April 22 2019 21:30:50
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 2. jûnijâ
NEPLP ziņasPiemçro sodus par pârkâpumiem radio un TV programmâs

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 2. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izteikt aizrâdîjumu SIA "Mans Radio" par komerciâla rakstura paziòojumu izplatîðanu radio programmâ "Radio TEV" nenodalot komerciâla rakstura paziòojumus no ziòâm likumâ noteiktajâ kârtîbâ. Izskatot administratîvâ pârkâpuma lietu, NEPLP konstatçja, ka radio programmâ iekïauta informâcija par aktualitâtçm Kocçnu novadâ un noslçgumâ atskaòots paziòojums: «Kocçnu novada aktualitâtes sadarbîbâ ar Kocçnu novada domi.»

NEPLP aicina elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus ievçrot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ noteikto, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem. Saskaòâ ar likumu, informâcijas izvietoðana raidîjumos nav atlîdzinâma. Jebkuras informâcijas, siþeta, komentâra, apskata, ziòu iekïauðana vai dalîbnieka uzaicinâðana piedalîties raidîjumâ, saòemot par to atlîdzîbu, uzskatâma par audio vai audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu.

NEPLP 2. jûnija sçdç pieòçma lçmumu sodît SIA ´Best4Sport¡ par pârkâpumiem programmâ ´Best4Sport TV¡, kurâ tiek reklamçti ´OlyBet¡ un ´OPTIBET¡ sporta bâri. Izskatot divas reklâmas pârkâpuma lietas, NEPLP konstatçja aizliegtu komerciâlu paziòojumu (netieðu azartspçïu reklâmas) izplatîðanu, pârkâpjot Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu, Azartspçïu un izloþu likumu (tajâ noteikts, ka azartspçïu reklâma ir aizliegta ârpus azartspçïu organizçðanas vietâm) un Reklâmas likumu.

Abos gadîjumos NEPLP piemçroja administratîvo sodu – naudas sodu 2000 eiro apmçrâ, jo minçto sporta bâru vizuâlâ identitâte praktiski neatðíiras no azartspçïu rîkotâju vizuâlâs identitâtes (´OlyBet¡ un ´OPTIBET¡). NEPLP konstatç, ka popularizçjot abus minçto sporta bâru pakalpojumus, netieði tiek popularizçti arî azartspçïu pakalpojumi.

Paplaðina radio aptverðanas zonu, groza retranslâcijas atïauju

NEPLP pieòçma lçmumu paplaðinât AS ´Radio SWH¡ aptverðanas zonu Pâvilostâ 99,7 MHz frekvencç programmas ´Radio SWH¡ raidîðanai.

NEPLP apstiprinâja grozîjumus elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA ´Lattelecom¡ izsniegtâs retranslâcijas atïaujas pielikumâ, iekïaujot jaunas programmas retranslçjamo programmu sarakstâ.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Radio Tev SWH Sodi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.