December 10 2018 17:56:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Apstiprina NEPLP jaunâs politikas iniciatîvas
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 1. jûnija sçdç apstiprinâja jaunâs politikas iniciatîvas nâkamajiem trim gadiem, kas vçrstas uz elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbu.

Starp prioritârâm iniciatîvâm, kam nâkamajos gados nepiecieðams finansçjums, izceltas jaunas sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes izveidoðana, kuras kompetencç ir Latvijas sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu pârvaldîba un sabiedriskâ pasûtîjuma nodroðinâðana; Latgales multimediju studijas darbîbas nodroðinâðana atbilstoði mçríiem, kas definçti Nacionâlâs identitâtes, pilsoniskâs sabiedrîbas un integrâcijas politikas pamatnostâdòu plânâ 2012. – 2018. gadam; Latgales satura stiprinâðana sabiedriskajos medijos (atbilstoði NEPLP Latgales elektronisko mediju programmai); papildu finansçjums Olimpisko spçïu raidtiesîbu iegâdei; multimediju satura stiprinâðana jaunieðu un ekonomisku aktîvu iedzîvotâju auditorijai krievu valodâ; raidîjumu pieejamîbas veicinâðana skatîtâjiem ar îpaðâm vajadzîbâm; autortiesîbu maksâjumi kolektîvâ pârvaldîjuma aìentûrâm un citas.

NEPLP vçrtç komercmediju paveikto

NEPLP 1. jûnija sçdç uzklausîja ekspertu vçrtçjumu par elektroniskajiem komercmedijiem nodotâ sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi ðâ gada pirmajâ ceturksnî.

Novçrtçjot "Re:TV" veidotos raidîjumus "Latvijas stâsti. Personîbas", "Latvijas stâsti. Iedvesmai!" un "Re:TV Intervija", SIA 'HansaMedia" valdes locekle Gundega Tabaka norâda, ka minçtie raidîjumi atbilst sabiedriskâ pasûtîjuma mçríiem un uzdevumiem. G. Tabaka uzsver, ka "Re:TV" raidîjumos izdevies izveidot vidi brîvâm un viedokïu ziòâ daudzveidîgâm diskusijâm par sabiedrîbai bûtiskiem jautâjumiem, kâ arî veicinât daþâdu sabiedrîbas grupu pârstâvju lîdzdalîbu programmu un raidîjumu satura veidoðanâ.

Viòasprât, slavçjama ir raidîjumu veidotâju pieeja, izvçloties tâdus sarunu biedrus, kuri ikdienâ nav publiskâs mediju telpas dalîbnieki. «Tiek râdîti îstie darba darîtâji, kuriem svarîgs ir pats darba process, nevis spozme,» savâ atzinumâ par sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi norâda G. Tabaka. Eksperte raidîjuma veidotâjiem iesaka papildus jauniem þurnâlistiem piesaistît arî nobrieduðâkus raidîjumu vadîtâjus, kuri piesaistîtu skatîtâjus ar personisko pieredzi un harizmu.

TV reþisors, producents un lektors Arvîds Babris, kurð vçrtçja "Sportacentrs.com TV´ (SIA "4.vara") veikumu, savâ atzinumâ norâda, ka ðîs televîzijas veidotie raidîjumi atbilst sabiedriskâ pasûtîjuma prioritâtçm un plânam. A. Babris uzsver, ka medijs «aizpilda bûtisku niðu Latvijas sporta dzîves atspoguïoðanâ iedzîvotâjiem: tiek aptverti sporta veidi un turnîri, kas nerada interesi t.s. lielo kanâlu programmu politikâ.» Eksperts uzskata, ka ðîs televîzijas stiprâ puse ir kompetents, precîzs un daudzpusîgs raidîjumu redaktora darbs. Raidîjumu veidotâjiem bûtu papildu uzmanîba jâpievçrð attçla vizuâlajai daudzveidîbai, kas veidotu klâtbûtnes sajûtu un padarîtu raidîjumus dinamiskâkus, kâ arî jâstiprina sporta spçïu komentçtâju sniegums.

TV kanâla "RîgaTV 24" sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi NEPLP vçrtçs nâkamnedçï.

Komerciâlo televîziju auditoriju pçtîjums (sabiedriskâ labuma testa ietvaros to ðâ gada pavasarî veica "GfK") liecina, ka no trim komerctelevîzijâm, kas pilda sabiedrisko pasûtîjumu, visaugstâko kopçjo atpazîstamîbu (53%) sasniedzis TV kanâls "RîgaTV 24", kas ir nozîmîgs palielinâjums salîdzinot ar 48% pçrn. TV kanâls "Re:TV" sasniedzis 49% atpazîstamîbu, bet TV kanâls "Sportacentrs.com TV", kas ir jaunpienâcçjs bezmaksas virszemes apraidç, sasniedzis 21% atpazîstamîbu, liecina "GfK" iedzîvotâju aptaujas dati.

Novçrtçjot skatîtâju apmierinâtîbu ar saturu, ko piedâvâ trîs minçtâs komerctelevîzijas, secinâms, ka abiem TV kanâliem, kuri pieejami bezmaksas apraidç ilgâku laiku, apmierinâtîbas râdîtâjs ir pieaudzis. Apmierinâtîba ar "RîgaTV 24" saturu augusi no 61% pçrn lîdz 72% ðogad (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ), bet apmierinâtîba ar "Re:TV" saturu augusi no 66% pçrn lîdz 81% ðogad (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ).

Pieauguði arî skatîtâju uzticçðanâs râdîtâji: "RîgaTV 24" uzticas 71% respondentu (pçrn 55%), bet "Re:TV" uzticas 79% respondentu (pçrn 70%). "Sportacentrs.com TV" veidotajam saturam uzticas 87% respondentu (skatîtâji, kuri programmu skatâs vismaz reizi nedçïâ).

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.