April 24 2019 19:15:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Darbu sâk Latvijas Radio studija Rçzeknç
NEPLP ziņas12. jûlijâ Rçzeknç darbu uzsâka Latvijas Radio (LR) Latgales multimediju studija, kas izveidota Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ´Latgales elektronisko mediju programmas¡ ietvaros. Studijas uzdevums ir nodroðinât reìionâlâs informâcijas plûsmu visâs LR programmâs, veidot saturu portâlam LSM.lv, kâ arî nâkotnç attîstît kopprojektus ar Latvijas Televîziju (LTV). Rçzeknes studijas darbîbai Saeimas Budþeta un finanðu (nodokïu) komisija pieðíîra finansçjumu 155 tûkstoðu eiro apmçrâ.

Òemot vçrâ, ka Latgalç krasi izjûtama divu atðíirîgu informatîvo telpu esamîba, ko pastiprina brîvi uztveramâs kaimiòvalstu TV programmas, un iedzîvotâji ir pakïauti atðíirîgai informâcijai un interpretâcijai par nacionâlajiem, starptautiskajiem, ekonomiskajiem, sociâlajiem un kultûras procesiem, LR studija kalpo tam, lai pierobeþâ dzîvojoðie Latvijas iedzîvotâji pastiprinâti tiek informçti par valstî notiekoðajiem procesiem un starptautisko notikumu attîstîbu. Studija ir priekðnoteikums tam, lai palielinâtu sabiedrisko mediju auditoriju Latgalç, kâ arî, lai stiprinâtu latgalieðu identitâti un valodu.

Studijas atklâðanas pasâkumâ piedalîjâs NEPLP locekïi, vietçjo paðvaldîbu pârstâvji un Latgales kultûras darbinieki. Atklâðanas pasâkuma ievaros, LR1 raidîjumâ Pçcpusdiena Renâte Lazdiòa un Dzintris Kolâts vadîja diskusiju par stereotipiem, kas saistîti ar Latgali.

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/latvijas-radio-atklaj-jauno-latgales-multimediju-studiju-rezekne.a71077/

Latgales multimediju studija ðobrîd jau veido ziòu materiâlus LR1 un LR4 ziòu izlaidumiem. Drîzumâ plânoti îpaði ieraksti arî LR3 – Klasika programmai, kâ arî atseviðíiem raidîjumiem citâs programmâs, kurâs ietverta Latgales tematika visdaþâdâkajâs intereðu jomâs.

Renâte Lazdiòa, LR Latgales multimediju studijas vadîtâja: «Ðodien ir liela diena Latvijas Radio, Latvijai, Latgalei, pierobeþai un mums paðiem. Kas tad ir Latvija Radio? Latvijas Radio esam mçs paði, jo runâjam par sevi, par savâm problçmâm un par savâm vajadzîbâm. Tad mçs arî veidosim informâcijas plûsmu no Latgales – stâstîsim par Latgales vajadzîbâm, problçmâm, skaisto, par interesantiem cilvçkiem, uzòçmîgiem cilvçkiem. Par Latgali Latvijâ.»

Dainis Mjartâns, NEPLP loceklis: «Ðodien patieðâm varam teikt, ka neesam ar vârdiem Rîgâ, ar darbiem aizkrâsnç. Pçdçjo trîs gadu laikâ vârdi par informatîvâs telpas stiprinâðanu Latgalç daudziem ir bijuði uz lûpâm. Taèu runas ir bijuðas garas, darbs – îss. Padome ir izstrâdâjusi un apstiprinâjusi Latgales elektronisko mediju programmu, tâs jçgu var raksturot vienâ teikumâ: Kâ ar samçrojamu ieguldîjumu varam sasniegt vislielâko auditoriju Latgalç. Programma ir pasâkumu kopums, kas iekïauj Sabiedriskâ medija studijas izveidi Latgalç, atbalstu vietçjâm radio un TV stacijâm, kas raida programmas mazâkumtautîbâm, atbalstu raidîjumiem latgalieðu valodâ un risinâjumus apraides uzlaboðanai. NEPLP izstrâdâtâ programma ir vienîgâ mûsu valstî un mans aicinâjums to atbalstît visaugstâkajâ lîmenî.

Ðovasar mçs atskatâmies uz diviem Latgales mediju telpai nozîmîgiem notikumiem, – pirms 25 gadiem Rçzeknç tika dibinâta Latgales Televîzija, pirms 10 gadiem Latgales Radio. Divi mediji, kas lielâ mçrâ veica sabiedriskâ medija funkcijas, bet sakarâ ar plâno reklâmas tirgus riecienu, bija atkarîgi no paðvaldîbu labvçlîbas. Sabiedriskâ medija studijas izveide Latgalç ir likumsakarîga, esmu pârliecinâts, ka tâ dos nozîmîgu ieguldîjumu sabiedriskâ medija auditorijas palielinâðanai Latgalç.

Ideja par sabiedriskâ medija izveidi Latgalç radâs jau 1933. gada 1. maijâ, kad Latgales izglîtîbas un kultûras darbinieku kongress pieòçma lçmumu Rçzeknç celt radiostaciju un veidot Latgales apgabalam raidîjumus latgaliski. Mainoties politiskajai situâcijai ðis projekts neîstenojâs. Nâkamgad apritçs simts gadi, kopð vçsturiskâ Latgales kongresa, kad Latgales pârstâvji lçma par apvienoðanos ar pârçjiem topoðâs Latvijas valsts novadiem vienâ zemç. Pasâkumu virkne ðeit Rçzeknç izskançs pa visu Latviju.

Muns vçlçjums LR Latgales studijai byut spyprim kai zôdþa zûbim i naizmçrst Rçzeknes kongresa lâmumus, kas myusdînôs nav zaudçjuði sovu aktualitati.
»

Sigita Kirilka, LR valdes locekle: «Ar ðo studiju gribam parâdît to bagâtîbu, kas dzîvo ârpus Rîgas, ârpus mûsu pilsçtâm, mûriem. Ðeit ir cilvçki, kas saglabâ savas tçvu mâjas, saglabâ skolas un bçrnudârzus. Tâ ir mûsu lielâkâ bagâtîba, un Latvijas Radio vienmçr ir gâjis ârâ no Doma laukuma, lai par to vçstîtu. Esmu ïoti priecîga, ka nu mums ir viena stabila bâzes vieta Rçzeknç, kur mçs varam ne vien iet ârâ, bet arî dzîvot.»

Gunârs Strods, Rçzeknes Tehnoloìiju akadçmijas Rektora vietnieks sadarbîbas un attîstîbas jautâjumos: «Ceru, ka savâ darbîbâ jûs îstenosiet skaisto vîziju par sasniegumiem nevis atpalicîbu, ar tehnoloìijâm nevis arhaismu savâ sadzîvç, un citus augstus uzstâdîjumus, kas saistâs attîstîbas vârdu. Ceram uz sadarbîbu!»

Aleksandrs Bartaðeviès, Rçzeknes domes priekðsçdçtâjs: «Beidzot esam sagaidîjuði to nozîmîgo brîdi, kad sabiedriskie mediji ierodas un nostiprinâs Rçzeknç. Tagad mums jârûpçjas par to, lai Latgales balss tiktu sadzirdçta arî Rîgâ un visâ Latvijâ.»

Monvîds Ðvarcs, Rçzeknes novada domes priekðsçdçtâjs: «Latvijas Radio, paðvaldîbâm un visai sabiedrîbai jâstrâdâ kopîgam uzdevumam, – lai mçs patieðâm sâktu interesçties par to, kas notiek mums apkârt, Latgalç.»

AVOTS: wwww.neplp.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.