May 31 2020 19:27:54
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Baltcom" dusmojas uz "Lattelecom" un sûdzçs tiesâ par reklâmas plaìiâtu
BaltcomTelekomunikâciju uzòçmums "Baltcom" saredz, ka "Lattelecom" klaji kopçjis tâs reklâmas kampaòu. Gadîjumâ, ja "Lattelecom" ðo kampaòu nepârtrauks, "Baltcom" gatavos iesniegumu, lai vçrstos tiesâ, portâlu "Delfi" informçja uzòçmumâ.

Interaktîvâs televîzijas papildpaku kampaòa, kuru "Lattelecom" uzsâcis 9. jûnijâ, ir identiska "Baltcom" uzsâktajai reklâmas kampaòai turpat mçnesi iepriekð - 16. maijâ. "Lattelecom" klaji kopç gan izmantoto vizuâlo valodu, gan radoðo pieeju, gan Baltcom zîmola elementus. Konkrçto vizuâlo valodu "Baltcom" izmanto jau vairâk nekâ gadu.

«"Lattelecom" reklâmas kampaòâ izmantotie elementi ir acîmredzams "Baltcom" reklâmas plaìiâts. Kampaòa ir identiska teju viens pret vienu. Ilgâku laiku ar ðâdu praksi nodarbojâs mazie tirgus spçlçtâji, tâpçc liels pârsteigums, ka to praktizç arî agrâkais tirgus monopolists. Ðíiet, telekomunikâciju jomâ kopçðana kïuvusi par jaunu tendenci. Tomçr, ja notikuðais ir tikai konkurenta radoðu ideju iztrûkuma rezultâts, esam gatavi dalîties, - mums to ir daudz,» notikuðo komentç "Baltcom" valdes priekðsçdçtâjs Nikolâ Buasçns.

"Baltcom" uzskata, ka ðis nav pirmais gadîjums, kad bijuðais valsts monopols izvçrsis negodîgas un maldinoðas reklâmas aktivitâtes. Aprîlî "Baltcom" saòçma starptautisko un prestiþo "Speedtest" apbalvojumu kâ âtrâkais interneta sniedzçjs Latvijâ 2015. gadâ. Tas ïâva "Baltcom" uzsâkt kampaòu, saviem klientiem piedâvâjot âtrâko interneta pieslçgumu Latvijâ. Reaìçjot uz to, jau drîz pçc tam "Lattelecom" uzsâka kampaòu, kas apgalvoja to paðu. Tiesa, atðíirîbâ no "Baltcom", "Lattelecom" nespçja atsaukties uz nevienu avotu, kas pamatotu ðo apgalvojumu.

«Mçs lepojamies ar savu darbu, lepojamies ar to, ka saviem klientiem varam piedâvât âtrâko interneta pieslçgumu Latvijâ par vairâk nekâ konkurçtspçjîgu cenu. Skaidrs, ka paðreizçjos tirgus apstâkïos "Lattelecom" pietrûkst ideju, kâ noturçt savus klientus. Mçs esam gatavi palîdzçt, esam gatavi "Lattelecom" par zinâmu samaksu nosûtît mûsu idejas reklâmas aktivitâtçm,» gatavîbu pauþ Buasçns.

"Baltcom" dibinâts 1991. gadâ. "Baltcom" saviem klientiem nodroðina âtrgaitas optisko internetu, interaktîvo televîziju, telefonsakarus un elektrîbas pakalpojumus.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM