December 10 2018 17:48:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP uz seðiem mçneðiem ierobeþo ´Rossija RTR¡ retranslâciju un izplatîðanu Latvijâ
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2016. gada 7. aprîïa sçdç pieòçma lçmumu aizliegt retranslçt un izplatît TV programmu ´Rossija RTR¡ Latvijas teritorijâ seðus mçneðus no ðî lçmuma spçkâ stâðanâs dienas (lçmums stâjas spçkâ lîdz ar tâ publicçðanu laikrakstâ ´Latvijas Vçstnesis´).

NEPLP 2015. gada laikâ atkârtoti konstatçja rupjus pârkâpumus televîzijas kanâla ´Rossija RTR¡ pârraidîtajos raidîjumos, kur pârkâpts gan Latvijas Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (EPLL), gan arî ES Audiovizuâlo mediju pakalpojumu Direktîva (Direktîva).

Òemot vçrâ, ka programma ´Rossija RTR¡ Latvijâ tiek izplatîta no Zviedrijas (apraides atïaujas turçtâjs Zviedrijâ ir NCP ´RUSMEDIACOM¡), apskatot programmas izplatîðanas ierobeþoðanu, ir jâòem vçrâ ES Audiovizuâlo mediju pakalpojumu Direktîva. Padome 2015. gada 18.-19. janvâra raidîjumâ ´Svçtdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu¡ un 2015. gada 6. jûlija raidîjumâ ´Vçstis¡ konstatçja naida kurinâðanas pazîmes, kas atbilst Direktîvas 6. panta kritçrijiem (naida kurinâðana rases vai valstspiederîbas dçï ðo jçdzienu plaðâkajâ nozîmç). NEPLP, ievçrojot Direktîvas prasîbas, nosûtîja paziòojumus par konstatçtajiem pârkâpumiem Eiropas Komisijai un Zviedrijas karalistes audiovizuâlo mediju pakalpojumu regulatoram, kâ arî ´Rossija RTR¡. NEPLP ðâ gada 9. martâ tikâs ar ´Rossija RTR¡ pârstâvjiem.

Televîzijas kanâla pârstâvji ir likumâ noteiktajâ kârtîbâ aicinâti nepieïaut pârkâpumu atkârtoðanos, bet tas diemþçl nav noticis, un ´Rossija RTR¡ raidîjumos atkârtoti un vairâkkârt ir konstatçta naida kurinâðana, kâ arî aicinâjumi uz karadarbîbu.

NEPLP uzskata, ka ðâda televîzijas kanâla rîcîba un konstatçtais raidîjumu saturs nodara kaitçjumu Latvijas sabiedrîbai, apdraudot tâs droðîbu.

«Mûsuprât, naida kurinâðana un starptautiski plaðâk lietotais jçdziens ´naida runa¡ nevar tikt attaisnota ar tiesîbâm uz vârda brîvîbu. Mûsu kâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbu pârraugoðai institûcijai uzdevums ir likumâ noteiktajâ kârtîbâ reaìçt uz ðâdiem pârkâpumiem un veikt nepiecieðamos pasâkumus lîdzîgu pârkâpumu novçrðanâ,» uzsver NEPL padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

NEPLP pieòemtais lçmums stâsies spçkâ pçc oficiâlâs publikâcijas laikrakstâ ´Latvijas Vçstnesis¡ un attieksies uz visiem televîzijas programmu izplatîðanas pakalpojumu sniedzçjiem Latvijâ – kabeïoperatoriem, satelîta un interneta televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem. Lçmums ir pieòemts ievçrojot ES Audiovizuâlo mediju pakalpojumu Direktîvu. NEPLP rosinâs grozîjumus EPLL, kas paredzçs Latvijâ retranslçto TV programmu pieejamîbas ierobeþoðanu likuma pârkâpumu gadîjumos.

Par ´Rossija RTR´ siþetos konstatçtajiem pârkâpumiem (pilns lçmuma teksts pieejams ðeit.

2015. gada 18. janvâra raidîjuma ´Svçtdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu¡ siþets:

2015. gada 18. janvârî plkst. 21.46.00 - 23.04.33 raidîjumâ ´Svçtdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu¡ (Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым) notiek diskusija par karu Ukrainâ.

Raidîjuma vadîtâjs un gandrîz visi diskusijas dalîbnieki (izòemot S.Stankevièu) nosoda Ukrainas un tâs prezidenta Poroðenko ´agresiju¡ (kuru atbalstot Eiropa un ASV) pret Donbasu, pauþot naidîgu attieksmi pret Ukrainu un atbalstu Donbasa separâtistiem. Tiek runâts par karadarbîbas nodarîto postu, un Ukraina vairâkkârt tiek dçvçta par ´agresoru¡. Piemçram, Plkst. 23.02.37 - 23.02.48 V.Rogovs runâjot par situâciju Ukrainâ saka: «Nacistiska, nenacistiska, faðistiska - tâ ir tikai retorika. Jâsaprot - Ukraina ir nacistu (vai faðistu - sauciet kâ gribat) okupçta teritorija. Ar viòiem nevar sarunât. Viòus var tikai uzvarçt.»

EPLL 26.panta 3.punktâ noteikts aizliegums elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmâs ietvert mudinâjumu uz naida kurinâðanu. Raidîjuma laikâ, seviðíi konstatçtajâs raidîjumu epizodçs, raidîjuma auditoriju mçrítiecîgi cenðas pârliecinât par to, ka Ukraina ir faðistiska valsts, Ukrainâ pie varas ir noziedznieki/faðisti, kuri neleìitîmi sagrâbuði varu, Ukraina ir deìenerçjusies valsts, Ukraina vçrð genocîdu pret krieviem un pret citiem savas valsts iedzîvotâjiem, Ukraina ir agresors, ar Ukrainu nav iespçjamas nekâdas sarunas - tâdçï to ir nepiecieðams militâri iznîcinât, Rietumu valstis atbalsta faðismu Ukrainâ.

Raidîjuma saturâ NEPLP nepârprotami konstatç EPLL 26.panta un Direktîvas 6. panta pârkâpumus.

2015. gada 6. jûlija raidîjuma ´Vçstis¡ siþets:

2015. gada 6. jûlija raidîjumâ ´Vçstis¡ laika posmâ no plkst. 20:53:17 lîdz 20:56:47 izplatîts siþets par sadzîves konfliktu Jûrmalâ, Latvijâ. Siþeta tematika tiek saistîta ar it kâ pastâvoðu etnisku konfliktu Latvijâ. Kâ izriet no ziòu raidîjuma diktores teiktâ, ziòu korespondents Grigorijs Vdovins uz Rîgu devies, lai noskaidrotu, vai Latvijâ uz krievvalodîgajiem izdarîtais spiediens ir tikai viens gadîjums vai arî sistçmiska problçma. Òemot vçrâ siþeta saturu, vçrotâjam varçtu rasties priekðstats, ka it kâ pastâvoðais etniskais naids ir nopietna valsts un sabiedrîbas mçroga problçma Latvijâ.

Piemçram, siþetâtiek râdîta intervija ar Aleksandru Gapoòenko, (titros ir norâdîts viòa vârds un uzvârds, kâ arî norâdîts, ka viòð ir «tiesîbu aizstâvis, kustîbas ´Nepilsoòu kongress¡ lîdzpriekðsçdçtâjs»): «Vara mçrítiecîgi kurina etnisko konfliktu starp krieviem un latvieðiem. To viòi lielâ mçrâ dara, izejot no ârçjâ politiskâ spiediena. Spieþ amerikâòi, kuriem vajag izskaidrot, kâpçc te atrodas karabâze, karaspçks, nepârtraukti notiek mâcîbas. Tiek radîts Krievijas kâ ienaidnieka tçls».

Raidîjuma saturâ NEPLP nepârprotami konstatç EPLL 26.panta un Direktîvas 6. panta pârkâpumus.

2015. gada 29. novembra raidîjuma ´Svçtdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu¡ siþets:

Raidîjums ´Svçtdienas vakars ar Vladimiru Solovjovu¡ sâkas pulksten 17:00, raidîjuma laikâ Vladimirs Þirinovskis stâsta par Turcijas notriekto Krievijas lidmaðînu.

V. Þirinovskis raidîjumâ apgalvo, ka par Turcijas notriekto Krievijas lidmaðînu vajagot bombardçt [domâts – Turciju], ka par Krievijas nogalinâto lidotâju vajag veikt naktî pçkðòu uzbrukumu no kosmosa Turcijai un neviens nesapratîðot un neattapðoties. Tâlâk viòð saka, ka esot nepiecieðams uzbrukums jebkurai Turcijas daïai, Rietumi tam piekritîðot, jo vajagot paskatîties Rietumu presi. «Tas nebûðot karð, mçs tikai dodam atbildes triecienu, nepiesakot karu. Mçs par savu vienu mûsu lidotâju [domâts – krievu], noliksim zemç simts jûsu lidotâju [domâts – turku]», V. Þirinovskis turpina apgalvojot, ka vajagot Turciju sâkt bombardçt, vajagot sabombardçt tâs kara bâzes, Turcijas sauszemes karaspçks esot jâiznîcina, jo tâ uzdevums esot uzbrukt mûsu Kaukâzam, tas esot mobilizçts un tas esot jâiznîcina.

Veicot V. Þirinovska izteikumu juridisko vçrtçjumu, konstatçjams mudinâjums uz naida kurinâðanu un aicinâjums uz karu gan Latvijas valsts tiesiskâ regulçjuma izpratnç, gan ES tiesiskâ regulçjuma izpratnç.

Raidîjuma saturâ NEPLP nepârprotami konstatç EPLL 26.panta un Direktîvas 6. panta pârkâpumus.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.