April 22 2019 21:27:53
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Jâpârtrauc izplatît programma ´Rossija RTR¡
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nosûtîjusi vçstuli televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem, kurâ informç, ka 12. aprîlî ir stâjies spçkâ NEPLP 2016. gada 7. aprîïa lçmums par TV programmas ´Rossija RTR¡ izplatîðanas ierobeþoðanu Latvijâ. Minçtais lçmums 11. aprîlî ir publicçts oficiâlajâ izdevumâ ´Latvijas Vçstnesis¡ un ir stâjies spçkâ, tâpçc visiem TV pakalpojumu sniedzçjiem jâpârtrauc ´Rossija RTR¡ retranslâcija un izplatîðana. Minçtais NEPLP lçmums attiecas uz visiem televîzijas programmu izplatîðanas pakalpojumu sniedzçjiem Latvijâ – kabeïoperatoriem, satelîta un interneta televîzijas pakalpojumu sniedzçjiem.

NEPLP lûdz visiem komersantiem lîdz 18. aprîlim iesniegt (elektroniski vai rakstiski) padomç apliecinâjumu par programmas ´Rossija RTR¡ retranslâcijas pârtraukðanu, kâ arî izsaka pateicîbu tiem TV programmu izplatîtâjiem, kuri to jau ir izdarîjuði.

No daþiem TV pakalpojumu sniedzçjiem NEPLP ir saòçmusi lûgumu to retranslâcijas programmu sarakstâ iekïaut programmu ´RTR Planeta¡. NEPLP uzsver, ka ðâdu lçmumu var pieòemt (vai lûgumu noraidît) NEPLP sçdç, pçc attiecîga iesnieguma saòemðanas. Lîdz tam komersantiem nav tiesîbas retranslçt ar NEPLP lçmumu neapstiprinâtas programmas. Programmu retranslâcija bez NEPLP atïaujas ir Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) pârkâpums, par kuru paredzçta administratîvâ atbildîba.

Turklât NEPLP rîcîbâ ir informâcija, ka ´RTR Planeta¡ ir ietverti tie paði vai lîdzîga satura raidîjumi, kâdi bija programmâ ´Rossija RTR¡. Òemot vçrâ, ka ðî programma atrodas Krievijas Federâcijas jurisdikcijâ (atðíirîbâ no ´Rossija RTR¡, kas reìistrçta Zviedrijâ), NEPLP atgâdina, ka pilna atbildîba par programmas saturu bûs jâuzòemas Latvijas jurisdikcijâ esoðajam komersantam, kurð retranslç konkrçto programmu. EPLL nosaka, ka ´par tâdu retranslçjamo programmu satura atbilstîbu ðâ likuma prasîbâm, uz kuru sâkotnçjo izplatîðanu neattiecas ES dalîbvalstu vai Eiropas konvencijas par pârrobeþu televîziju dalîbvalstu jurisdikcija, atbild Latvijas jurisdikcijâ esoðs elektronisko sakaru komersants, kas saòçmis attiecîgâs programmas retranslâcijas atïauju¡

Kâ jau ziòots, NEPLP 7. aprîlî pieòçma lçmumu aizliegt retranslçt un izplatît TV programmu ´Rossija RTR¡ Latvijas teritorijâ seðus mçneðus no lçmuma spçkâ stâðanâs dienas. NEPLP 2015. gada laikâ atkârtoti konstatçja rupjus pârkâpumus televîzijas kanâla ´Rossija RTR¡ pârraidîtajos raidîjumos, kur pârkâpts gan EPLL, gan arî ES Audiovizuâlo mediju pakalpojumu Direktîva.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.