May 31 2020 19:38:56
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Mûrniece: Atbilde hibrîdkara draudiem ir spçcîgi mediji un cieða sadarbîba
ZiņasSpçcîgi mediji un cieða valstu sadarbîba ir svarîgs priekðnoteikums, lai stâtos pretim mûsdienu hibrîdkara draudiem, ðodien Saeimâ notiekoðajâ konferencç par Baltijas reìiona droðîbu norâdîja Saeimas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece (VL-TB/LNNK).

Saeimas priekðsçdçtâja uzsvçra, ka plaðsaziòas lîdzekïu tehnoloìiskâ attîstîba nesusi jaunus izaicinâjumus arî droðîbas jomâ. Mediji var tikt izmantoti gan informâcijas sniegðanai, gan arî dezinformâcijas un propagandas izplatîðanai, vçrðoties pie sev vçlamâs auditorijas daudz âtrâk un vieglâk nekâ pagâtnç.

Valstis un daþâdi grupçjumi var izvçrst hibrîdkampaòas - likt lietâ propagandu, hibrîduzbrukumus, terora aktus un uzbrukumus kritiski svarîgai infrastruktûrai, sacîja Mûrniece, norâdot, ka droðîbas situâcijai Eiropâ ðobrîd ir daudz izaicinâjumu.

Neviena institûcija, valsts vai starptautiska organizâcija nespçj stâties pretim hibrîdapdraudçjumiem vienatnç. Tâ ir pârrobeþu problçma, kurai risinâjums meklçjams vçl cieðâkâ sadarbîbâ, reaìçjot uz jaunajiem izaicinâjumiem, uzsvçra Mûrniece.

Saeimas priekðsçdçtâja izcçla NATO Stratçìiskâs komunikâcijas izcilîbas centru un Baltijas Mediju izcilîbas centru kâ lielisku piemçru tam, kâ efektîvâk stâties pretim ðâdiem apdraudçjumiem. Tâpat Mûrniece norâdîja uz veiksmîgo un arvien pieaugoðo Latvijas sadarbîbu kiberdroðîbas jomâ ar Igauniju un Lietuvu, Ziemeïvalstîm un ASV.

«Mums jârosina informâcijas un izlûkoðanas datu ziòu apmaiòa pârrobeþu lîmenî, kâ arî jâveicina cieðâka koordinâcija. Mums jâsâk trîs Baltijas valstu lîmenî un tâdçjâdi jârâda spçcîgs piemçrs pârçjai Eiropas Savienîbai un NATO,» sacîja Saeimas priekðsçdçtâja, piebilstot, ka Eiropas Savienîbas (ES) un NATO sadarbîba, vienotîba un solidaritâte ir svarîgâka nekâ jebkad agrâk.

Mûrniece norâdîja, ka Latvija jau spçrusi bûtiskus soïus droðîbas stiprinâðanâ. Ðî gada aizsardzîbas budþets ir par 45 procentiem lielâks nekâ iepriekð. Mûrniece apliecinâja, ka valsts apòçmusies finansçjumu valsts aizsardzîbai lîdz 2018.gadam palielinât lîdz diviem procentiem no iekðzemes kopprodukta.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM