December 13 2018 13:10:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: VK revîzijas ziòojumâ iekïauta neprecîzi interpretçta informâcija.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nepiekrît vairâkiem Valsts kontroles (VK) 2016. gada 29. aprîïa revîzijas ziòojumâ par NEPLP 2015. gada pârskatu ietvertajiem secinâjumiem, jo tie rada maldîgu priekðstatu par NEPLP darbîbu. NEPLP savus argumentus par revîzijas ziòojumâ iekïautajiem secinâjumiem ir detalizçti skaidrojusi vçstulç VK, kâ arî tiekoties ar VK darbiniekiem.

´NEPLP stingri noraida VK revîzijas ziòojuma secinâjumu par to, ka NEPLP it kâ neesot nodroðinâjusi efektîvu sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes un pieðíirtâ finansçjuma izlietojuma uzraudzîbu. NEPLP rîcîbâ nav informâcijas par to, kâ ðâds priekðstats ir radies, sabiedriskâ pasûtîjuma kontroles procedûras esam vairâkkârt VK skaidrojuði, arî NEPLP vçstulç par VK revîzijas ziòojuma projektu par ðiem jautâjumiem sniegts detalizçts skaidrojums,¡ uzsver NEPLP priekðsçdçtâja Aija Dulevska.

NEPLP ir veicis un turpina veikt sabiedriskâ pasûtîjuma tapðanu un pârraudzîbu – sâkot no sabiedriskâ pasûtîjuma plânoðanas un ieceru saskaòoðanas ar Sabiedrisko konsultatîvo padomi, lîdz sabiedriskâ pasûtîjuma izpildes kontrolei, kas notiek nepârtraukti. NEPLP uzrauga un ir informçta par finanðu izlietojumu, par sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros tapuðâ satura atbilstîbu plânotajam, par sabiedrisko mediju valþu darbîbu, par auditorijas apmierinâtîbu un uzticçðanos sabiedriskajiem medijiem.

Sîkâk par to, kâ notiek sabiedrisko mediju vçrtçðana, lûdzu, lasiet ðeit.

NEPLP pieïauj, ka daïa no VK revîzijas ziòojuma secinâjumiem varçja rasties arî NEPLP vainas dçï, proti, no NEPLP puses VK nepiecieðamâ informâcija ne vienmçr tika iesniegta savlaicîgi un pilnâ apjomâ. Ar atbildîgo NEPLP darbinieku, kura nolaidîbas dçï VK nav savlaicîgi un pilnâ apjomâ VK iesniegta visa nepiecieðamâ informâcija, darba attiecîbas ir pârtrauktas. NEPLP apòemas turpmâk uzlabot sadarbîbu ar VK un aicina arî sabiedrisko mediju vadîbu atbildîgi izturçties pret dokumentu iesniegðanas termiòiem.

NEPLP augsti vçrtç VK ieteikumus, kas ietverti ziòojumâ un centîsies tos ieviest, lai sekmçtu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares pârraudzîbas efektivitâti.

´NEPLP kâ sabiedrisko mediju kapitâldaïu turçtâjs pilda uzrauga funkcijas un Padomes kapacitâte (viens finanðu jomas speciâlists) ïauj sekot lîdzi mediju darbam, païaujoties uz neatkarîgu auditoru veiktajiem gada pârskatu auditiem,¡ piebilst A. Dulevska. Turklât, jâòem vçrâ, ka mediji ir specifiska darbîbas joma, kur finanðu plûsma, atskaites un citi dokumenti ir pakârtoti radoðai darbîbai. ´Lai sasniegtu augstvçrtîgu mâksliniecisko rezultâtu, nereti nâkas koriìçt plânus. Tâpçc rodas pârpratumi lîgumu izpildçs, sekunþu un stundu uzskaitç un finanðu dokumentos, ja tos skata tikai un vienîgi kâ ciparu virkni.¡

Papildu informâcija ðeit.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP VK Kašķi 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on May 17 2016 14:19:15
Sen ðito kantori vajadzçja reorganizçt, papildus saucot pie atbildîbas tos, kuru dçï tiek izðíiesta nauda. Vienmer ðajâ nozarç ir bijusi augsta korupcija un "savçjo" lobçðana.Angry
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.