December 10 2018 17:32:37
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija par NEPLP sçdi 9. jûnijâ
NEPLP ziņasPiemçro sodus par pârkâpumiem TV programmâs

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 9. jûnija sçdç pieòçma lçmumu izteikt brîdinâjumu SIA ¥TV3 Latvia´ par produktu izvietoðanas (reglamentç Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums) pârkâpumiem TV3 raidîjumâ ¥Gatavo 3 meþâ´.

NEPLP pieòçma lçmumu sodît elektronisko plaðsaziòas lîdzekli SIA ¥Media 360´, piemçrojot naudas sodu 700 eiro apmçrâ par slçptu audio un audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu izvietoðanu raidîjumos ¥Domnîca.´

IMLO Lat–Ireland uzvar konkursâ par TV raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku


Îrijas uzòçmums ¥IMLO Lat–Ireland Ltd´ atzîts par uzvarçtâju NEPLP un Ârlietu ministrijas izsludinâtajâ konkursu par televîzijas siþetu un raidîjumu veidoðanu par diasporas tematiku. Sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ¥IMLO Lat–Ireland´ plâno izveidot piecus raidîjumus ¥Piektais novads´ par latvieðu diasporas aktivitâtçm un norisçm Eiropâ un pasaulç. Raidîjumus paredzçts iekïaut Latvijas TV kanâla ¥Re:TV´ programmâ, kâ arî publiskot vairâkos interneta portâlos.

Par ðî konkursa rîkoðanu 12. maijâ NEPLP noslçdza sadarbîbas lîgumu ar Ârlietu ministriju, tâ ietvaros raidîjumu veidoðanai par diasporas tematiku un Latvijas diasporas mediju atbalstam pieðíirti 23 tûkstoði eiro. Ðis ir jau treðais ðâda veida konkurss, kas vçrsts uz diasporas tematikas atspoguïoðanu.

Vçrtç Rîga TV24 paveikto pirmajâ ceturksnî

NEPLP 9. jûnija sçdç vçrtçja ¥Rîga TV24´ paveikto sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros ðâ gada pirmajâ ceturksnî (raidîjumi ¥Preses klubs´, ârpolitikas raidîjums ¥Globuss´, dokumentâlo filmu cikls par mâkslas norisçm ¥Kas tur tik laikmetîgs?´ un tieðraides no daþâdâm notikumu vietâm).

Novçrtçjot ¥Rîga TV24´ darbu, LRA izpilddirektore Gunta Lîdaka norâda, ka ¥ðobrîd jau var droði uzskatît, ka kanâls ieòem stabilu vietu televîziju tirgû, par ko liecina arî skatîtâju auditorijas pieaugums.´ Viòasprât, kvalitatîvas diskusijas platformas veidoðanu veicinâjusi arî profesionâlu viedokïu lîderu iesaiste programmu veidoðanâ: ¥Mâris Zanders, Ansis Bogustovs un Kârlis Streips pacçluði diskusiju kvalitatîvi jaunâ lîmenî.´ Eksperte arî norâda, ka ¥Rîga TV24´ veiksmîgi pilda sabiedrisko pasûtîjumu, neskatoties uz to, ka sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei pieðíirtais finansçjums nedod iespçju to izmantot satura kvalitâtes pilnveidoðanai, bet tiek izlietots virszemes bezmaksas apraides nodroðinâðanai.

Ar ekspertu vçrtçjumiem par ¥Re:TV´ un ¥Sportacentrs.com TV´ veidotajiem raidîjumiem, kas ðogad tapuði sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros, NEPLP iepazinâs 1. jûnijâ.

Atbalsta radiostaciju nacionâlo un reìionâlo tîklu paplaðinâðanu

NEPLP pieòçma lçmumu atbalstît SIA ´Latvieðu radio¡ nacionâlâ tîkla paplaðinâðanu Ventspilî 97,8 MHz frekvencç programmas ´Superfm¡ raidîðanai.

NEPLP pieòçma lçmumu atbalstît SIA ´Radio Enterprise¡ nacionâlâ tîkla paplaðinâðanu Ventspilî 106 MHz frekvencç programmas ´TOP Radio¡ raidîðanai.

NEPLP atbalstîja SIA ´Mans Radio¡ reìionâlâ tîkla paplaðinâðanu Tukumâ 89,6 MHz frekvencç programmas ´Radio TEV¡ raidîðanai.

NEPLP pieòçma lçmumu atbalstît AS ´Radio SWH¡ nacionâlâ tîkla paplaðinâðanu Tukumâ 95,6 MHz frekvencç programmas ´Radio SWH Plus¡ raidîðanai.

Lemj par radio frekvenèu pieðíîrumiem

NEPLP 9. jûnija sçdç pieòçma lçmumu, ka radio frekvences Valkâ (104,5 MHz), Rucavâ (98,6 MHz), Balvos (99 MHz) un Ventspilî (92,8 MHz) tiek izmantotas nacionâlo vai reìionâlo komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmas aptverðanas zonas palielinâðanai. Pieteikumus aptverðanas zonas palielinâðanai NEPLP jâiesniedz lîdz 22. jûnijam.

Apstiprina LR valdes mçríus un uzdevumus


NEPLP apstiprinâja valsts SIA ¥Latvija Radio´ (LR) valdes mçríus un uzdevumus 2016. gadam. LR valdei izvirzîti kopçjie organizâcijas attîstîbas, administratîvie un satura attîstîbas mçríi, kâ arî uzdevumi nodroðinâjuma jautâjumos un uzdevumi sadarbîbas veicinâðanai ar LTV un Lsm.lv (satura pieejamîbas nodroðinâðana). NEPLP izvirzîtie kvantitatîvie LR attîstîbas râdîtâji paredz vçrtçt reklâmas ieòçmumu dinamiku, LR programmu atpazîstamîbas un LR tirgus daïas, kâ arî apmierinâtîbas ar LR programmu saturu dinamiku.

Saskaòâ ar NEPLP apstiprinâtajiem mçríiem, LR valdei ir jâizstrâdâ LR vidçja termiòa darbîbas stratçìija trim gadiem (sasaistot to ar budþeta plânoðanas principiem), jâievieð LR struktûrvienîbu budþetu veidoðanas, to izpildes un izmaksu kontroles sistçma, jâizstrâdâ priekðlikumi LR struktûras izmaiòâm, jâizstrâdâ LR programmu mârketinga stratçìija, lai palielinâtu reklâmas ieòçmumus, jâizstrâdâ un jâievieð vienotu sadarbîbas un apmaksas modeli neatkarîgajiem producentiem un ârðtata autoriem un citi.

Groza retranslâcijas atïaujas


NEPLP 9. jûnija sçdç apstiprinâja grozîjumus elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA ¥ARDI´, SIA ¥BRADIS´, SIA ¥EDAN´, SIA ¥Elektrons´ un SIA ¥Baltcom´ izsniegtajâs retranslâcijas atïaujâs, kâ arî izsniedza apraides atïauju SIA ¥SkaTVis´ programmas ¥SkaTVis INFO kanâls´ raidîðanai.

Avots: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.