July 16 2019 13:24:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Apstiprina LTV un LR gada pârskatus
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 26. maija sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) un VSIA "Latvijas Radio" (LR) 2015. gada pârskatus. Abiem sabiedriskajiem medijiem 2015. gadâ ir izdevies izpildît tiem izvirzîtos uzdevumus, kas skar auditorijas sasniegðanu un apmierinâtîbu ar LTV un LR veidoto saturu.

LTV ar jaudîgu saturu piesaista auditoriju


2015. gadâ LTV1 ir bijis otrs skatîtâkais kanâls Latvijâ ar 9,7% lielu skatîðanâs laiku. Bûtiski un iepriecinoði ir tas, ka izdevies palielinât ekonomiski aktîvo iedzîvotâju daïu LTV1 skatîtâju auditorijâ (vecuma grupa 35-64), tâ augusi uz jaunâkas auditorijas rçíina. Sabiedriskâ labuma testa (LTV un LR zîmolu, raidîjumu un auditorijas pçtîjumu veica "GfK") rezultâti apliecina, ka apmierinâtîbas indekss ar LTV saturu saglabâjies 75% lîmenî (regulârie LTV skatîtâji), bet uzticçðanâs indekss LTV sasniedz 72% (regulârie LTV skatîtâji).

LTV 2015. gada laikâ ir pilnveidojusi tâs organizatorisko struktûru un programmu piedâvâjumu ar mçríi uzlabot raidîjumu kvalitâti sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Lai nodroðinâtu LTV programmu pilnvçrtîgu un kvalitatîvu sagatavoðanu, 2014. gadâ LTV uzsâka un 2015. gadâ turpinâja ilgtermiòa satura produktu plânoðanu un realizâciju, kuri çterâ parâdîsies ðogad vai turpmâkajos gados.

Pildot sabiedriskâ medija misiju, 2015. gadâ LTV akcentu lika uz oriìinâlraidîjumu veidoðanu, – sâkot no Ziòu dienesta pçtnieciskâs þurnâlistikas eksperimenta "Operâcija "Bistro Frics"" lîdz seriâlam "Mâja pie ezera."

Sekojot lîdzi tehnoloìiju izraisîtajâm globâlajâm pârmaiòâm mediju industrijâ, LTV palielinâja satura pieejamîbu, attîstot savu darbîbu interneta platformâ gan ar aktîvu komunikâciju sociâlajos tîklos, gan ievieðot sabiedrisko mediju atskaòotâju RE! (http://replay.lsm.lv/lv/), gan palielinot satura apjomu LSM.LV.

Ievçrojamais televîzijas un interneta satura apjoma pieaugums, kâ arî daudzveidîbas un kvalitâtes uzlaboðanâs atspoguïojas LTV finanðu pârskatâ un râdîtâjos, proti, pçrn par 1,3 miljoniem eiro (7,9%) ir pieauguðas pârdotâs produkcijas raþoðanas izmaksas. LTV pçrn ir izdevies samazinât administrâcijas izmaksas (par 4,9%), kas atspoguïo 2013. gadâ aizsâkto pârmaiòu rezultâtu, gan arî efektivitâtes uzlaboðanu un prioritâtes maiòu izmaksu struktûrâ, proporcionâli vairâk lîdzekïu atvçlot LTV pamatdarbîbai, t.i. saturam televîzijâ un internetâ. 2015. gadu LTV ir noslçgusi ar zaudçjumiem 1,19 miljonu eiro apmçrâ, kas veidojas gan raþoðanas izmaksu pieauguma dçï, gan arî tâpçc, ka daïa no pçrn saraþotâ satura un (vai) iegâdâtajiem raidîjumiem (licencçm) tiek demonstrçti ðogad. 2015. gada zaudçjumi nerada finanðu riskus veiksmîgai LTV darbîbas turpinâðanai 2016. un turpmâkajos gados, jo tie tiks segti no iepriekðçjo periodu uzkrâjumiem un 2013. gada peïòas.

SIA "KPMG Baltics" ir sniedzis atzinumu, ka LTV finanðu pârskats sniedz patiesu un skaidru priekðstatu par LTV finansiâlo stâvokli 2015. gada 31. decembrî, kâ arî par tâs darbîbas finanðu rezultâtiem un naudas plûsmâm 2015. gadâ.

LR – nozîmîgs sabiedriskâs domas veidotâjs


Neraugoties uz mediju konverìences procesu rezultâtâ arvien pieaugoðo konkurenci par klausîtâju uzmanîbu, LR pçrn ir izdevies panâkt auditorijas pieaugumu lîdz 643 tûkstoðiem klausîtâju (2014. gadâ 632 tûkstoði, sezonâli izlîdzinâts vidçjais klausîtâju skaits, TNS dati), nodroðinot 37,4% radio klausîðanâs laika tirgus daïu (TNS, sezonâli izlîdzinâti dati pârskata periodâ). Klausîtâji ir novçrtçjuði pârmaiòas, kas gada laikâ veiktas LR veidotajâ saturâ – pçc ´GfK¡ pçtîjuma rezultâtiem apmierinâtîba ar LR saturu ir 86% to klausîtâju vidû, kas klausâs kâdu no LR programmâm vismaz reizi nedçïâ, tâpat augsts ir kopçjais uzticçðanâs indekss LR – 82%.

Latvijas Radio ir saglabâjis nozîmîgu lomu Latvijas informatîvâs telpas uzturçðanâ un sabiedriskâs domas veidoðanâ. Aptuveni puse (51%) no radio klausîtâjiem (vecumâ no 15 lîdz 74 gadiem) klausâs LR vismaz reizi nedçïâ un vismaz katram treðajam (38%) radio klausîtâjam kâda no LR programmâm ir iecienîtâkais radio, ko mçdz klausîties visbieþâk. Gada laikâ augusi arî cittautieðu uzticçðanâs LR veidotajam saturam.

Paralçli satura raþoðanai, LR pçrn aktîvi piedalîjâs daþâdu ârpusçtera aktivitâðu organizçðanâ, paplaðinot auditorijas iesaistes iespçjas un nodroðinot jauna, atvasinâta satura radîðanu, kas izmantojams gan raidîjumu veidoðanai, gan multimediâlam piedâvâjumam digitâlâ vidç (raidîjumu producçðana tieðraides vietâs Rçzeknç un Daugavpilî, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svçtku studija pilsçtvidç, sociâlâs atbildîbas kampaòa "Dod pieci!" u.c.).

LR turpinâja sabiedriskâ medija îpaðo uzdevumu runât par tçmâm, kas nepietiekami tiek atspoguïotas komerciâlajos plaðsaziòas lîdzekïos. Kvalitatîvi un daudzpusîgi atainotas kultûras norises, pastâvîga vçrîba tika pievçrsta cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm, sabiedrîbas sociâlajai un pilsoniskajai atbildîbai, tâpat Latvijâ nozîmîgu personîbu portretçjumiem, latvieðu autoru darbu iestudçjumiem un atskaòojumiem. Pçrn tika paplaðinâts pçtniecisko un analîtisko materiâlu apjoms LR programmu saturâ.

LR neto apgrozîjums 2015. gadâ bija 8,87 miljoni eiro, valsts dotâcija 2015. gadâ veidoja 82% no LR neto apgrozîjuma. LR raþoðanas izmaksas salîdzinot ar 2014. gadu ir pieauguðas par 73 tûkstoðiem eiro. LR 2015. gadu noslçgusi ar zaudçjumiem 15,9 tûkstoðu eiro apmçrâ (pçc nodokïu nomaksas).

SIA ´Deloitte Audits Latvia¡ ir sniedzis atzinumu, ka LR finanðu pârskats sniedz patiesu un skaidru priekðstatu par LR finansiâlo stâvokli 2015. gada 31. decembrî.

Apstiprina grozîjumus apraides atïaujâ un sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi


NEPLP 26. maijâ apstiprinâja grozîjumus elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa SIA "Media 360" izsniegtajâ apraides atïaujâ, nomainot programmas nosaukumu no "360TV Dinamo" uz "360TV Maratons".

NEPLP apstiprinâja komerciâlajam elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA "TV Latvija" nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma daïas izpildi 2016. gada aprîlî.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV LR LSM 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.