October 24 2020 17:59:10
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju ceļvedis
Legacy SAT - Ieskats satelītu televizijas vēsturē
IBM Kolekcija - Projekts kurā tiek tīrīta un restaurēta IBM ražotāja tehnika.
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Krâslavas mçrs sûdzas par slikto Latvijas TV un radio kanâlu uztveramîbu pierobeþâ.
TV ziņasSliktâs apraides dçï daudziem Krâslavas novada iedzîvotâjiem jau gadiem nav iespçjas klausîties un skatîties populârus Latvijas radio un televîzijas kanâlus, ðodien Daugavpilî notikuðâs Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas locekïu un Latgales paðvaldîbu vadîtâju tikðanâs laikâ sacîja Krâslavas novada domes priekðsçdçtâjs Gunârs Upenieks (ZZS).

Sanâksmç tika spriests par Latgales informatîvâs telpas stiprinâðanu, un Upenieks tajâ retoriski vaicâja, ko lai viòð atbild «kârtçjâs slçdzamâs pierobeþas lauku skolas skolçnu vecâkiem, kas, (..) ieraduðies pârrunât turpmâko rîcîbu saistîbâ ar savu bçrnu izglîtoðanu, pie viena apjautâjas, kad beidzot varçs uztvert «Latvijas Radio 2»».

Lai arî apraides speciâlists pasâkuma dalîbniekiem apgalvoja, ka Latvijas radio un televîzijas uztverðana ir nodroðinâta vairâk nekâ 99% valsts teritorijas vairâk nekâ 99% valsts iedzîvotâju, paðvaldîbu vadîtâji norâdîja uz trûkumiem ðajâ jomâ.

Savukârt Aglonas novada domes priekðsçdçtâja Helçna Streiíe vçrsa klâtesoðo uzmanîbu uz pârâk lielo negatîvismu plaðsaziòas lîdzekïu izplatâmâs informâcijas saturâ. «Ja vecâkâs paaudzes cilvçkiem varbût jau ir izveidojusies sava vçrtîbu sistçma, tad kâ lai audzina valsts mîlestîbu un patriotismu jaunâkajai paaudzei, ja ikdienas televîzijâ un radio dominç «sliktâs ziòas»,» neizpratni pauda Streiíe.

Aglonas novada paðvaldîbas vadîtâja vçrsa uzmanîbu arî uz tâdiem jautâjumiem kâ þurnâlistu çtika un informâcijas kontroles trûkums sociâlajos tîklos, kur var tikt publicçta jebkâda informâcija, ieskaitot klajus melus un lamu vârdus, un neviens par to netiek saukts pie atbildîbas.

Daugavpils pilsçtas domes priekðsçdçtâja vietnieks Jânis Dukðinskis piedâvâja apsvçrt iespçju Latvijas iedzîvotâjiem aktuâlo informâciju izvietot arî Latvijâ translçto kaimiòvalstu televîzijas kanâlu informatîvajos blokos.

Latgales plânoðanas reìiona administrâcijas vadîtâja Iveta Maïina vçrsa klâtesoðo uzmanîbu uz to, ka Latgales paðvaldîbu vadîtâjiem bieþi ir problçmas atrast iespçju paust savu viedokli centrâlajos mçdijos, nereti par ðâdu iespçju tiekot pieprasîta samaksa, kas neesot godîgi, jo lîdzekïi valsts finansçto masu mediju uzturçðanai tiek òemti no visu valsts iedzîvotâju nodokïiem. Savukârt uzstâjîgâkiem Latgales paðvaldîbu pârstâvjiem reizçm tiekot pârmesta iejaukðanâs ziòu saturâ.

Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka aicinâja Latgales paðvaldîbu vadîtâjus paðiem izrâdît lielâku iniciatîvu, lai viòi tiktu uzklausîti un varçtu paust savu viedokli centrâlajos medijos.

Savukârt Latgales plânoðanas reìiona Attîstîbas padomes priekðsçdçtâja un Ludzas novada domes priekðsçdçtâja Alîna Gendele pauda cerîbu, ka ðodienas sarunai bûs arî reâls rezultâts, proti, tiks veikts konkrçts darbs situâcijas uzlaboðanai, kâ arî informatîvâ saikne starp valsti un reìioniem kïûs cieðâka.

Jau vçstîts, ka Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ðodien un rît apmeklç Daugavpils, Ludzas, Zilupes un Ciblas novadus, lai spriestu par Latgales informatîvâs telpas stiprinâðanu, îpaðu uzmanîbu veltot jautâjumam par nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pieejamîbu reìionâ, seviðíi pierobeþâ.

«Dosimies uz pierobeþu, lai tiktos ar vietçjiem iedzîvotâjiem un amatpersonâm un paði savâm acîm pârliecinâtos par nacionâlo mediju pieejamîbu. Svarîgi meklçt veidus, kâ stiprinât pierobeþâ pieejamo mediju kvalitâti un iedzîvotâju vçlmi tos patçrçt, jo tehniska plaðsaziòas lîdzekïu pieejamîba pati par sevi neko neatrisinâs,» iepriekð uzsvçra komisijas priekðsçdçtâja Inese Laizâne (VL-TB/LNNK).

Viòa norâda, ka pierobeþâ medijiem îpaði sîvi nâkas konkurçt ar Krievijas medijiem, kas ne vienmçr nodroðina objektîvu un Latvijai labvçlîgu informâciju.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tumblr
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Vajadzēs gan ielogoties lai komentētu.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Es nezinu...No viena...
· Biju pagaišgad Vācij...
· Protams. Daļai cilvē...
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Viesi Onlainā: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Jaunākais lietotājs: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

ParoleFacebook login

Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Bullet icon Nav ne jausmas. Varētu...
Bullet icon HF dipoliņš arī uzkari...
Bullet icon Pateicos, Vladimir! 73!
Bullet icon Maksimālais starojums ...
Bullet icon Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Saules mikro elektrostacija
Saules mikro elektro...
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM