December 10 2018 18:35:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 14. aprîlî
NEPLP ziņasApstiprina LR 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14.aprîïa sçdç apstiprinâja valsts SIA "Latvijas Radio" (LR) pârskatu par 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Pçc TNS datiem LR ir izdevies klausîtâju skaitu gada laikâ palielinât – no 797 000 klausîtâjiem 2014./2015.gada ziemâ lîdz 845 000 2015./2016. gada ziemâ.

Par auditorijas pieaugumu internetâ liecina portâla lsm.lv veiksmîgie darbîbas râdîtâji, kas gada laikâ auguði no 140 000 unikâlo apmeklçtâju lîdz 220 000-270 000 apmeklçtâjiem.

Paralçli darbam çterâ LR pagâjuðajâ gadâ aktîvi devâs pie klausîtâja, gan dienas garumâ raidot no Rçzeknes un Daugavpils, gan izveidojot îpaðu Dziesmusvçtku studiju, gan îstenojot sociâlâs atbildîbas misiju "Dod pieci!" ar studiju Stacijas laukumâ un citus plaðus pasâkumus.

Realizçjot sabiedriskâ pasûtîjuma mçríus, pçrn tika paplaðinâta pçtniecisko un analîtisko materiâlu klâtbûtne LR, piedâvâjot padziïinâtus pçtîjumus par sabiedrîbai nozîmîgâm jomâm, viedokïu daudzveidîbu, diskusijas un padziïinâtas intervijas. Pçtnieciskâs un analîtiskâs þurnâlistikas apjoms ir pieaudzis gan jau esoðajos raidîjumos, gan izveidojot jaunu raidîjumu "Îstenîbas izteiksme". Îpaði kvalitatîvâ un profesionâlâ lîmenî daudzpusîgi tika atainotas kultûras norises, pastâvîga vçrîba tika pievçrsta cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm un sabiedrîbas sociâlajai un pilsoniskajai atbildîbai.

Saturiski LR ir kvalitatîvi atspoguïojis visus svarîgâkos notikumus un norises, sekojot aktualitâtçm Latvijâ un pasaulç. Veidots îpaðs saturs, meklçtas jaunas satura pasniegðanas formas, piemçram, daþâdâs programmâs, raidîjumos un rubrikâs tika skaidrota Eiropas bçgïu krîze, Eiropas un Latvijas droðîbas, hibrîdkara un citi jautâjumi.

Pçrn tika uzsâkta multimediju studijas izbûve Doma laukumâ un iegûts finansçjums Latgales studijas izbûvei Rçzeknç, turpinâs darbs pie ðo studiju iespçjamas izmantoðanas abu sabiedrisko mediju vajadzîbâm.

Palielinâts arî reìionâlâs, îpaði Latgales, informâcijas îpatsvars visâs LR programmâs, gan veidojot îpaðus reìioniem veltîtus raidîjumus, gan iekïaujot reìionu informâciju pastâvîgajâ satura plûsmâ, nostabilizçts autoru loks Latvijas reìionos.

LR4 pçrnâ gada sâkumâ tika mainîta programma, palielinot tieðâ çtera laiku, rûpîgi strâdâts pie kvalitâtes, formas un satura daudzveidîbas jautâjumiem, kâ arî programmas satura izvçrtçðanas.

Jaunieðu auditorija tika piesaistîta, aktîvi attîstot LR5 darbîbu un saturu. Pçdçjie auditorijas pçtîjumi liecina, ka gada laikâ izdevies LR5 auditoriju dubultot, kas ir vçrâ òemams râdîtâjs. Tâpat tiek meklçtas iespçjas, kâ uzrunât jaunieðus citâs programmâs, kâ arî ar interneta platformas starpniecîbu. Ir aktivizçta sadarbîba ne tikai ar lsm.lv, bet plaði tiek izmantotas arî sociâlâs tîkloðanâs vietas auditorijas sasniegðanai un radio satura un personîbu popularizçðanai. Îpaði aktîvs te ir LR5, kas îsteno tâ saukto "jaunâ medija" koncepciju, bet arî citâm programmâm un raidîjumiem ir savs stabils interesentu loks internetâ.

Apstiprina sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi martâ

NEPLP apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko martâ izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis AS ´TV Latvija¡ (programma ´Rîga TV24¡). NEPLP apstiprinâja izpildîtos darbus 24 244, eiro apmçrâ, kâ arî nolçma kompensçt izmaksas 13 015 eiro apmçrâ par dokumentâlâs filmas "Zâbers/Dþemma Skulme. Viela un forma. Patoss un rezignâcija.¡ sagatavoðanu.

NEPLP apstiprinâja elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa AS ´4.vara¡ (programma "Sportacentrs.com TV") sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi ðâ gada martâ. Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu martâ realizçtie darbi tiks kompensçti 33 110 eiro apmçrâ.

NEPLP apstiprinâja daïu no sabiedriskâ pasûtîjuma, ko martâ izpildîjis elektroniskais plaðsaziòas lîdzeklis SIA ´Vidzemes Televîzija¡ (programma ´Re:TV¡). Saskaòâ ar iesniegto tâmi un darbu pieòemðanas – nodoðanas aktu martâ realizçtie darbi tiks kompensçti 27 505 eiro apmçrâ.

Apstiprina grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem

NEPLP 14. aprîïa sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ´TV Serviss¡ un SIA "Baltcom" izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LR 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.