December 10 2018 18:35:07
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Par LTV valdes locekli finanðu vadîbas jautâjumos apstiprinâts Ivars Priede.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 24. maija sçdç par VSIA ¥Latvijas Televîzija´ (LTV) valdes locekli finanðu vadîbas jautâjumos apstiprinâja Ivaru Priedi, kuru uz ðo amatu bija ieteikusi virzît LTV valdes locekïa kandidâtu nominâcijas komisija.

Lîdz ðim Ivars Priede ir strâdâjis SIA izdevniecîba ¥Dienas Þurnâli´ (kâ finanðu direktors un kâ direktores vietnieks), SIA ¥Wondermax Sales´ (kâ finanðu attîstîbas vadîtâjs), SIA ¥Lattelecom´ (biznesa kontrolieris), AS ¥Aldaris´ (biznesa analîzes departamenta vadîtâjs), AS ¥Cçsu alus´ (finanðu un administratîvais direktors, valdes priekðsçdçtâja vietnieks), SIA ¥House of Prince Riga´ (finanðu menedþera asistents).

Ivars Priede ir ieguvis ekonomikas zinâtòu maìistra grâdu starptautisko ekonomisko sakaru vadîðanâ (RTU Inþenierekonomikas un vadîbas fakultâte), kopð 2004. gada viòð ir Lielbritânijas zvçrinâtu grâmatveþu asociâcijas biedrs.

Uz LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amatu bija pieteikuðies seði pretendenti.

LTV valdes locekïa finanðu vadîbas jautâjumos amata kandidâtu nominâcijas komisijâ strâdâja NEPL Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Íezbere (komisijas vadîtâja), NEPL Padomes priekðsçdçtâja Aija Dulevska (komisijas locekle), Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes loceklis Arturs Vaiders (komisijas loceklis), LR MK Pârresorsu koordinâcijas centra deleìçtais pârstâvis Vladislavs Vesperis (komisijas loceklis), finansists, ´Swedbank¡ valdes loceklis Ìirts Bçrziòð (komisijas loceklis). Komisijâ bija iekïauti arî novçrotâji ar padomdevçja tiesîbâm – LTV arodbiedrîbu pârstâve Agita Câne-Íîle un Baltijas Korporatîvâs pârvaldîbas institûta Latvijas pârstâvniecîbas vadîtâjs Andris Grafs.

Kâ jau ziòots, NEPLP 5. aprîïa sçdç par konkursa uzvarçtâju uz LTV valdes locekïa amatu programmu attîstîbas jautâjumos atzina Sergeju Òesterovu. Uz LTV valdes locekïa amatu finanðu vadîbas jautâjumos NEPLP 21. aprîlî pieòçma lçmumu izsludinât jaunu konkursu.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.