju konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu krievu valodâ 2016. gadâ Latgales reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos. Par konkursa uzvarçtâju NEPLP atzina SIA ´Dautkom TV¡ piedâvâjumu.

´Dautkom TV¡ piedâvâjums paredz veidot sabiedriski politisku raidîjumu ´Par un pret¡ (´Za i protiv¡) krievu valodâ. Raidîjumi bûs 40 minûðu gari raidîjumi ar politiíu, politologu un daþâdu jomu ekspertu dalîbu, un Latgales iedzîvotâju viedokïu atspoguïojumu par sabiedrîbai aktuâliem jautâjumiem. Iecerçts veidot vienu raidîjumu divâs nedçïâs ar vismaz diviem atkârtojumiem. Raidîjumi lîdz ðâ gada beigâm bûs redzami ´Dautkom TV¡ un arî ´Re:TV¡ skatîtâjiem. Raidîjuma mçríis ir radît interesi krievvalodîgajâ sabiedrîbas daïâ par Latvijâ aktuâlajiem politiskajiem procesiem, Saeimas un citu institûciju pieòemtajiem lçmumiem. Tâ mçría auditorija ir Daugavpilî un Latgalç dzîvojoðie krievvalodîgie iedzîvotâji. Raidîjuma dalîbniekiem bûs iespçja izteikties latvieðu valodâ (tiks nodroðinâts titrçjums krievu valodâ).

Uzòçmums ´Dautkom TV¡ ir dibinâts 1996. gadâ un bez TV kanâla tâ rîcîbâ ir arî laikraksts ´Seièas¡, kâ arî divi interneta portâli. Uzòçmumâ strâdâ 91 darbinieks, TV kanâla auditorija ir aptuveni 100 tûkstoði skatîtâju.

Konkursa par TV programmu veidoðanu mçríis ir sabiedriski politisku raidîjumu veidoðana elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida TV programmas Latgalç. Konkursu finansçjums ir 20 tûkstoði eiro.

Konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu Latgalç latvieðu valodâ NEPLP ðâ gada februârî atzina neatkarîgâs producentu grupas SIA ´Studija 3KM¡ piedâvâjumu.

Izsludinot èetrus konkursus par radio un TV programmu veidoðanu Latgalç, NEPLP ðâ gada sâkumâ uzsâka ieviest ´Latgales elektronisko mediju programmu,¡ kuras mçríis ir stiprinât Latgales informatîvo sasaisti ar pârçjiem Latvijas apgabaliem un garantçt, ka pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.