July 16 2019 13:33:15
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Jautâjumi un atbildes par Valsts kontroles revîzijas ziòojumâ ietverto informâciju.
NEPLP ziņasVK revîzijas ziòojumâ apgalvots, ka NEPLP nepietiekami kontrolç sabiedriskos medijus, to finanses. Vai tâ ir?

Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprîïa revîzijas ziòojumâ par NEPLP 2015. gada pârskatu ietvertie secinâjumi rada maldîgu priekðstatu par NEPLP darbîbu. NEPLP nepiekrît virknei secinâjumu, kas iekïauti revîzijas ziòojumâ un vçstulç VK ir detalizçti skaidrojusi savu nostâju.

NEPLP stingri noraida VK revîzijas ziòojuma secinâjumus par to, ka NEPLP it kâ neesot nodroðinâjusi efektîvu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes un pieðíirtâ finansçjuma izlietojuma uzraudzîbu. Sabiedriskâ pasûtîjuma kontroles procedûras esam vairâkkârt VK skaidrojuði, arî NEPLP vçstulç par VK revîzijas ziòojuma projektu par ðiem jautâjumiem sniegts detalizçts skaidrojums.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskâ pasûtîjuma tapðanu un pârraudzîbu – sâkot no sabiedriskâ pasûtîjuma plânoðanas un ieceru saskaòoðanas ar SKP, lîdz sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes kontrolei, kas notiek nepârtraukti. NEPLP uzrauga un ir informçta par finanðu izlietojumu, par sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðâ satura atbilstîbu plânotajam, par sabiedrisko mediju valþu darbîbu, par auditorijas apmierinâtîbu un uzticçðanos sabiedriskajiem medijiem.

Vai NEPLP ir savlaicîgi sniegusi visu informâciju VK?

Pieïaujam, ka daïa no negatîvajiem secinâjumiem varçja rasties arî NEPLP vainas dçï, proti, no NEPLP puses VK revîzijai nepiecieðamâ informâcija ne vienmçr tika iesniegta savlaicîgi un pilnâ apjomâ. Ar atbildîgo NEPLP darbinieku, kura nolaidîbas dçï VK nav savlaicîgi un pilnâ apjomâ VK iesniegta visa nepiecieðamâ informâcija, darba attiecîbas ir pârtrauktas. NEPLP apòemas turpmâk uzlabot sadarbîbu ar VK.

Par visâm revîzijas ziòojumâ iekïautajâm piezîmçm, NEPLP ir sniegusi VK savus apsvçrumus un skaidrojumus, – gan rakstiski, gan mutiski, tiekoties ar VK darbiniekiem. Ja arî kâds no dokumentiem nav bijis VK rîcîbâ vai nonâcis VK novçloti, tas nenozîmç, ka NEPLP savus pienâkumus sabiedrisko mediju pârraudzîbas jomâ nav veikusi.

Kâda îsti ir NEPLP loma sabiedrisko mediju pârraudzîbâ?

NEPLP kâ sabiedrisko mediju kapitâldaïu turçtâjs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitâte (viens finanðu jomas speciâlists) ïauj sekot lîdzi mediju darbam, païaujoties uz neatkarîgu auditoru veiktajiem gada pârskatu auditiem. Atseviðía Latvijas Televîzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) finanðu darbîbas pârbaude (ârpus NEPLP jau veiktajâm ceturkðòu revîzijâm) bûtu veicama neatkarîgi, piemçram, VK tieði revidçjot LTV un (vai) LR darbîbu.

Mediji ir specifiska darbîbas joma, kur finanðu plûsma, atskaites un citi birokrâtiskie dokumenti ir pakârtoti radoðai darbîbai. Lai sasniegtu augstvçrtîgu mâksliniecisko rezultâtu, nereti nâkas koriìçt plânus. Tâpçc rodas pârpratumi lîgumu izpildçs, sekunþu un stundu uzskaitç un finanðu dokumentos, ja tos skata tikai un vienîgi kâ ciparu virkni. NEPLP nevar savu un sabiedrisko mediju darbu pakârtot VK revîziju norises grafikam.

Kâ notiek LTV un LR kontrole?

NEPLP regulâri kontrolç sabiedrisko mediju (LTV un LR), kâ arî komercmediju darbu gan no valsts dotâcijas izlietojuma viedokïa, gan no sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes viedokïa.

Par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi ik gadu atskaitâs LTV un LR valdes, iesniedzot NEPLP pârskatu par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, vçrtçjot gan datus par auditoriju, gan par veidoto saturu, gan arî sabiedrisko mediju finansçjumu un tâ izlietoðanas efektivitâti.

Sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes kvalitâti nosaka, veicot sabiedriskâ labuma testus, kuros vçrtç datus par:

Sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPL) satura mçríiem un to îstenoðanu;
sabiedrisko EPL auditoriju dinamiku;
uzticçðanos EPL veidotajam saturam;
konkrçtu programmu atpazîstamîbu un apmierinâtîbu ar tâm;
sabiedrisko EPL reputâciju.

Sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi visa gada garumâ uzrauga NEPLP izveidota revîzijas komisija. Tâs locekïi gan kopîgi, gan atseviðíi savas kompetences ietvaros analizç saòemtos dokumentus, organizç nepiecieðamâs papildu informâcijas pieprasîðanu, konsultç un informç NEPLP. Revîzijas komisiju locekïi ir caurskatîjuði un apstiprinâjuði ikmçneða valsts budþeta lîdzekïu izlietojuma pieòemðanas – nodoðanas aktus, nepiecieðamîbas gadîjumâ pieprasot papildu informâciju vai skaidrojumus.

2015. gadâ kopâ notika 54 NEPLP sçdes, no kurâm 41 tika skatîti jautâjumi par sabiedriskajiem un komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, organizçðanu, plânoðanu vai kontroli.

Informâcija par LTV darbîbas pârraudzîbu un sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumu izpildes kontroli:

2016. gada 24. februârî Padome apstiprinâja LTV 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, kâ arî vienlaicîgi uzklausîja Revîzijas komisijas ziòojumu par LTV darbîbu 2015. gadâ kopumâ, kas tapa sadarbîbâ ar piesaistîtu konsultantu, kâ arî sçdç piedalîjâs LTV gada pârskata auditçjoðâs kompânijas SIA ´KPMG Baltics¡ pârstâvji. LTV auditçto finanðu pârskatu ir paredzçts apstiprinât 2016. gada 26. maijâ.

Atzîstam, ka saistîbâ ar bijuðâ Padomes locekïa Ginta Grûbes pilnvaru nolikðanu, atseviðíi netika skatîti 2015. gada 1. ceturkðòa saimnieciskâs darbîbas râdîtâji, bet 27. augusta Padomes sçdç tika skatîti Revîzijas komisiju ziòojumi par LR un LTV darbîbu 2015. gada 1. pusgadâ, savukârt 7. decembrî tika skatîti LR un LTV rezultatîvâs darbîbas râdîtâji 2015. gada 9 mçneðos.

Revîzijas ziòojumâ iekïautâ norâde, ka NEPLP, nenosakot izlietojuma mçríi, papildus pârskaitîja LTV valsts budþeta dotâciju EUR 134 454 apmçrâ, ir nepamatota. Ðie lîdzekïi ar NEPLP 2015. gada 27. augusta sçdes protokollçmumu tika pieðíirti LTV, lai kompensçtu virszemes bezmaksas apraides izmaksu sadârdzinâjumu, kas radâs dçï SIA ´OTV¡ programmas izieðanas no bezmaksas virszemes apraides. To esam VK skaidrojuði.

Skaidrojums par VK norâdi, kas saistîta ar LTV 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes apjomu mazâkâ apmçrâ.

Mediju satura raþoðanas specifika nosaka, ka izmaiòas stundâs, ne vienmçr ir saistîtas ar izmaiòâm naudâ un otrâdi. 2015. gada atskaitç redzam, ka finansçti tiek projekti, kuru ´stundu atskaite¡ tehniski bûs iespçjama tikai 2016. gadâ, proti, projekts tiek veidots 2015. gadâ, bet çterâ tas bûs redzams tikai 2016. gadâ.

Kâ piemçrus varam minçt Olimpiâþu atspoguïoðanas licenèu iegâdi, kur maksâjumi tiek veikti vairâkus gadus pirms raidîðanas fakta, vai, piemçram, gadu mijas lielâ ðova veidoðanu, kuras programma juridiski ¥sadalâs´ divos gados un liela raþoðanas darbu izmaksu daïa veidojas pçc raidîjuma, nâkamajâ gadâ. Vai Latvijas mçrogam lielbudþeta seriâls ´Saplçstâ krûze¡, kuru raþoja 2015. gadâ, bet çtera laiks ir 2016. gadâ, kâ arî, piemçram, citu valstu seriâli, kuri tiek pirkti gadu vai pat vairâkus gadus uz priekðu, kâ tas bija BBC seriâla ´Karð un miers¡ gadîjumâ, kad iegâde notika 2015. gadâ, bet çters – 2016. gadâ.

Komentçjot VK publiski pausto viedokli par sabiedriskâ pasûtîjuma neizpildi 2015. gadâ par 421 stundu, vçlamies uzsvçrt, ka Sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes atskaitç viss augstâk minçtais ir skaidrots un NEPLP ir akceptçjusi LTV 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi.

Padome savas kompetences ietvaros ir pârliecinâjusies, ka finanses izlietotas LTV vajadzîbâm atbilstoði Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ pieïaujamajam valsts budþeta dotâcijas izlietojumam.

Skaidrojums par finanðu izlietojumu sadaïâ ´Citi izdevumi¡.

Kâ jau esam VK informçjuði, LTV 2015. gada sabiedriskâ pasûtîjuma Pielikuma Nr. 1. sadaïâ ´Citi izdevumi¡ ir iekïautas LTV filmu slejas un mçrídotâcijas, kas saistîtas ar raidîjumu pieejamîbas nodroðinâðanu, nosakot raidîjumu hronometrâþu 1469,7 stundas un paredzamâs izmaksas EUR 1 075 196 apmçrâ. Ðîs sadaïas aktivitâðu faktiskâs izmaksas 2015. gadâ bija EUR 1 154 347,16, kas par 79 151,16 eiro pârsniedz plânotâs izmaksas. Vienlaicîgi, filmu sleju pirmizrâþu raidapjoms 2015.gadâ sasniedza 1680 stundas, kas par 210,3 stundâm pârsniedz plânoto raidîjumu hronometrâþu.

Par LR darbîbas pârraudzîbu un sabiedriskâ pasûtîjuma uzdevumu izpildes kontroli:

Padome 2016. gada 14. aprîïa sçdç skatîja un apstiprinâja LR sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi un tâ finanðu râdîtâjus 2015. gadâ, bet sabiedriskâ pasûtîjuma finanðu darbîba râdîtâji par 2015. gadu jau kopð 2016. gada 19. janvâra bija NEPLP rîcîbâ. Padome to âtrâk nevarçja skatît sçdç, jo LR valde nebija iesniegusi atskaiti par sabiedriskâ pasûtîjuma saturisko pusi. Par ðo situâciju jau informçjâm iepriekð. Neskatoties uz to, Padome arî òçma vçrâ vienu bûtisku argumentu (sabiedriskâ labuma tests) termiòa neievçroðanai, un pagarinâja sabiedriskâ pasûtîjuma iesniegðanu lîdz aprîlim, tas ïâva sabiedriskâ pasûtîjuma atskaitç iekïaut SIA ´GFK Latvija¡ neatkarîgo ekspertîzi – sabiedriskâ labuma testa rezultâtus, kas kopumâ gan Padomei, gan sabiedrîbai sniedz pilnvçrtîgu ieskatu par LR sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi 2015. gadâ.

Jau kopð 2016. gada 19. janvâra NEPLP rîcîbâ ir LR finanðu darbîba râdîtâji 2015. gadâ. NEPLP rîcîba nekâdi neliecina par kontroles trûkumu, kâ arî finanðu dokumentu esamîba ïâva veikt finanðu izlietojumu pârbaudi (kaut vai provizorisku), un ðajâ situâcijâ nav korekti norâdît, ka Padome nav kontrolçjusi un nepârzin LR dotâcijas izlietojumu.

Vai tiesa, ka NEPLP nebija sagatavojusi revîzijas komisijas ziòojumus?

NEPLP sekretariâta darbiniece, kurai bija uzdots sagatavot revîzijas komisijas ziòojumus, tos nebija korekti noformçjusi, bet tas nenozîmç, ka nav noticis revîzijas komisiju darbs! Visi minçtie ziòojumi ðobrîd ir sagatavoti.

VK piezîmes skar arî komercmedijus. Arî tie pilda sabiedrisko pasûtîjumu. Kâ notiek komercmediju kontrole?

NEPLP nepiekrît VK revîzijas ziòojumâ iekïautajiem secinâjumiem par komerciâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma kontroli un uzraudzîbu.

Piemçram, NEPLP nepiekrît revîzijas ziòojumâ norâdîtajam, ka NEPLP nav sasaucis nevienu lîgumu izpildes kontroles sapulci. Tâ, 2015. gada 19. novembra sçdç tika uzaicinâti gan eksperti, kas sniedz atzinumus par komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, gan arî paði komersanti.

Par nozari atbildîgie Padomes locekïi uztur nepârtrauktu kontaktu ar komersantiem. Tiem tiek sniegta informâcija, saistîbâ ar regulârajiem (reizi ceturksnî) saòemtajiem ekspertu atzinumiem.

NEPLP Monitoringa centra 1. ceturkðòa plânâ tika ietvertas visu komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu, kas pilda sabiedrisko pasûtîjumu, darbîbas pârbaudes, t.sk. pârbaudes uzòemto saistîbu ietvaros. Pârbaudçs pârkâpumi vai lîgumu neizpildes pazîmes netika konstatçtas, lîdz ar to atseviðíu sapulèu sasaukðana nebija nepiecieðama.

Gan 2015. gadâ, gan 2016. gadâ Padome pasûtîja neatkarîgus pçtîjumus par virszemes bezmaksas apraidç esoðo televîziju sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi. Arî ðo pçtîjumu rezultâti apliecina, ka sabiedriskais pasûtîjums tiek pildîts, sasniedz tam noteiktos uzstâdîjumus, lîdz ar to Padome neredzçja nepiecieðamîbu regulârâm sapulcçm, bet tas kopumâ apliecina sistemâtisku, plânotu un koordinçtu kontroles mehânismu.

Kâpçc pçrn esat pârmaksâjuði par SIA ´Lietiðíâ Latgale¡ pakalpojumiem?

SIA ´Lietiðíâ Latgale¡ 2015. gadâ pilnâ apmçrâ neizpildîja komerciâlajiem elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim uzticçto sabiedrisko pasûtîjumu (pasûtîjums netika izpildîts 2102 eiro apmçrâ, nesagatavojot raidîjumus 117 minûðu apjomâ), jo pirmajâ nedçïâ pçc lîguma noslçgðanas fiziski nebija iespçjams uzsâkt raidîjumu translâciju, savukârt gada nogalç raidîjumu translçðanas laiki iekrita svçtku laikâ.

NEPLP ir vienojies ar SIA ´Lietiðíâ Latgale¡, ka sabiedriskais pasûtîjums attiecîgajâ apjomâ tiks izpildîts 2016. gadâ.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP VK Kašķi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.