January 19 2020 01:47:47
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Izveido LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amata kandidâtu nominâcijas komisiju
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 14.aprîïa sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amata kandidâtu nominâcijas komisijas sastâvu. Tajâ iekïauti:
  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja);

  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska (komisijas locekle);

  • NEPLP Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);

  • LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);

  • Latvijas Ekonomikas attîstîbas foruma biedrs Ìirts Bçrziòð (komisijas loceklis).

Komisijâ iekïauti arî novçrotâji ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne-Íîle un Baltijas Korporatîvâs pârvaldîbas institûta Latvijas pârstâvniecîbas vadîtâjs Andris Grafs.

Nominâcijas komisijas uzdevums ir izvçrtçt LTV valdes amata kandidâtus finanðu vadîbas jautâjumos un izvirzît kandidâtus ievçlçðanai valdes locekïa amatâ.

Nominâcijas komisija:
  • detalizçti definç valdes kandidâtu novçrtçðanas kritçrijus, pamatojoties uz valdes locekïa nepiecieðamo kompetenèu un profesionâlâs pieredzes prasîbu aprakstu, kâ arî kandidâtu atbilstîbas novçrtçðanas metodes;

  • pieòem lçmumu par kandidâtu atbilstîbas novçrtçðanas kârtîbu;

  • ir tiesîga îstenot kandidâtu novçrtçðanas procesu vairâkâs kârtâs, ietverot sâkotnçjo pârbaudi, lai pârliecinâtos par kandidâtu atbilstîbu pamatprasîbâm, un kompetenèu un profesionâlâs pieredzes novçrtçðanu saskaòâ ar nominâcijas komisijâ apstiprinâto kritçriju sarakstu;

  • aizpilda kandidâtu atbilstîbas vçrtçðanas veidlapu un apkopo rezultâtus;

  • novçrtç NEPLP iesniegtâ kandidâtu sarakstâ iekïauto personu atbilstîbu un sagatavo priekðlikumus par ieteicamajiem kandidâtiem valdes locekïa amatam.

Kâ jau ziòots, NEPLP 31. marta sçdç uzklausîja LTV valdes locekïu kandidâtu nominâcijas komisijas ziòojumu par LTV valdes locekïu kanditâtu izvçrtçðanas procesu. Saskaòâ ar nominâcijas komisijas ziòojumu, konkursam uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos bija pieteikuðies divi pretendenti. Pçc iepazîðanâs ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijâm, nominâcijas komisija nolçma uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos nevirzît nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rîkot atkârtotu konkursu.

24. februâra sçdç NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprîïa sçdç pieòçma lçmumu atzît Sergeju Òesterovu par konkursa uzvarçtâju uz LTV valdes locekïu amatu programmu attîstîbas jautâjumos.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.