August 03 2020 21:15:23
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Sabiedriskâ labuma tests: saglabâjas augsta auditorijas apmierinâtîba un uzticçðanâs LTV un LR saturam
NEPLP ziņasLatvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas (LTV) skatîtâji un Latvijas Radio (LR) klausîtâji – ir novçrtçjuði pozitîvâs pârmaiòas, kas gada laikâ notikuðas abu sabiedrisko mediju veidotajâ saturâ, apliecina "GfK" veiktais LTV un LR zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjums. Apmierinâtîbas indekss ar LTV saturu saglabâjies 75% lîmenî (regulârie LTV skatîtâji, kuri skatâs kâdu no LTV kanâliem vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar LR saturu sasniedz 86% (regulârie LR klausîtâji, kuri klausâs kâdu no LR programmâm vismaz reizi nedçïâ).

Augsta ir arî uzticçðanâs Latvijas sabiedriskajiem medijiem – uzticçðanâs indekss LTV sasniedz 72% (regulârie LTV skatîtâji), bet uzticçðanâs indekss LR ir 82% (regulârie LR klausîtâji).

«Auditorijas apmierinâtîba un uzticçðanâs mediju veidotajam saturam ir viens no svarîgâkajiem râdîtâjiem, lai novçrtçtu LTV un LR, kâ arî komerctelevîziju, kas pilda sabiedrisko pasûtîjumu, sniegumu. Papildus informâcijai par mediju saimniecisko darbîbu un atskaitçm par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, sabiedriskâ labuma tests râda, kâ sabiedrisko mediju veidoto saturu vçrtç LTV un LR nozîmîgâkais uzraugs – skatîtâji un klausîtâji. Esmu gandarîta, ka pçtîjuma dati liecina par sabiedrisko mediju auditorijas nostabilizçðanos, augstu uzticçðanos LTV un LR veidotajam saturam, kâ arî sniedz mums nozîmîgu informâciju sabiedriskâ pasûtîjuma plânoðanai,» saka NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

«Vçlamies uzsvçrt, ka minçtais pçtîjums ir pietiekoði plaðs un aptver ne tikai apmierinâtîbu ar saturu. Tajâ ir mçrîtas arî zîmolu raksturojoðâs ðíautnes un citi parametri, kas ir bûtiskas vadlînijas visaptveroða darba plâna izstrâdei un darbîbas pilnveidoðanai. Patîkami ir redzçt, ka atseviðíâs mums îpaði svarîgâs kategorijâs pçc vairâku gadu mçrítiecîga darba parâdâs pirmie pozitîvie rezultâti,» uzsver VSIA ´Latvijas Televîzija¡ valdes priekðsçdçtâjs Ivars Belte.

Sabiedriskâ labuma tests tika veikts ðâ gada februârî un martâ, aptaujâjot 2000 iedzîvotâjus visâ Latvijâ (vecumâ no 15 lîdz 74 gadiem). Ðâds pçtîjums tiek organizçts katru gadu, tâ mçríis ir noskaidrot auditorijas apmierinâtîbas un uzticçðanâs sabiedriskajiem medijiem dinamiku. Sabiedriskâ labuma testi ir plaði izplatîta prakse visâ pasaulç, lai noskaidrotu cilvçku viedokli par sabiedrisko mediju darbîbas kvalitâti, gûtu priekðstatu par auditorijas vçlmçm.

LTV skatîtâji visvairâk skatâs ziòas, filmas un sporta pârraidesLîdzīgi kā 2014. un 2015. gadā iedzīvotāji, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, ir būtiski apmierinātāki ar tās saturu, nekā tie, kuri skatās LTV retāk. 2016. gada sākumā iknedēļas skatītāju vērtējums par LTV kanālu saturu nav būtiski mainījies, saglabājot 2015. gada sākumā sasniegto pieaugumu – ar LTV piedāvāto saturu kopumâ ir apmierināti 75% no tiem, kuri skatās LTV vismaz reizi nedēļā, liecina ´GfK¡ pçtîjuma rezultâti.

Latvijas iedzīvotāji, kuri pazīst LTV1 vai LTV7, ðajos televīzijas kanālos visvairāk skatās ziņas (73%), ārzemju filmas (47%) un sporta pārraides (43%).

LTV1 ir noturējis 2015. gadā sasniegto zīmola pievilcības pieaugumu iknedēļas skatītāju auditorijā (2016.g. 71 punkts, 2015.g. 70 punkti), kas liecina par īstenoto aktivitāðu atbilstību skatītāju interesēm.

LTV1 iknedēļas skatītāju sniegtais vērtējums par LTV1 ir kļuvis izteiksmīgāks, salīdzinot ar 2015. gadu. LTV1 skatītāju vērtējumā stiprās puses joprojām ir tas, ka TV kanāls ceļ iedzīvotāju paðapziņu un lepnumu par savu valsti, palīdz izglītoties un attīstīties, labi informē, ir zinoðs, objektīvs / patiess un ietekmē procesus Latvijas sabiedrībā. Papildus ðiem aspektiem, ðogad LTV1 tēla stiprās puses ir tas, ka LTV1 rūpējas par cilvēku ar īpaðām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un ir viedokļa līderis, liecina ´GfK¡ pçtîjuma rezultâti.

Raidījumu kvalitātes vidējais rādītājs joprojām ir no 4.1 – 3.8 (piecu punktu skalā, kur vērtējums 5 nozīmē, ka raidījums ir ļoti kvalitatīvs). Kultūras raidījumi un sporta pārraides ir novērtētas kā kvalitatīvākās (vidējais vērtējums 4.1).

No vērtētajiem LTV raidījumiem, visvairāk skatītā ir «Panorāma (ar sporta un laika ziņām)» (skatās 39% no televīzijas skatītājiem), tad seko "De Facto" (32%) un "Aizliegtais paņēmiens" (23%). No vērtētajiem LTV7 raidījumiem, skatītākais joprojām ir «Segodņa večerom» (krievu val.), kuru skatās 19% televīzijas skatītāju.Uzticēðanās LTV kanālos piedāvātajam saturam kopð 2015. gada nav būtiski mainījusies – ðobrīd 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kuri zina LTV1 vai LTV7, uzticas saturam. Līdzīgi kā ar apmierinātību, arī uzticēðanās ir augstāka iknedēļas skatītāju auditorijā (uzticas 72%) nekā starp tiem, kuri skatās retāk (uzticas 37%), kā arī latvieðu (uzticas 71%) nekā cittautieðu (uzticas 36%) auditorijā.

Latvijas Radio programmas klausâs puse no visiem radioklausîtâjiemKopumā LR aptvertā auditorija gada laikā nav bûtiski mainījusies. Līdzīgi kā pirms gada puse (51%) no radio klausītājiem Latvijā (vecumā 15-74 gadi) klausās kādu no LR radiostacijām vismaz reizi nedēļā un vismaz katram treðajam (38%) radio klausītājam LR ir iecienītākais radio, ko mēdz klausīties visbieþāk. Ņemot vērā radio tirgus sadrumstalotību, LR ir nozīmīga loma sabiedriskās domas veidoðanâ.

´GfK¡ pçtîjuma rezultâti liecina, ka apmierinātība ar LR kanālu piedāvāto saturu un klausîtâju uzticēðanās tiem ir nostabilizējusies. Pozitīvi – lēnām turpina pieaugt cittautieðu uzticēðanās LR veidotajam saturam.

Līdzīgi kā pirms gada, nedaudz vairāk kā puse klausītāju uzskata, ka LR radiostacijas kopumā pilnībā nodroðina iespēju gan izklaidēties, gan iegūt informāciju un uzzināt jaunumus. Kopumā ar ðīm iespējām ir apmierināti gandrīz visi LR klausītāji.

Auditorijas vērtējumā LR programmas ir daudzveidīgas, stiprina Latvijas nacionālo kultūru un ir augstā profesionālā līmenī.

Nedaudz ir pieaudzis to klausītāju īpatsvars, kuri piekrīt, ka LR pārstāv sabiedrības nevis valsts intereses (76% 79%).Bezmaksas apraidç esoðo komerctelevîziju vçrtçjums: TV kanâli kïuvuði atpazîstamâki, augusi uzticamîba saturam

Novçrtçjot trîs komerctelevîzijas, kas skatîtâjiem pieejamas bezmaksas virszemes apraidç un pilda sabiedrisko pasûtîjumu, secinâms, ka visaugstâko kopçjo atpazîstamîbu (53%) no tâm sasniedzis TV kanâls "RîgaTV 24", kas ir nozîmîgs palielienâjums salîdzinot ar 48% pçrn.

TV kanâls "Re:TV" sasniedzis 49% atpazîstamîbu, bet TV kanâls "Sportacentrs.com TV", kas ir jaunpienâcçjs bezmaksas virszemes apraidç, sasniedzis 21% atpazîstamîbu, liecina "GfK" aptaujas dati.

Novçrtçjot skatîtâju apmierinâtîbu ar saturu, ko piedâvâ trîs minçtâs komerctelevîzijas, secinâms, ka abiem TV kanâliem, kuri pieejami bezmaksas apraidç ilgâku laiku, apmierinâtîbas râdîtâjs ir pieaudzis. Apmierinâtîba ar "RîgaTV 24" saturu augusi no 61% pçrn lîdz 72% ðogad (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar "Re:TV" saturu augusi no 66% pçrn lîdz 81% ðogad (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ).

Pieauguði arî skatîtâju uzticçðanâs râdîtâji: "RîgaTV 24" uzticas 71% respondentu (pçrn 55%), bet "Re:TV" uzticas 79% respondentu (pçrn 70%). "Sportacentrs.com TV" veidotajam saturam uzticas 87% respondentu (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ).

AVOTS: www.neplpapdome.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM