January 19 2020 01:50:58
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 21. aprîlî
NEPLP ziņasIzsludina konkursu uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 21. aprîïa sçdç izsludinâja konkursu uz VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos un apstiprinâja konkursa nolikumu. Konkursa dalîbniekiem savi pieteikumi NEPLP jâiesniedz lîdz 9. maijam, to izvçrtçðanu lîdz 25. maijam veiks ðî amata kandidâtu nominâcijas komisija. Konkursantiem izvirzîtâs prasîbas fiksçtas konkursa nolikumâ.

14. aprîlî NEPLP izveidoja LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amata kandidâtu nominâcijas komisiju. Tajâ iekïauti:
  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja);

  • NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska (komisijas locekle);

  • NEPLP Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis);

  • LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis);

  • Latvijas Ekonomikas attîstîbas foruma biedrs Ìirts Bçrziòð (komisijas loceklis).

Komisijâ iekïauti arî novçrotâji ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne-Íîle un Baltijas Korporatîvâs pârvaldîbas institûta Latvijas pârstâvniecîbas vadîtâjs Andris Grafs.

Ðodien izsludinâtais ir atkârtots konkurss uz ðo LTV valdes locekïa amatu. Saskaòâ ar iepriekðçjâs nominâcijas komisijas ziòojumu, konkursam uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos bija pieteikuðies divi pretendenti. Pçc iepazîðanâs ar iesniegtajiem dokumentiem un intervijâm, nominâcijas komisija nolçma uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos nevirzît nevienu no pretendentiem un ieteica NEPLP rîkot atkârtotu konkursu.

24. februâra sçdç NEPLP pieòçma vienbalsîgu lçmumu nesludinât konkursu uz LTV valdes priekðsçdçtâja amata vietu un pagarinât lîgumu ar esoðo LTV valdes priekðsçdçtâju Ivaru Belti uz nâkamajiem pieciem gadiem. NEPLP 5. aprîïa sçdç pieòçma lçmumu atzît Sergeju Òesterovu par konkursa uzvarçtâju uz LTV valdes locekïu amatu programmu attîstîbas jautâjumos.

Administratîvi soda "TV Serviss"

NEPLP pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA "TV Serviss" par informâcijas nesniegðanu - TV programmu nelikumîgu retranslçðanu (iesniegumus par programmu retranslâciju bez attiecîgu lîgumu noslçgðanas no SIA "TV3 Latvia" un SIA "Latvijas Neatkarîgâ televîzija" NEPLP saòçma 2015. gada vasarâ). Uz NEPLP pieprasîjumiem skaidrot ðo situâciju, kâ arî uz pieprasîjumiem sniegt ziòas par aktuâlo retranslçjamo programmu sarakstu, SIA "TV Serviss" atbildi nesniedza. Par konstatçtajiem pârkâpumiem NEPLP pieòçma lçmumu uzlikt SIA "TV Serviss" administratîvo sodu – naudas sodu 10 tûkstoðu eiro apmçrâ.

Izsludina konkursu radio programmas veidoðanai Liepâjâ

NEPLP pieòçma lçmumu izsludinât konkursu par apraides tiesîbu pieðíirðanu komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Liepâjâ 95,6 MHz frekvencç. Konkursa mçríis ir îstenot Elektronisko plaðsaziòâs lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlo stratçìiju 2012. – 2017. gadam un veicinât tâdu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu darbîbu, kuru darbîbas pamatnosacîjumi paredz Latvijâ veidotu programmu nodroðinâðanu latvieðu valodâ.

Konkursantiem izvirzîtas prasîbas veidot informatîvi izklaidçjoðu programmu latvieðu valodâ, vismaz 90 minûtes nedçïas raidlaika atvçlot vietçjâm un reìionâlâm ziòâm. Iesniegumi konkursâ jâiesniedz lîdz 20. maijam, pieteikumu izvçrtçðanu NEPLP veiks ne vçlâk kâ lîdz 21. jûlijam.

Groza radio apraides atïaujas

NEPLP pieòçma lçmumu apvienot SIA "Krievu Hîtu Radio" izsniegtâs apraides atïaujas vienâ apraides atïaujâ programmas ¥Krievijas Hîtu radio´ raidîðanai. NEPLP apstiprinâja grozîjumus radiostacijai izsniegtajâ apraides atïaujâ, nosakot programmas skançjumu 100% sveðvalodâ, kâ arî nosakot, ka oriìinâlraidîjumu apjoms nedçïas raidlaikâ ir vismaz 90%.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus SIA "Solergo" izsniegtajâ apraides atïaujâ programmas "Capital FM" raidîðanai.

NEPLP pieòçma lçmumu atbalstît AS "Radio SWH" nacionâlâ tîkla paplaðinâðanu, nosakot, ka nacionâlâ tîkla paplaðinâðana programmai "Radio SWH Plus" iespçjama izmantojot frekvenci 97,9 MHz Lielvârdç.

NEPLP pieòçma lçmumu atbalstît SIA "Mans Radio" (programma "Radio TEV") reìionâlâ tîkla paplaðinâðanu, nosakot, ka reìionâlâ tîkla paplaðinâðana iespçjama izmantojot frekvenci 88,9 MHz Liepâjâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.